Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.
Українська Центральна Рада
Трансформації в аграрному секторі
 • Збірник законів, обіжних та інших розпоряджень по справам земельним : в Українській народній республіці / Народне міністерство земельних справ. – Офіц. вид. – Київ : Друк. Укр. Центр. Ради, 1918. – 22 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 21.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ8491
 • Збірник законів, обіжних та інших розпоряджень по справам земельним : в Українській народній республіці / Народне міністерство земельних справ. – 2-ге вид., допов. – Офіц. вид. – Київ : Друк. Укр. Центр. Ради, 1918. – 32 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 21.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ8492
 • Резолюції Всеукраїнського селянського з’їзду // Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року = The Ukrainian National–Liberation Movement. March – November 1917 : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія) ; редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. Верстюк (керівник) [та ін.]. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2003. – С. 347–353. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001173. – Дата звернення: 18.12.2019.
  С. 349–350: Резолюція 6. Про землю;
  С. 350–351: Резолюція 7. [Про Центральний Український земельний комітет];
  С. 351–353: Резолюція 8. Про організацію селянства.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37713
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б317516
  Шифр зберігання книги в НІБ України: Б2561/9(с2) У45
 • Матеріали Всеукраїнської конференції УПСР // Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року = The Ukrainian National–Liberation Movement. March – November 1917 : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія) ; редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. Верстюк (керівник) [та ін.]. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2003. – С. 378–381. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/. – Дата звернення: 18.12.2019.
  С. 380–381: По аграрному питанню.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37713
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б317516
  Шифр зберігання книги в НІБ України: Б2561/9(с2) У45
 • Резолюції конференції УПСФ // Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року = The Ukrainian National–Liberation Movement. March – November 1917 : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія) ; редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. Верстюк (керівник) [та ін.]. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2003. – С. 499–503. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/. – Дата звернення: 18.12.2019.
  С. 500–502: З докладу М. Кушніра «Земельне питання на Україні».
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37713
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б317516
  Шифр зберігання книги в НІБ України: Б2561/9(с2) У45
 • Звернення генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса до земельних, продовольчих комітетів та селянських спілок // Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року = The Ukrainian National–Liberation Movement. March – November 1917 : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія) ; редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. Верстюк (керівник) [та ін.]. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2003. – С. 560–562. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/. – Дата звернення: 18.12.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37713
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б317516
  Шифр зберігання книги в НІБ України: Б2561/9(с2) У45
 • IV Конгрес У.С.–Д.Р.П. : резолюції [Електронний ресурс] // Робітнича газета. – 1917. – 6 жовт. (№ 152). – С. 2–3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001864. – Дата звернення: 13.09.2019.
  С. 2: Аграрна програма партії.
 • Резолюції четвертого з’їзду української соціал-демократичної робітничої партії // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 331–338.
  С. 333–334: Аграрна програма партії.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Постанови ІV з’їзду УСДРП // Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року = The Ukrainian National–Liberation Movement. March – November 1917 : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія) ; редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. Верстюк (керівник) [та ін.]. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2003. – С. 806–816. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001173. – Дата звернення: 18.12.2019.
  С. 809–810: Аграрна програма партії.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37713
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б317516
  Шифр зберігання книги в НІБ України: Б2561/9(с2) У45
 • [Від] Генерального Секретаріату Української Народної Республіки [Електронний ресурс] // Робітнича газета. – 1917. – 16 листоп. (№ 186). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 08.10.2019.
 • Офіційне пояснення Генерального секретаріату щодо земельної справи // Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного ; [упоряд. В. І. Червінський та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : КВІЦ, 2012. – С. 408–409.
  Шифр зберігання книги: 94(477) І-90
 • Відозва Земельного секретарства України [Електронний ресурс] // Робітнича газета. – 1917. – 17 листоп. (№ 187). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 08.10.2019.
 • Відозва Земельного секретарства // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 444–445. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://resource.history.org.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 1
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-1
 • Відозва Земельного секретарства // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 63–64.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Роз’яснення Генерального секретаріату з земельного питання, викладеного в Третьому Універсалі // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 449–450. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://resource.history.org.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 1
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-1
 • Роз’яснення Генерального секретаріату з земельного питання, викладеного в Третьому Універсалі // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 298–299.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Про землю, поміщицьке майно й ліси : обов'язкова постанова Київського Губерніального Земельного Комітету [Електронний ресурс] // Робітнича газета. – 1917. – 18 листоп. (№ 188). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 08.10.2019.
 • Програма Української партії Самостійників-Соціалістів [Електронний ресурс] // Українська партія Самостійників-Соціалістів (У. Н. П.). Українська революція (1917–1919). Діяльність партії С.-С. в зв’язку з політичними подіями на Україні на час 1901–1919. Ідеологія, програма і статут партії. – Електрон. текст. дані. – Відень ; Київ, 1920. – С. 63–88. – Режими доступу: http://diasporiana.org.ua/politologiya/ukrayinska-partiya; http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009917. – Дата звернення: 03.12.2019.
  С. 67–71: Земельна справа. Націоналізація землі.
 • Програма Української партії Самостійників-Соціалістів // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 344–367.
  С. 348–351: Земельна справа. Націоналізація землі.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Постанова Всеукраїнського з`їзду Самостійників-соціалістів 17–21/XII 1917 року в справі земельної реформи // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 351–352.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Постанова Всеукраїнського з`їзду Самостійників-соціалістів у справі земельної реформи // Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного ; [упоряд. В. І. Червінський та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : КВІЦ, 2012. – С. 414–415.
  Шифр зберігання книги: 94(477) І-90
 • Звернення секретарства земельних справ до українського селянства, селянських спілок, земельних комітетів, кооперативних і просвітніх товариств // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 125–127. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/LiberUA/966-00-0013-8/966-00-0013-8.pdf. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Відозва до селян Ради Народн. Міністрів [Електронний ресурс] // Нова Рада. – 1918. – 17 січ. (№ 12). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
 • Відозва Ради Народних Міністрів до селянства // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 127. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/LiberUA/966-00-0013-8/966-00-0013-8.pdf. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Временный Земельный Закон : утверждённый Украинской Центральной Радой 18 января 1918 г. – Херсон : Друк. С. Н. Ольховикова та С. А. Ходушина, 1918. – 32 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 21.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ7824
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А617500
 • Земельний закон : ухвалений Українською Центральною Радою 18 січня 1918 року = Земельный закон : принятый Украинской Центральной Радой 18 января 1918 года / Інформаційне бюро Міністерства внутрішніх справ. – Київ : Друк. Р. К. Лубковського, [1918]. – 16 с. – Режим доступу: http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0adminZz-19171939--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-uk-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=admin-19171939&cl=CL2&d=HASH01002f90396a00bde7229a3f. – Дата звернення: 11.09.2019.
  Шифр зберігання книги в НІБ України: 34 З-513
 • Земельний закон Центральної Ради [Електронний ресурс] // Велика Українська Революція : (матеріали до історії відновлення української державності) : календар історичних подій за лютий 1917 – березень 1918 року / Українська Вільна Академія Наук у США, Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917–1920 років ; упоряд. Яків Зозуля. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1967. – С. 87–90. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/2010-zozulya-ya-velika-ukrayinska-revolyutsiya-kalendar-istorichnih-podiy-za-lyutiy-1917-berezen-1918/. – Дата звернення: 19.06.2019.
 • Тимчасовий земельний закон, затверджений Українською Центральною Радою // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 128–130. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Тимчасовий земельний закон, затверджений Українською Центральною Радою // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 83–86. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/LiberUA/966-00-0013-8/966-00-0013-8.pdf. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82