57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Шульц Теодор Вільям

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
‎Шульц Теодор Вільям
Американський економіст Теодор Вільям (Вільямс, Уільям) Шульц
Theodore William Schultz
(1902–1998)
Теодор Шульц займався загальносвітовими господарськими проблемами. У 50-ті роки, керуючи проектом «Технічна допомога Латинській Америці», який охоплював усі сектори економіки малорозвинених країн, включаючи сільське господарство й інші галузі економіки, Т. Шульц почав досліджувати «людський капітал». Він довів, що для таких країн інвестиції в освіту й сільське господарство є найважливішими, ніж капіталовкладення в машини й заводи. У 1979 р. Теодор Шульц був нагороджений Нобелівською премією з економіки «за новаторські дослідження економічного устрою країн, що розвиваються».


ТВОРИ
  • Экономика пребывания в бедности / Теодор У. Шульц // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 358–372.
ЛІТЕРАТУРА
  • Блауг М. Шульц Теодор У. Schultz Theodore W. (1902–1995) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 363–365. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
  • Губені Ю. Е. Теодор Шульц – єдиний економіст-аграрник, відзначений премією Нобеля / Юрій Губені // Підприємництво : навч. посіб. / Юрій Губені. – Львів : Укр. технології, 2012. – С. 181–183.
  • Довбенко М. Шульц (Schultz) Теодор-Вільямс / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 917–918.
  • Довбенко М. В. Шульц Теодор Вільям (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 129–134.
  • Заклекта О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і «людського капіталу» / О. Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 119–126.
  • Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики : [Г. Мюрдаль, С. Кузнец, Т. Шульц, У. Льюис] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – № 6. – С. 126–145.
  • Селезнев А. Актуальные детерминанты экономического роста на основе работ С. Кузнеца, Р. Солоу, У. Льюиса, Т. Шульца / А. Селезнев // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 197–198. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
  • Симчера В. М. Почему лауреаты Нобелевской премии по экономике являются главными виновниками современного экономического кризиса (критический обзор, 1969–2009 гг.) : [В. Леонтьев, Л. Канторович, Т. Шульц] / В. М. Симчера // Экономические стратегии. – 2010. – № 3. – C. 10–16.
  • Теорія людського капіталу Теодора Шульца і Гері Беккера / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максимен-ко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 194–196.