57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Література про життя і діяльність А. Нобеля та праці з економічної нобелелогії

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук


 • Альфред Нобель // Экономическая теория. Политэкономия : учебник / [В. Д. Базилевич, В. Н. Попов, Е. С. Базилевич, Е. С. Гражевская] ; под ред. В. Д. Базилевича. – Москва : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – С. 753–757.
 • Белихин В. Г. Альфред Нобель и нобелевские премии по экономике / В. Г. Белихин // История экономических учений : учеб. пособие / В. Г. Белихин. – Москва : Сирин, 2002. – Разд. 7. – С. 243–277.
 • Березин И. С. Олимп современной экономической мысли. Лауреаты Нобелевской премии по экономике / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. – Москва : РДЛ, 2000. – С. 332–360.
 • Білецька Л. В. Лауреати нобелівської премії з економіки за 1969–2008 роки / Л. В. Білецька // Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Ч. 3. – С. 582–583.
 • Вечканов Г. С. Нобелевские лауреаты по экономике за 1969–2003 гг. / Г. С. Вечканов // Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – С. 520–525. – (Учебник для вузов).
 • Грачёв В. А. Лауреаты Нобелевских премий в области экономики / В. А. Грачёв // История экономических учений : учеб. пособие / В. А. Грачёв. – Киров : АСА, 1998. – Ч. 5. – С. 145–150.
 • Гукасьян Г. М. Лауреаты Нобелевской премии по экономике / Г. М. Гукасьян // Экономика от «А» до «Я» : темат. справ. / Г. М. Гукасьян. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – Разд. 1. – С. 43–92.
 • Довбенко М. В. Вихід з економічної кризи: методологія обґрунтування в дослідженнях нобелівських лауреатів і реалії України / М. В. Довбенко, О. М. Шуплат // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол. : О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – С. 134–150.
 • Довбенко М. В. Економічна теорія: 35-річний експеримент : [55 економістів – лауреатів Нобелівської премії] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. – 2004. – № 4. – С. 53–64.
 • Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія: Економічна нобелелогія : навч. посіб. / М. В. Довбенко. – Київ : Академія, 2005. – 335 с. – (Альма–матер).
 • Довбенко М. Меценат світової науки : [Хто він Альфред Бернхард Нобель?] / М. Довбенко // Науковий світ. – 2001. – № 12. – С. 6–8.
 • Довбенко М. Як подолати економічну кризу? : [рекомендації нобеліантів і українські реалії] / М. Довбенко // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 6. – С. 32–43.
 • Злотников А. Г. Все Нобелевские лауреаты по экономике / А. Г. Злотников // Социология и экономическая мысль : [монография] / А. Г. Злотников ; [науч. ред. И. В. Котляров]. – Минск : Современное слово, 2002. – Гл. 4. – С. 118–123. – (Серия «Библиотека социологии»).
 • Казакевич Г. Самая престижная награда : [утверждение премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, 1969 г.] / Г. Казакевич // Справочник экономиста. – 2006. – № 12. – С. 3–6.
 • Котов А. В. Правда «полукровок»: неожиданная власть гетерогенных активов в современной экономике / А. В. Котов, А. Н. Пилясов // ЭКО. – 2012. – № 9. – С. 57–74.
 • Лауреати Нобелівської премії. 1901–2001 : енцикл. довід. / [уклад. С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко]. – Вид. ювіл. – Київ : ДІА, 2001. – 764 с.
 • Лауреати премії «В пам’ять Альфреда Нобеля» з економіки // Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башнянина, Є. С. Шевчука. – 4-те вид., перероб. і випр. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – С. 304–306. – (Вища освіта XXI століття).
 • Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия : пер. с англ. / [отв. ред. Е. Ф. Губский]. – Москва : Прогресс, 1992.

Кн. 1 : А-Л. – 775 с.
Кн. 2 : М-Я. – 855 с.
 • Лауреаты премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля // Экономическая теория. Политэкономия : учебник / [В. Д. Базилевич, В. Н. Попов, Е. С. Базилевич, Е. С. Гражевская] ; под ред. В. Д. Базилевича. – Москва : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – С. 758–810.
 • Лук’яненко Д. Г. Лауреати Нобелівської премії з міжнародної економіки / Д. Г. Лук’яненко // Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 732–762.
 • Мовсесян А. Г. О Нобелевских лауреатах по экономике / А. Г. Мовсесян // Все об экономике / А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. – Москва : Экос, 2001. – Разд. 6. – С. 113–124.
 • Мочерний С. В. Світова економічна думка у працях лауреатів Нобелівської премії з економіки / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко // Історія економічних вчень : (Сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – Розд. 4. – С. 282–482.
 • Мусский С. А. Премия по экономике / С. А. Мусский // Сто великих нобелевских лауреатов / С. А. Мусский. – Москва : Вече, 2006. – С. 430–458. – (100 великих).
 • Нобелевская премия. Лауреаты : иллюстрированная энциклопедия / [ред. О. Шевнина ; пер. с англ. Л. Гуськовой]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 296 с.
 • Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика. Энциклопедический словарь / [авт.-сост. Л. Л. Васина]. – Москва : РОССПЭН, 2001. – 336 с.
 • Нова «наукова» школа в політичній економії? / [П. С. Єщенко, Ю. К. Зайцев, П. М. Леоненко та ін.] // Економічна теорія. – 2006. – № 4. – С. 100–107. – Рец. на кн.: Малюга Н. М. Лауреати Нобелівської премії з економіки : навч. посіб. / Н. М. Малюга, С. Ф. Легенчук, О. В. Головко ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 208 с.
 • Проскуріна М. О. Особливості методології дослідження проблеми циклічності економічного розвитку в роботах Нобелівських лауреатів / М. О. Проскуріна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол. : О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – С. 231–234.
 • Пунько Б. М. Нобеліанти з економіки – основоположники теоретико-методологічних та функціонально-прикладних інноваційних розробок і відкриттів / Б. М. Пунько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / ред. О. Є. Кузьмін. – Львів, 2004. – № 517 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 204–209.
 • Решетнікова І. Л. Внесок економістів – нобеліантів (лауреатів Нобелівської премії) у теорію маркетингу / І. Л. Решетнікова // Маркетинг : підручник / [А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак та ін.] ; за наук. ред. А. Ф. Павленка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – Ч. 1, розд. 1. – С. 46–66.
 • Тоцька О. Нобелівські лауреати з економіки: цікава статистика, або хто наступний? : [статистичні дані з 1969 року] / О. Тоцька // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 68–69.
 • Устиян И. Лауреаты Нобелевской премии по экономике за 30 лет / И. Устиян // Экономист. – 2000. – № 9. – С. 87–96.
 • Фещенко В. М. Економісти – лауреати Нобелівської премії / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Тема 11. – С. 415–441.
 • Холод Б. І. Нобелівська стратегія розвитку науки і освіти України / Б. І. Холод // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму: світова економіка XXI століття: цикли та кризи = Messenger of the International Nobel Economic Forum / Дніпропетр. ун-т економіки та права [та ін. ; голов. ред. Б. І. Холод]. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2008. – № 1 : «Світова економіка XXI століття: цикли та кризи», Дніпропетровськ, 11–13 верес. 2008 р. – С. 3–6. – (Планета Альфреда Нобеля).
 • Худокормов А. Г. Основные тенденции в новейшей экономической теории Запада (на материале лекций Нобелевских лауреатов по экономике) / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 1. – С. 6–50.
 • Чекман І. Творчість рятувала від самотності (Динаміт, премія і особисте життя Альфреда Нобеля) / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 12. – C. 55–59.
 • Юхименко П. І. Лауреати Нобелівської премії з економіки / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 550–552.
 • Ядгаров Я. С. О лауреатах Нобелевской премии по экономике / Я. С. Ядгаров // История экономических учений : учебник / Я. С. Ядгаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – С. 380–386.