57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Хікc Джон Річард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Хікc Джон Річард‎
Англійський економіст Джон Річард Хікс (Гікс)
John Richard Hicks
(1904–1989)
Дж. Хікс писав з питань теорії грошей, міжнародної торгівлі, економічного зростання, циклічних коливань в економіці, з проблем країн, що розвиваються. Між 1935 і 1938 рр. Xікс написав свою найбільш значну праю «Вартість і капітал», що допомогла розв’язати основний конфлікт між теорією економічного циклу і теорією загальної рівноваги. Деякі економісти вважають її ранньою версією «Основ економічного аналізу» П. Самюельсона. У 1972 р. Дж. Хікс разом з К. Ерроу одержав Нобелівську премію з економіки «за новаторський внесок у загальну теорію рівноваги і теорію добробуту».


ТВОРИ
 • Пересмотр теории ценности / Дж. Р. Хикс, Р. Г. Д. Аллен // Теория потребительского поведения и спроса : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – С. 117–141. – (Вехи экономической мысли ; вып. 1).
 • Реабилитация потребительского излишка / Дж. Р. Хикс // Теория потребительского поведения и спроса : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – С. 176–189. – (Вехи экономической мысли ; вып. 1).
 • Стоимость и капитал : пер. с англ. / Дж. Р. Хикс ; под общ. ред. Р. М. Энтова. – Москва : Прогресс : Универс, 1993. – 488 с.
 • Четыре излишка потребителя / Дж. Р. Хикс // Теория потребительского поведения и спроса : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – С. 190–207. – (Вехи экономической мысли ; вып. 1).
 • Годовой обзор экономической теории : теория монополии / Дж. Р. Хикс // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1995. – Разд. 3. – С. 329–353. – (Вехи экономической мысли ; вып.2).
 • Годовой обзор экономической теории : теория монополии / Дж. Р. Хикс // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – Разд. 3. – С. 329–353. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Основания экономики благосостояния / Джон Р. Хикс // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. и общ. ред. А. П. Заостровцева. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – Разд. 1. – С. 17–38. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40).
 • Пересмотр теории ценности / Дж. Р. Хикс и Р. Г. Д. Аллен // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения и спроса / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – С. 117–141. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Реабилитация потребительского излишка / Дж. Р. Хикс // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения и спроса / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – С. 176–189. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Четыре излишка потребителя / Дж. Р. Хикс // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения и спроса / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – С. 190–207. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Мистер Кейнс и «классики». Попытка интерпретации / Дж. Р. Хикс // Экономика и математические методы. – 2002. – Т. 38, № 2. – С. 57–64.
 • Движущая сила экономического роста / Джон Хикс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 124–138.
 • Стоимость и капитал / Джон Роберт Хикс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 3 : Эпоха социальных перемен / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 548–568.
 • Господин Кейнс и «классики»: попытка интерпретации / Дж. Р. Хикс // Общая теория занятости, процента и денег. Избранное : [пер. с англ.] / Джон Мейнард Кейнс ; [под науч. ред. П. Н. Клюкина]. – Москва : ЭКМОС, 2009. – Ч. 2. – С. 343–356. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).
 • Господин Кейнс и «классики»: попытка интерпретации / Дж. Р. Хикс // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 6. – С. 834–846.
 • Capital and growth / John Hicks. – 2nd ed. – Oxford : Oxford Univ. press, 1969. – XII, 343 p.
 • Einfuhrung in die Volkswirtschaftslehre / J. R. Hicks. – Reinbek ; Hamburg : Rowohlt, 1969. – 314 S. – (Ro Ro Ro Handbuch. Rowohlts Enzyklopadie ; 155/156).
ЛІТЕРАТУРА
 • Акаев А. А. Анализ решений общего уравнения макроэкономической динамики : [П. Самуэльсон, Дж. Хикс, Р. Лукас, Ф. Кюдланд, Э. Прескотт] / А. А. Акаев // Экономика и математические методы. – 2008. – Т. 44, № 3. – C. 62–78.
 • Аллен Р. Модель Самуэльсона–Хикса, включающая мультипликатор и акселератор / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 3, § 3.7. – С. 87–90. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Теория экономического цикла Самуэльсона–Хикса / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 6. – С. 167–190. – Парал. тит. л. англ.
 • Базилевич В. Д. Умови рівноваги трьох ринків. Модель Хікса—Хансеса / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Тема 9. – C. 354–357. – (Класичний університетський підручник).
 • Бартенев С. А. Модель IS–LM Дж. Хикса / С. А. Бартенев // История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев ; Всерос. акад. внешней торговли. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2010. – Гл. 22. – С. 332–335.
 • Блауг М. Хикс Джон Р. Hicks John R. (1904—1989) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 345–349. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Вітлінський В. В. Стійкість дискретної моделі Самуельсона–Хікса / В. В. Вітлінський // Моделі економічної динаміки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – Розд. 9. – С. 144–148.
 • Дагаев А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим процессом : [Я. Тинберген, Р. Солоу, Р. Харрод, Дж. Хикс] / А. Дагаев // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 6. – С. 40–51.
 • Джон Річард Хікс // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 6. – С. 830–833.
 • Довбенко М. Хікс (Hicks) Джон-Річард / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 870–872.
 • Довбенко М. В. Хікс Джон Річард (Великобританія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 47–54.
 • Дробышевская Т. А. Джон Роберт Хикс, 1904–1989 / Т. А. Дробышевская, Е. Н. Калмычкова // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 3 : Эпоха социальных перемен / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 545–548.
 • Ільїч Л. М. Еластичність попиту на працю. Закони Маршалла–Хікса / Ільїч Л. М. // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Акіліна О. В., Ільїч Л. М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – Тема 7. – С. 315–325.
 • Кейнсіансько—неокласичний синтез : [П. Самюелсон, Дж. Хікс] // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., допов. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 2, розд. 11. – С. 271–280.
 • Ковальчук В. Сер Джон Гікс як лідер сучасного кейнсіанства / В. Ковальчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 168–175.
 • Коковин С. Г. Валовая заменимость и сравнительная статистика многозначного спроса на рынках с трением: закон Хикса, парадоксы налогообложения / С. Г. Коковин, С. В. Яворский // Экономика и математические методы. – 2002. – Т. 38, № 2. – С. 3–24.
 • Колемаев В. А. Модель Самуэльсона—Хикса // Математическая экономика : учебник для студентов вузов / В. А. Колемаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – Ч. 1, гл. 2. – С. 40–44.
 • Критерій Колдора-Хікса // Економічна теорія права : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Розд. 2. – С. 83.
 • Лапшина М. А. Дослідження умов стійкості розв’язків моделі Самуельсона—Хікса / М. А. Лапшина // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 78. – С. 120–132.
 • Ляшенко І. М. Модель економічного циклу Хікса / І. М. Ляшенко // Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посіб. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, І. А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – С. 149–154.
 • Маневич В. Е. О статье Дж. Р. Хикса «Мистер Кейнс и «классики»» / В. Е. Маневич, А. Б. Белов // Экономика и математические методы. – 2002. – Т. 38, № 2. – С. 64–65.
 • Маневич В. Е. Эволюция неравновесного анализа : [Дж. Р. Хикс] / В. Е. Маневич // Экономика и математические методы. – 2007. – Т. 43, № 1. – С. 38–51.
 • Мельникова В. І. Модель Хікса / В. І. Мельникова // Макроекономіка : навч. посіб. / В. І. Мельникова, Н. І. Клімова. – 2-ге вид., допов. – Київ : Професіонал, 2005. – Розд. 3, гл. 10. – С. 295–303.
 • Нонко А. В. Теорія та доктринальні підходи з питань оподаткування: еволюція та стан справ на сучасному етапі : [П. Самуельсон, Дж. Хікс] / А. В. Нонко // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 220–226.
 • Пезенти А. Теория Хикса / Антонио Пезенти // Очерки политической экономии капитализма : в 2 т. / Антонио Пезенти ; [пер. с итал. В. С. Бондарчук и др.] ; под общ. ред. А. Г. Милейковского, Н. П. Василькова, С. И. Дорофеева [и др.]. – Москва : Прогресс, 1976. – Т. 2, ч. 2. – С. 787–792. – Парал. тит. л. итал.
 • Петрук Т. І. Визначення ефектів доходу і заміни методами Хікса та Слуцького / Т. І. Петрук // Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 73-ї наук. конф. студ. КНЕУ 11—12 квіт. 2006 р. / відп. за вип. М. І. Мирун. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 221–224. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 • Сушко І. М. Модель Хікса для двох регіонів з відкритою економікою : [модель мультиплікатора-акселератора Самуельсона] / І. М. Сушко, С. В. Янчук, Т. В. Дідківська // Економічна кібернетика. – 2008. – № 1–2. – С. 29–37.
 • Схема Хикса—Хансена // История экономических учений (современный этап) : учебник / ред. А. Г. Худокормов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – Гл. 2. – С. 49–53. – (Высшее образование).
 • Теория общего равновесия в ХХ в. : вклад А. Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хикса, К. Эрроу и Ж. Дебре // История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 13. – С. 224–231.
 • Унковская Т. Е. Концепция равновесия экономической системы: методологические парадоксы : [Дж. Хикс, Дж. Стиглер] / Т. Е. Унковская // Экономическая теория. – 2005. – № 1. – С. 81–93.
 • Чернявська О. В. Критерій добробуту В. Парето. Концепції суспільного добробуту Г Сіджвіка, А. Пігу, Н. Калдора і Дж. Р. Хікса / О. В. Чернявська // Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Алерта, 2018. – Тема 3. – С. 86–88.