57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Хайєк Фрідріх Август фон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Хайєк Фрідріх Август фон‎
Австрійський економіст Фрідріх Август фон Хайєк (Хаєк, Хайек)
Friedrich August von Hayek
(1899—1992)

За надзвичайно цінну наукову працю з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозв’язків економічних, соціальних й інституціональних феноменів у 1974 р. Ф. Хайєку разом з Г. Мюрдалем було присуджено Нобелівську премію з економіки. Під час економічної кризи 1973—1975 рр. Ф. Хайєк виступив з великою статтею про безробіття та інфляцію. У газеті «Нью-Йорк таймс» він писав, що відповідальність за нинішню інфляцію цілком лежить на більшості економістів, які прийняли вчення лорда Дж. М. Кейнса, стверджуючи, що не ринкова економіка (і не капіталістична система) спричинюють ці біди, а хибна грошова і фінансова політики.

ТВОРИ
 • Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма : пер. с англ. / Фридрих Август Хайек ; ред. У. У. Бартли. — М. : Новости, 1992. — 303 с.
 • Частные деньги / Фридрих Август Хайек. — Тверь : Ин-т национальной модели экономики, 1996. — 230 с.
 • Дорога к рабству / Ф. А. фон Хайек // Политология : хрестоматия / ред. М. А. Василик. — М. : Гардарики, 1999. — Гл. 8. — С. 344—354.
 • Пагубная самонадеянность / Ф. фон Хайек // История экономических учений : учеб. пособие / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. — Ростов н/Д : Феникс, 1999. — Хрестоматия. — С. 498—503.
 • Право, законодавство та свобода : в 3 т. : пер. с англ. / Ф. А. Хайєк. — К. : Сфера, 1999—2000.
  Т. 1 : Правила та порядок. — 1999. — 196 с.
  Т. 2 : Міраж соціальної справедливості. — 1999. — 200 с.
  Т. 3 : Політичний устрій вільного народу. — 2000. — 252 с.
 • Цена и производсво. 1931 / Фридрих фон Хайек // 25 ключевых книг по экономике : [анализ и коммент.] / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло, Анн Мари Дре ; [пер. с фр.: Ю. Ф. Пучкова, В. И. Ханиной]. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – С. 300–319. – Парал. тит. л. фр.
 • Безработица и денежная политика. Правительство как генератор «Делового цикла» / Фридрих Август фон Хайек // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. — Изд. 2-е. — М. : Высш. шк., 2000. — С. 206—211.
 • Дорога к рабству / Фридрих Август фон Хайек // Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений : пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. — М. : ПРИОР, 2000. — Разд. 7. — С. 804—816.
 • Дорога к рабству / Фридрих фон Хайек // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. — Изд. 2-е. — М. : Высш. шк., 2000. — С. 195—205.
 • Дорога к рабству / Ф. А. Хайек // Политология : хрестоматия / Р. Т. Мухаев. — М. : ПРИОР, 2000. — Разд. IX. — С. 211—213.
 • Дорога к рабству / Фридрих Август фон Хайек // История политических и правовых учений : хрестоматия для высшей школы / В. П. Малахов. — М. : Академический Проект, 2000. — Гл. 8. — С. 404—412.
 • Дорога к рабству / Ф. А. Хайек // Правовая мысль : антология / авт.-сост. В. П. Малахов. — Екатеринбург : Деловая книга ; М. : Академический Проект, 2003. — Разд. 5. — С. 913—918. — (Summa).
 • Дорога к рабству / Ф. А. Хайек // Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. / уклад. В. П. Андрущенко. — К. : Знання України, 2003. — Т. 3. — С. 265—316.
 • Претензии знания / Фридрих Август фон Хайек // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 214—224.
 • Сможем ли мы прекратить инфляцию / Ф. А. Хайек // Экономический цикл: анализ австрийской школы : пер. с англ. / ред. А. В. Куряев. — Челябинск : Социум, 2005. — С. 133—148. — (Бум, крах и будущее ; вып. 1).
 • Конкуренция / Ф. Хайек // Психология предпринимательства : хрестоматия : учеб. пособие / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. — Самара : Бахрах-М, 2007. — С. 424—437.
 • Индивидуализм и экономический порядок / Фридрих Хайек ; [пер. c англ. О. А. Дмитриевой ; под ред. Р. И. Капелюшникова]. – Челябинск : Социум, 2011. – XXVIII, 394 с. – (Австрийская школа ; вып. 24).
 • Право, законодавство та свобода: нове викладення широких прнципів справедливості та політичної економії / Ф. А. Хайєк // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 1032–1059.
 • Интеллектуалы и социализм / Фридрих Хайек // Капитализм и историки : [сб. ст.] : [пер. с англ.] / Фридрих Хайек ; Фонд либерал. программ «Свободный мир». – [Челябинск] : Социум, 2012. – С. 229–377.
 • История и политика / Фридрих Хайек // Капитализм и историки : [сб. ст.] : [пер. с англ.] / Фридрих Хайек ; Фонд либерал. программ «Свободный мир». – [Челябинск] : Социум, 2012. – С. 7–34.
 • Собрание сочинений : [в 19 т.] / Фридрих Хайек ; [пер. с англ.: А. Резвова, Гр. Сапова]. – Москва ; Челябинск : Социум : Мысль, 2018. – Т. 7, ч. 1 : Экономические циклы. – 469 с. – Парал тит. л. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Агабекян Р. Л. Ф. Хайек и критика теории полной занятости / Р. Л. Агабекян // Современные теории занятости : учеб. пособие / Р. Л. Агабекян, Г. Л. Авагян. — М. : ЮНИТИ, 2001. — Гл. 2. — С. 21—27.
 • Агапова И. И. Экономические воззрения Ф. Хайека / И. И. Агапова // История экономических учений : курс лекций / И. И. Агапова. — М. : Юристъ, 2000. — Лекция 13. — С. 189—196.
 • Алексеева Т. А. Либертаризм: фон Хайек и Нозик / Т. А. Алексеева // Современные политические теории / Т. А. Алексеева. — М. : РОССПЭН, 2000. — Лекция 8. — С. 171—201.
 • Анализ методологии рынка Ф. Хайека // История экономических учений : учеб. пособие / ред. Г. А. Шмарловская. — 2-е изд., испр. — Минск : Новое знание, 2001. — Разд. 4, гл. 9. — С. 201—207. — (Экономическое образование).
 • Бартенев С. А. Ф. Хайек: теория спонтанного порядка / С. А. Бартенев // История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев. — М. : Юристъ, 2005. — Гл. 18. — С. 277—280.
 • Бартенев С. А. Ф. Хайек: философия экономической свободы / С. А. Бартенев // Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций / С. А. Бартенев. — М. : Бек, 1996. — Гл. 13. — С. 241—245.
 • Белик А. А. Неолиберализм Ф. Хайека / А. А. Белик // Человек в экономической антропологии / А. А. Белик ; Ин-т этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Изд-во Ипполитова, 2013. – Ч. 3, гл. 4. – С. 283–288.
 • Бирнер Дж. Хайек, Фридрих Август фон (1899—1992) / Джек Бирнер // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. — СПб. : Питер, 2001. — С. 909—916. — (Бизнес-класс).
 • Блауг М. Хайек Фридрих А. фон Hayek Fridrich A. von (1899—1992) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 328—333. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Борисов Г. В. Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек: последняя попытка развить традиционную неоклассику / Г. В. Борисов // История экономических учений : учеб. пособие / Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин. — СПб. : Сентябрь : Бизнес-пресса, 2003. — Ч. ІІІ, гл. 9. — С. 277—284.
 • Бриттан С. «Спонтанный общественный порядок» Хайека / С. Бриттан // Капитализм с человеческим лицом : пер. с англ. / С. Бриттан ; ред. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1998. — Ч. 2, разд. 6. — С. 158—173. — (Этическая экономия. Исследования по этике, культуре и философии хозяйства ; вып. 5).
 • Ващишин А. М. Зачинателі неолібералізму Л. фон Мізес та Ф. фон Хайек / А. М. Ващишин // Історія економічних вчень : навч. посібник / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – Тема 23. – С. 367–369. – (Вища освіта в Україні).
 • Вергелес Т. Фрідріх Август фон Хайєк — теоретик індивідуалізму і свободи / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 1. — C. 163—168.
 • Гудзинський О. Д. Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК : [Ф. Хайєк, К. Ерроу, Дж. Стігліц, М. Фрідмен] / О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, В. К. Савчук // Економічна теорія. — 2005. — № 2. — С. 80—95.
 • Дмитриченко Л. И. Лондонская школа неолиберализма : [Ф. Хайек] / Л. И. Дмитриченко // История экономических учений : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Дмитриченко. — Донецк : КИТИС, 1999. — Гл. 14. — С. 371—373.
 • Довбенко М. В. Хайек Фрідріх Август фон (Німеччина) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 76—83.
 • Довбенко М. Хаєк (Hayek) Фрідріх-Август / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 864—866.
 • Золотих І. Б. Аналіз методології ринку Ф. Хайека / І. Б. Золотих // Історія економічних вчень : навч. посіб. / І. Б. Золотих. – Київ. : Центр учб. літ., 2013. – Ч. 3, розд. 8. – С. 74–80.
 • Ивин А. А. Коллективизм и индивидуализм с современной точки зрения : Э. Дюркгейм, К. Поппер, Ф. А. Хайек, Р. Арон / А. А. Ивин // Философия истории : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Ивин. — М. : Гардарики, 2000. — Гл. 2. — С. 55—73.
 • Кирилюк Ф. М. Фрідріх фон Хайєк (1899–1992) / Ф. М. Кирилюк // Філософія політичної ідеології : навч. посібник / Ф. М. Кирилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – Розд. 2. – С. 181–183.
 • Коптюбенко Д. «Частные деньги» Хайека: 30 лет спустя / Д. Коптюбенко // Вопросы экономики. — 2006. — № 6. — С. 67—80.
 • Кубедду Р. Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф. Хайек : пер. с англ. / Раймондо Кубедду ; [науч. ред. А. Куряев]. — М. : Мысль : ИРИСЭН ; Челябинск : Социум, 2008. — 406 с. — (Политическая наука / ред. сер. Ю. Кузнецов).
 • Кубедду Р. Хайек / Раймондо Кубедду // Либерализм, тоталитаризм и демократия: политическая философия австрийской школы : пер. с англ. / Раймондо Кубедду ; [науч. ред. А. Куряев]. – Москва ; Челябинск : Социум, 2014. – Гл. 5, § 3. – С. 328–341. – (Австрийская школа ; вип. 20). – Парал. тит. л. англ.
 • Леоненко П. М. Відродження економічного лібералізму Ф. фон Хайєка / П. М. Леоненко // Історія економічних учень : підручник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — Розд. 14. — С. 385—395. — (Вища освіта XXI століття).
 • Лісовицький В. М. Економічні погляди Фрідріха Хайєка / В. М. Лісовицький // Історія економічних вчень : навч. посібник / В. М. Лісовицький. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — Гл. 8. — С. 136—139.
 • Лісовицький В. М. Економічні погляди Фрідріха Хайєка / В. М. Лісовицький // Історія економічних вчень : навч. посібник / В. М. Лісовицький. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — Гл. 8. — С. 134—138.
 • Логвин А. Экономические подходы к оценке человеческого капитала: категориальный аспект (с использованием идей Нобелевского лауреата по экономике Ф. Хайека) / А. Логвин, Т. Николаев, Е. Мотурнак // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 142–144. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Любохинець Л. С. Еволюція неокласичних ідей у XX ст. Економічний лібералізм Л. Мізеса і Ф. Хайєка. Концепція Дж. Міда / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич // Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Тема 11. – С. 234–235.
 • Майбурд Е. М. Творчество Хайека / Е. М. Майбурд // Введение в историю экономической мысли : От пророков до профессоров / Е. М. Майбурд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Дело, 2000. — Гл. 31. — С. 523—541.
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар : премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1974 р., спільно з Фрідріхом фон Хайєком / за матеріалами www.n-t.ru // Економіка в школах України. — 2008. — № 10. — С. 25—27.
 • Неоавстрійська школа економічного неолібералізму: погляди Л. фон Мізеса та Ф. фон Хайєка // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. — 2-ге вид., доповн. — К. : Знання, 2005. — Ч. 2, розд. 12. — С. 352—367.
 • Нестеренко О. Австрійська теорія конкуренції Ф. А. фон Хайєка / О. Нестеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. — К., 2008. — Вип. 101 : Економіка. — С. 10—13.
 • Околітенко Н. Парадокс Хайєка / Н. Околітенко // Науковий світ. — 2003. — № 10. — С. 14—16.
 • Пеннингтон М. «Проблема знания»: Хайек и доводы в пользу рынков основанных на частной собственности / Марк Пеннингтон // Классический либерализм и будущее социально-экономической политики / Марк Пеннингтон ; [пер. с англ. Юрия Кузнецова]. – Москва : Мысль, 2014. – Ч. 1, гл. 2. – С. 38–44. – Парал. тит. л. англ.
 • Почепцов Г. Г. Становлення демократії як основа для розвитку публічно-приватного партнерства : [А. Сен, К. Ерроу, Ф. Хайєк] / Г. Г. Почепцов // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 1. – С. 147–154.
 • Румянцева Е. Е. Хайек (Hayek) Фридрих Август / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 712—714.
 • Скидельски Р. Хайек versus Кейнс: дорога к примирению / Р. Скидельски // Вопросы экономики. — 2006. — № 6. — C. 47—66.
 • Степанкевич К. С. Моделювання сталого розвитку підприємств в контексті інвестиційної схеми Хайєка / К. С. Степанкевич // Вчені записки університету «Крок» : [зб. наук. праць] / ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» ; [редкол. : З. М. Борисенко та ін.]. — К., 2008. — Вип. 18 : в 4 т. Т. 3. — С. 180—189.
 • Уэрта де Сото Х. Ф. А. Хайек и стихийный порядок рынка / Хесус Уэрта де Сото // Австрийская экономическая школа : Рынок и предпринимательское творчество / Хесус Уэрта де Сото ; [пер. с англ. Б. С. Пинскера ; под ред. А. В. Куряева]. — Челябинск : Социум, 2009. — Гл. 6. — С. 111—137. — (Серия «Австрийская школа» ; вып. 21).
 • Ф. Хайек // История политических учений / [Азаркин Н. М., Жуков В. Н., Завьялов Ю. С. и др.] ; под общ. ред. О. В. Мартышина. — М. : Юристъ, 2000. — Ч. 1, разд. 3. — С. 185—191.
 • Ф. Хайек и австрийская традиция // История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 35. – С. 603–620.
 • Ф. Хайек и австрийская традиция // История экономических учений : учеб. пособие / ред. В. С. Автономов. — М. : ИНФРА-М, 2004. — Гл. 35. — С. 603—620. — (Высшее образование).
 • Фридрих Август фон Хайек // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 1028–1031.
 • Фридрих Август Хайек / Роджер У. Гарисон, Израэль М. Кирцнер // «Невидимая рука» рынка / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; [пер. с англ. Ю. Автономов и др.] ; науч. ред. Н. А. Макашева. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – С. 160–176. – (The New Palgrave). – Парал. тит. л. англ.
 • Хайек (Hayek) Фридрих Август (1899–1992) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1373.
 • Хайек (Hayek) Фридрих Август фон // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 56. — С. 30.
 • Хайек (Hayek) Фридрих Август фон // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 848—850.
 • Хиллман А. Л. В пути к Земле Обетованной: десять лет в пустыне без Моисея : [Ф. фон Хайек] / А. Л. Хиллман // Экономика и математические методы. — 2002. — Т. 38, № 4. — С. 78—94.
 • Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах : [Ф. Хайек, Д. Норт] / Б. Шаванс // Вопросы экономики. — 2003. — № 6. — С. 4—21.
 • Шаститко А. Е. Экономические воззрения Хайека в контексте соотношения неоавстрийской и неоинституциональной исследовательских программ / А. Е. Шаститко // Истоки : экономика в контексте истории и культуры / ред. Я. И. Кузьминов. — М. : Высш. шк. экономики, 2004. — Вып. 5. — С. 541—571.
 • Шаститко А. Фридрих Хайек и неоинституционализм / А. Шаститко // Вопросы экономики. — 1999. — № 6. — С. 43—53.
 • Шевченко О. О. Теорія спонтанного порядку Ф. Хайєка / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – Розд. 2.3. – С. 28–29.
 • Экономические воззрения Ф. Хайека // История и философия экономики : пособие для аспирантов / ред. М. В. Конотопов. — М. : КНОРУС, 2006. — Гл. 13. — С. 556—560.
 • Юхименко П. І. Хайєк Фрідріх Август фон (1899–1992) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 538–540.
 • Юхименко П. І. Відродження економічного лібералізму Ф. фон Хайєка / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : навч. посібник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. — К. : Знання-Прес, 2000. — Ч. 4, розд. 15. — С. 257—264. — (Вища освіта XXI століття).
 • Bremond J. Les economistes neo-classiques de L. Walras a M. Allaіs, de von Hayek a M. Friedman / Janine Bremond. — 2nd ed. — Paris : Hatier, 1989. — 251 p. — (Collection J. Bremond).