57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Хайєк Фрідріх Август фон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Хайєк Фрідріх Август фон‎
Австрійський економіст Фрідріх Август фон Хайєк (Хаєк, Хайек)
Friedrich August von Hayek
(1899–1992)
За надзвичайно цінну наукову працю з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозв’язків економічних, соціальних й інституціональних феноменів у 1974 р. Ф. Хайєку разом з Г. Мюрдалем було присуджено Нобелівську премію з економіки. Під час економічної кризи 1973–1975 рр. Ф. Хайєк виступив з великою статтею про безробіття та інфляцію. У газеті «Нью-Йорк таймс» він писав, що відповідальність за нинішню інфляцію цілком лежить на більшості економістів, які прийняли вчення лорда Дж. М. Кейнса, стверджуючи, що не ринкова економіка (і не капіталістична система) спричинюють ці біди, а хибна грошова і фінансова політики.
ТВОРИ
 • Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма : пер. с англ. / Фридрих Август Хайек ; ред. У. У. Бартли. – Москва : Новости, 1992. – 303 с.
 • Частные деньги / Фридрих Август Хайек. – Тверь : Ин-т национальной модели экономики, 1996. – 230 с.
 • Дорога к рабству / Ф. А. фон Хайек // Политология : хрестоматия / ред. М. А. Василик. – Москва : Гардарики, 1999. – Гл. 8. – С. 344–354.
 • Пагубная самонадеянность / Ф. фон Хайек // История экономических учений : учеб. пособие / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – Хрестоматия. – С. 498—503.
 • Право, законодавство та свобода : в 3 т. : пер. с англ. / Ф. А. Хайєк. – Киев : Сфера, 1999–2000.
  Т. 1 : Правила та порядок. – 1999. – 196 с.
  Т. 2 : Міраж соціальної справедливості. – 1999. – 200 с.
  Т. 3 : Політичний устрій вільного народу. – 2000. – 252 с.
 • Цена и производсво. 1931 / Фридрих фон Хайек // 25 ключевых книг по экономике : [анализ и коммент.] / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло, Анн Мари Дре ; [пер. с фр.: Ю. Ф. Пучкова, В. И. Ханиной]. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – С. 300–319. – Парал. тит. л. фр.
 • Безработица и денежная политика. Правительство как генератор «Делового цикла» / Фридрих Август фон Хайек // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. – Изд. 2-е. – Москва : Высш. шк., 2000. – С. 206–211.
 • Дорога к рабству / Фридрих Август фон Хайек // Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений : пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. – Москва : ПРИОР, 2000. – Разд. 7. – С. 804–816.
 • Дорога к рабству / Фридрих фон Хайек // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. – Изд. 2-е. – Москва : Высш. шк., 2000. – С. 195–205.
 • Дорога к рабству / Ф. А. Хайек // Политология : хрестоматия / Р. Т. Мухаев. – Москва : ПРИОР, 2000. – Разд. IX. – С. 211–213.
 • Дорога к рабству / Фридрих Август фон Хайек // История политических и правовых учений : хрестоматия для высшей школы / В. П. Малахов. – Москва : Академический Проект, 2000. – Гл. 8. – С. 404–412.
 • Дорога к рабству / Ф. А. Хайек // Правовая мысль : антология / авт.-сост. В. П. Малахов. – Екатеринбург : Деловая книга ; Москва : Академический Проект, 2003. – Разд. 5. – С. 913–918. – (Summa).
 • Дорога к рабству / Ф. А. Хайек // Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. / уклад. В. П. Андрущенко. – Київ : Знання України, 2003. – Т. 3. – С. 265–316.
 • Претензии знания / Фридрих Август фон Хайек // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 214–224.
 • Сможем ли мы прекратить инфляцию / Ф. А. Хайек // Экономический цикл: анализ австрийской школы : пер. с англ. / ред. А. В. Куряев. – Челябинск : Социум, 2005. – С. 133–148. – (Бум, крах и будущее ; вып. 1).
 • Конкуренция / Ф. Хайек // Психология предпринимательства : хрестоматия : учеб. пособие / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. – Самара : Бахрах-М, 2007. – С. 424–437.
 • Индивидуализм и экономический порядок / Фридрих Хайек ; [пер. c англ. О. А. Дмитриевой ; под ред. Р. И. Капелюшникова]. – Челябинск : Социум, 2011. – XXVIII, 394 с. – (Австрийская школа ; вып. 24).
 • Право, законодавство та свобода: нове викладення широких прнципів справедливості та політичної економії / Ф. А. Хайєк // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 1032–1059.
 • Интеллектуалы и социализм / Фридрих Хайек // Капитализм и историки : [сб. ст.] : [пер. с англ.] / Фридрих Хайек ; Фонд либерал. программ «Свободный мир». – [Челябинск] : Социум, 2012. – С. 229–377.
 • История и политика / Фридрих Хайек // Капитализм и историки : [сб. ст.] : [пер. с англ.] / Фридрих Хайек ; Фонд либерал. программ «Свободный мир». – [Челябинск] : Социум, 2012. – С. 7–34.
 • Собрание сочинений : [в 19 т.] / Фридрих Хайек ; [пер. с англ.: А. Резвова, Гр. Сапова]. – Москва ; Челябинск : Социум : Мысль, 2018. – Т. 7, ч. 1 : Экономические циклы. – 469 с. – Парал тит. л. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Агабекян Р. Л. Ф. Хайек и критика теории полной занятости / Р. Л. Агабекян // Современные теории занятости : учеб. пособие / Р. Л. Агабекян, Г. Л. Авагян. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – Гл. 2. – С. 21–27.
 • Агапова И. И. Экономические воззрения Ф. Хайека / И. И. Агапова // История экономических учений : курс лекций / И. И. Агапова. – Москва : Юристъ, 2000. – Лекция 13. – С. 189–196.
 • Алексеева Т. А. Либертаризм: фон Хайек и Нозик / Т. А. Алексеева // Современные политические теории / Т. А. Алексеева. – Москва : РОССПЭН, 2000. – Лекция 8. – С. 171–201.
 • Анализ методологии рынка Ф. Хайека // История экономических учений : учеб. пособие / ред. Г. А. Шмарловская. – 2-е изд., испр. – Минск : Новое знание, 2001. – Разд. 4, гл. 9. – С. 201–207. – (Экономическое образование).
 • Бартенев С. А. Ф. Хайек: теория спонтанного порядка / С. А. Бартенев // История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев. – Москва : Юристъ, 2005. – Гл. 18. – С. 277–280.
 • Бартенев С. А. Ф. Хайек: философия экономической свободы / С. А. Бартенев // Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций / С. А. Бартенев. – Москва : Бек, 1996. – Гл. 13. – С. 241–245.
 • Белик А. А. Неолиберализм Ф. Хайека / А. А. Белик // Человек в экономической антропологии / А. А. Белик ; Ин-т этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Изд-во Ипполитова, 2013. – Ч. 3, гл. 4. – С. 283–288.
 • Бирнер Дж. Хайек, Фридрих Август фон (1899–1992) / Джек Бирнер // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – С. 909–916. – (Бизнес-класс).
 • Блауг М. Хайек Фридрих А. фон Hayek Fridrich A. von (1899–1992) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 328–333. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Борисов Г. В. Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек: последняя попытка развить традиционную неоклассику / Г. В. Борисов // История экономических учений : учеб. пособие / Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин. – Санкт-Петербург : Сентябрь : Бизнес-пресса, 2003. – Ч. ІІІ, гл. 9. – С. 277–284.
 • Бриттан С. «Спонтанный общественный порядок» Хайека / С. Бриттан // Капитализм с человеческим лицом : пер. с англ. / С. Бриттан ; ред. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1998. – Ч. 2, разд. 6. – С. 158–173. – (Этическая экономия. Исследования по этике, культуре и философии хозяйства ; вып. 5).
 • Ващишин А. М. Зачинателі неолібералізму Л. фон Мізес та Ф. фон Хайек / А. М. Ващишин // Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – Тема 23. – С. 367–369. –(Вища освіта в Україні).
 • Вергелес Т. Фрідріх Август фон Хайєк — теоретик індивідуалізму і свободи / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – C. 163–168.
 • Гудзинський О. Д. Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК : [Ф. Хайєк, К. Ерроу, Дж. Стігліц, М. Фрідмен] / О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, В. К. Савчук // Економічна теорія. – 2005. – № 2. – С. 80–95.
 • Дмитриченко Л. И. Лондонская школа неолиберализма : [Ф. Хайек] / Л. И. Дмитриченко // История экономических учений : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Дмитриченко. – Донецк : КИТИС, 1999. – Гл. 14. – С. 371–373.
 • Довбенко М. В. Хайек Фрідріх Август фон (Німеччина) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 76–83.
 • Довбенко М. Хаєк (Hayek) Фрідріх-Август / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 864–866.
 • Золотих І. Б. Аналіз методології ринку Ф. Хайека / І. Б. Золотих // Історія економічних вчень : навч. посіб. / І. Б. Золотих. – Київ. : Центр учб. літ., 2013. – Ч. 3, розд. 8. – С. 74–80.
 • Ивин А. А. Коллективизм и индивидуализм с современной точки зрения : Э. Дюркгейм, К. Поппер, Ф. А. Хайек, Р. Арон / А. А. Ивин // Философия истории : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Ивин. – Москва : Гардарики, 2000. – Гл. 2. – С. 55–73.
 • Кирилюк Ф. М. Фрідріх фон Хайєк (1899–1992) / Ф. М. Кирилюк // Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – Розд. 2. – С. 181–183.
 • Коптюбенко Д. «Частные деньги» Хайека: 30 лет спустя / Д. Коптюбенко // Вопросы экономики. – 2006. – № 6. – С. 67–80.
 • Кубедду Р. Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф. Хайек : пер. с англ. / Раймондо Кубедду ; [науч. ред. А. Куряев]. – Москва : Мысль : ИРИСЭН ; Челябинск : Социум, 2008. – 406 с. – (Политическая наука / ред. сер. Ю. Кузнецов).
 • Кубедду Р. Хайек / Раймондо Кубедду // Либерализм, тоталитаризм и демократия: политическая философия австрийской школы : пер. с англ. / Раймондо Кубедду ; [науч. ред. А. Куряев]. – Москва ; Челябинск : Социум, 2014. – Гл. 5, § 3. – С. 328–341. – (Австрийская школа ; вип. 20). – Парал. тит. л. англ.
 • Леоненко П. М. Відродження економічного лібералізму Ф. фон Хайєка / П. М. Леоненко // Історія економічних учень : підручник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – Розд. 14. – С. 385–395. – (Вища освіта XXI століття).
 • Лісовицький В. М. Економічні погляди Фрідріха Хайєка / В. М. Лісовицький // Історія економічних вчень : навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – Гл. 8. – С. 136–139.
 • Лісовицький В. М. Економічні погляди Фрідріха Хайєка / В. М. Лісовицький // Історія економічних вчень : навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – Гл. 8. – С. 134–138.
 • Логвин А. Экономические подходы к оценке человеческого капитала: категориальный аспект (с использованием идей Нобелевского лауреата по экономике Ф. Хайека) / А. Логвин, Т. Николаев, Е. Мотурнак // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 142–144. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Любохинець Л. С. Еволюція неокласичних ідей у XX ст. Економічний лібералізм Л. Мізеса і Ф. Хайєка. Концепція Дж. Міда / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич // Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Тема 11. – С. 234–235.
 • Майбурд Е. М. Творчество Хайека / Е. М. Майбурд // Введение в историю экономической мысли : От пророков до профессоров / Е. М. Майбурд. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2000. – Гл. 31. – С. 523–541.
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар : премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1974 р., спільно з Фрідріхом фон Хайєком // Економіка в школах України. – 2008. – № 10. – С. 25–27.
 • Неоавстрійська школа економічного неолібералізму: погляди Л. фон Мізеса та Ф. фон Хайєка // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., допов. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 2, розд. 12. – С. 352–367.
 • Нестеренко О. Австрійська теорія конкуренції Ф. А. фон Хайєка / О. Нестеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ, 2008. – Вип. 101 : Економіка. – С. 10–13.
 • Околітенко Н. Парадокс Хайєка / Н. Околітенко // Науковий світ. – 2003. – № 10. – С. 14–16.
 • Пеннингтон М. «Проблема знания»: Хайек и доводы в пользу рынков основанных на частной собственности / Марк Пеннингтон // Классический либерализм и будущее социально-экономической политики / Марк Пеннингтон ; [пер. с англ. Юрия Кузнецова]. – Москва : Мысль, 2014. – Ч. 1, гл. 2. – С. 38–44. – Парал. тит. л. англ.
 • Почепцов Г. Г. Становлення демократії як основа для розвитку публічно-приватного партнерства : [А. Сен, К. Ерроу, Ф. Хайєк] / Г. Г. Почепцов // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 1. – С. 147–154.
 • Северин-Мрачковська Л. Взаємовідношення між економічною та політичною свободами у працях М. Фрідмана і Ф. Хайєка / Людмила Северин-Мрачковська // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т приклад. та проф. етики ; [редкол.: Ю. Вільчинський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 7. – С. 61–74. – Зміст і анот. парал. англ.
 • Скидельски Р. Хайек versus Кейнс: дорога к примирению / Р. Скидельски // Вопросы экономики. – 2006. – № 6. – C. 47–66.
 • Степанкевич К. С. Моделювання сталого розвитку підприємств в контексті інвестиційної схеми Хайєка / К. С. Степанкевич // Вчені записки університету «Крок» : [зб. наук. пр.] / ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» ; [редкол. : З. М. Борисенко та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 18 : в 4 т. Т. 3. – С. 180–189.
 • Уэрта де Сото Х. Ф. А. Хайек и стихийный порядок рынка / Хесус Уэрта де Сото // Австрийская экономическая школа : Рынок и предпринимательское творчество / Хесус Уэрта де Сото ; [пер. с англ. Б. С. Пинскера ; под ред. А. В. Куряева]. – Челябинск : Социум, 2009. – Гл. 6. – С. 111–137. – (Серия «Австрийская школа» ; вып. 21).
 • Ф. Хайек // История политических учений / [Азаркин Н. М., Жуков В. Н., Завьялов Ю. С. и др.] ; под общ. ред. О. В. Мартышина. – Москва : Юристъ, 2000. – Ч. 1, разд. 3. – С. 185–191.
 • Ф. Хайек и австрийская традиция // История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 35. – С. 603–620.
 • Ф. Хайек и австрийская традиция // История экономических учений : учеб. пособие / ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – Гл. 35. – С. 603–620. – (Высшее образование).
 • Фридрих Август фон Хайек // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 1028–1031.
 • Фридрих Август Хайек / Роджер У. Гарисон, Израэль М. Кирцнер // «Невидимая рука» рынка / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; [пер. с англ. Ю. Автономов и др.] ; науч. ред. Н. А. Макашева. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – С. 160–176. – (The New Palgrave). – Парал. тит. л. англ.
 • Хиллман А. Л. В пути к Земле Обетованной: десять лет в пустыне без Моисея : [Ф. фон Хайек] / А. Л. Хиллман // Экономика и математические методы. – 2002. – Т. 38, № 4. – С. 78–94.
 • Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах : [Ф. Хайек, Д. Норт] / Б. Шаванс // Вопросы экономики. – 2003. – № 6. – С. 4–21.
 • Шаститко А. Е. Экономические воззрения Хайека в контексте соотношения неоавстрийской и неоинституциональной исследовательских программ / А. Е. Шаститко // Истоки : экономика в контексте истории и культуры / ред. Я. И. Кузьминов. – Москва : Высш. шк. экономики, 2004. – Вып. 5. – С. 541–571.
 • Шаститко А. Фридрих Хайек и неоинституционализм / А. Шаститко // Вопросы экономики. – 1999. – № 6. – С. 43–53.
 • Шевченко О. О. Теорія спонтанного порядку Ф. Хайєка / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 2.3. – С. 28–29.
 • Экономические воззрения Ф. Хайека // История и философия экономики : пособие для аспирантов / ред. М. В. Конотопов. – Москва : КНОРУС, 2006. – Гл. 13. – С. 556–560.
 • Юхименко П. І. Хайєк Фрідріх Август фон (1899–1992) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 538–540.
 • Юхименко П. І. Відродження економічного лібералізму Ф. фон Хайєка / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2000. – Ч. 4, розд. 15. – С. 257–264. – (Вища освіта XXI століття).
 • Bremond J. Les economistes neo-classiques de L. Walras a M. Allaіs, de von Hayek a M. Friedman / Janine Bremond. – 2nd ed. – Paris : Hatier, 1989. – 251 p. – (Collection J. Bremond).