57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Фрідман Мілтон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Фрідман Мілтон
Американський економіст Мілтон Фрідман (Фрідмен)
Milton Friedman
(1912—2006)

М. Фрідман відіграв важливу роль в утвердженні монетаристської доктрини, в основу якої покладено принцип саморегулювання економічних систем. У 1976 р. за досягнення в галузі аналізу споживання, історії й теорії грошового обігу та демонстрацію складності наслідків політики стабілізації Мілтону Фрідману було присуджено Нобелівську премію з економіки. Учений написав понад 250 економічних праць і 27 книг, серед яких найфундаментальнішим є дослідження «Монетарна історія США. 1867—1960», підготовлене для Національного бюро економічних досліджень США у співавторстві з Анною Шварц. Фрідман — прихильник максимальної економічної свободи, кількісної теорії грошей. Тріумфом його теоретичного доробку стали концепція стабілізації американської економіки, а також «Рейганоміка», які дозволили США послабити інфляцію й стабілізувати долар.

ТВОРИ
 • Анализ полезности при выборе среди альтернативы, предполагающих риск / М. Фридмен, Л. Дж. Сэвидж // Теория потребительского поведения и спроса : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1993. — С. 208—249. — (Вехи экономической мысли ; вып. 1).
 • Маршаллианская кривая спроса / М. Фридмен // Теория потребительского поведения и спроса : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1993. — С. 250—303. — (Вехи экономической мысли ; вып. 1).
 • Количественная теория денег / Милтон Фридмен ; [пер. с англ. М. К. Бункина и др.]. – М. : Эльф пресс, 1996. – 131 с. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Избранные труды М. Фридмена (1987) / М. Фридмен // История экономических учений : учеб. пособие / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. — Ростов н/Д : Феникс, 1999. — Хрестоматия. — С. 485—498.
 • Инфляция и денежные системы. 1969 / Милтон Фридмен // 25 ключевых книг по экономике : [анализ и коммент.] / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло, Анн Мари Дре ; [пер. с фр.: Ю. Ф. Пучкова, В. И. Ханиной]. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – С. 539–559. – Парал. тит. л. фр.
 • Анализ полезности при выборе среди альтернативы, предполагающих риск / М. Фридмен, Л. Дж. Сэвидж // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения и спроса / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — С. 208—249. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Избранные труды М. Фридмена / Милтон Фридмен // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. — Изд. 2-е. — М. : Высш. шк., 2000. — С. 183—194.
 • Маршаллианская кривая спроса / М. Фридмен // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения и спроса / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — С. 250—303. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Основы монетаризма / М. Фридмен ; ред. Д. А. Козлов. — М. : ТЕИС, 2002. — 175 с.
 • Роль монетарной политики / М. Фридмен // История экономических учений : хрестоматия / Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин. — СПб. : Сентябрь ; СПб. : Бизнес-пресса, 2003. — С. 246—253.
 • Инфляция и безработица / Милтон Фридмен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 258—283.
 • Монетарная история Соединенных Штатов. 1867—1960 / Милтон Фридман, Анна Якобсон Шварц ; отв. ред. С. Л. Удовик ; науч. ред. О. В. Манюта ; пер. с англ. Р. Косодий. — К. : Ваклер, 2007. — 862 с.
 • Социальная ответственность бизнеса / М. Фридмен // Креативный капитализм : чат с Биллом Гейтсом, Уорреном Баффетом и другими бизнес-гуру / под ред. Майкла Кинсли и Конора Кларка ; пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2010. – С. 299–309.
 • Денежная и фискальная политика по обеспечению экономической стабильности / М. Фридмен // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 1008–1027.
 • Инфляция и безработица: горизонты новой политики / М. Фридмен // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 1005–1007.
 • Капіталізм і свобода / М. Фрідман ; [пер. з англ. Н. Рогачевська]. – К. : Дух і літера, 2010. – 319 с. – Парал. тит. арк. англ.
 • Количественная теория денег / Милтон Фридмен ; [пер. с англ. М. К. Бункина и др.]. – М. : Эльф пресс, 1996. – 131 с. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Количественная теория денег: новая формулировка / М. Фридмен // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 972–989.
 • Роль монетарной политики / М. Фридмен // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 990–1004.
 • Методология позитивной экономической науки / Милтон Фридман // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – Ч. 2, гл. 7. – С. 177–216. – Парал. тит. л. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Агапова И. И. Экономические взгляды М. Фридмена. Уравнение Фридмена / И. И. Агапова // История экономических учений : курс лекций / И. И. Агапова. — М. : Юристъ, 2000. — Лекция 14. — С. 207—212.
 • Базилевич В. Д. Теорії споживання : [С. Кузнець, Ф. Модільяні, М. Фрідмен] / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Тема 5. — C. 177—192. — (Класичний університетський підручник).
 • Бартенев С. А. М. Фридмен: монетаристские рецепты оздоровления экономики / С. А. Бартенев // Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций / С. А. Бартенев. — М. : Бек, 1996. — Гл. 10. — С. 189—208.
 • Березин И. С. Милтон Фридман / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. — М. : РДЛ, 2000. — С. 222—226.
 • Блауг М. Кейнсианцы против монетаристов : [теория Фридмена] / М. Блауг // Методология экономической науки или как экономисты объясняют : пер. с англ. / Марк Блауг ; под ред. В. С. Автономова ; [пер. с англ. Ю. В. Автономова]. — 2-е изд. — М. : Журн. «Вопросы экономики», 2004. — Гл. 12. — С. 298—316.
 • Блауг М. Фридмен Милтон Friеdman Milton (р. 1912) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 316—321. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бункина М. К. Милтон Фридмен — лидер современного монетаризма / М. К. Бункина // Макроэкономика : учебник / М. К. Бункина, А. М. Семенов, В. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2000. — Гл. 11. — С. 297—303.
 • Вовчак О. Д. Сучасний монетаризм та внесок М. Фрідмана у його формування / О. Д. Вовчак // Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки «Львів. комерц. акад.». – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Тема 9. – С. 200–202.
 • Вуд Дж. К. Фридмен, Милтон (1912) / Джон Каннигхем Вуд // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. — СПб. : Питер, 2001. — С. 892—895. — (Бизнес-класс).
 • Глейзер Э. Нужно уходить от бескомпромиссности Милтона Фридмена / Эд Глейзер // Креативный капитализм : чат с Биллом Гейтсом, Уорреном Баффетом и другими бизнес-гуру / под ред. Майкла Кинсли и Конора Кларка ; пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2010. – С. 66–68.
 • Губені Ю. Е. Мілтон Фрідман – майже земляк із Берегова / Юрій Губені // Підприємництво : навч. посібник / Юрій Губені. – Львів : Укр. технології, 2012. – С. 70–71.
 • Гудзинський О. Д. Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК : [Ф. Хайєк, К. Ерроу, Дж. Стігліц, М. Фрідмен] / О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, В. К. Савчук // Економічна теорія. — 2005. — № 2. — С. 80—95.
 • Дмитриченко Л. И. Чикагская школа монетаризма : [М. Фридмен] / Л. И. Дмитриченко // История экономических учений : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Дмитриченко. — Донецк : КИТИС, 1999. — Гл. 14. — С. 378—382.
 • Довбенко М. В. Фрідман Мілтон (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 96—102.
 • Довбенко М. Фрідмен (Friedman) Мілтон / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 852—853.
 • Дука А. П. Теорія перманентного прибутку Мільтона Фрідмана та теорія інвестування Джеймса Тобіна / А. П. Дука // Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посібник / А. П. Дука. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – Розд. 1. – С. 38–39.
 • Жданов В. І. Нова версія кількісної теорії грошей М. Фрідмена / В. І. Жданов // Регулювання монетарних показників: сучасна теорія і практика : монографія / В. І. Жданов ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — Розд. 1. — С. 20—27.
 • Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории : [Ф. Кюдланд, Э. Прескотт, М. Фридман, Р. Лукас, Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, М. Спенс] / О. Замулин // Вопросы экономики. — 2005. — № 1. — С. 144—153.
 • Зубченко Л. А. Нобелевские лауреаты о будущем мировой экономики и международной роли евро : [М. Фридмен, Р. Манделл] / Л. А. Зубченко // Финансовые рынки и ценные бумаги. — 2003. — № 6. — С. 26—30.
 • Интервью с Милтоном Фридманом / беседовал Джон Тейлор // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. — С. 155—189.
 • Ицхоки О. Е. Ассиметрическая жесткость цен и оптимальный уровень инфляции : [М. Фридман, Дж. Тобин, Э. Фелпс] / О. Е. Ицхоки // Экономика и математические методы. — 2008. — Т. 44, № 3. — С. 17—37.
 • Івчанський О. С. Про М. Фрідмена та його монетаристську концепцію / О. С. Івчанський // Історія народного господарства та економічної думки в Україні / НАН України, Інститут економіки ; відп. ред. Т. І. Дерев’янкін. — К., 2002. — Вип. 33-34. — С. 14—19.
 • Ковальчук В. Апостол вільної конкуренції: пам’яті Мілтона Фрідмена / В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 1. — С. 109—118.
 • Козюк В. В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: інтеграція старих і нових ідей : [М. Фрідмен] / В. В. Козюк // Економічна теорія. — 2007. — № 4. — С. 59—70.
 • Красова О. Милтон Фридмен / О. Красова, Ю. Петрова // Управление персоналом. — 2007. — № 15. — C. 80—85.
 • Леоненко П. М. Економічні концепції монетаристів. М. Фрідмен / П. М. Леоненко // Історія економічних учень : підручник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — Розд. 15. — С. 410—419. — (Вища освіта XXI століття).
 • Лісовицький В. М. Теорія і практика сучасного монетаризму : [М. Фрідмен] / В. М. Лісовицький // Історія економічних вчень : навч. посібник / В. М. Лісовицький. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — Гл. 8. — С. 142—147.
 • Любохинець Л. С. Монетарна система М. Фрідмена / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич // Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Тема 11. – С. 240–241.
 • Мешко І. М. Монетаризм М. Фрідмена / І. М. Мешко // Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Мешко. — К. : Вища шк., 1994. — Розд. 4. — С. 120—125.
 • Милтон Фридмен // Управление персоналом. — 2008. — № 2. — С. 146—151.
 • Мілтон Фрідмен // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 7. – С. 967–971.
 • Мілтон Фрідмен – засновник монетаризму та романтик лібералізму // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 170–177. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Мілтон Фрідмен – засновник монетаризму та романтик лібералізму // Енциклопедичний довідник з інвестування : як створити, зберегти та збільшити власний капітал / [кер. проекту В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2009. – С. 544. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Мовчан О. О. Кількісна теорія грошей Мілтона Фрідмена: нормативне та практичне значення на прикладі України / О. О. Мовчан // Соціально-економічний розвиток України на початку XXІ століття : зб. доп. 72 наук. конф. студ. 7-8 квіт. 2005 р. / відп. за вип. М. І. Мирун. — К. : КНЕУ, 2005. — С. 151—154. — (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 • Моисеев С. Неизвестный Фридмен: вклад великого монетариста в развал Бреттон-Вудса / С. Моисеев // Вопросы экономики. — 2005. — № 3. — С. 83—98.
 • Монетаризм М. Фрідмена як панівна теорія неоконсерватизму // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Ч. 2, розд. 12. — C. 375—394.
 • Монетаристська теорія грошей М. Фрідмена // Гроші та кредит : підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна [та ін.] ; [за заг. ред. І. О. Лютого] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Розд. 3. – С. 131–138.
 • Монетарна теорія Мілтона Фрідмена // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 53–55. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Проскурин П. В. Монетаризм. Экономическая гипотеза. М. Фридман / П. В. Проскурин // История экономики и экономических учений в кратком изложении / П. В. Проскурин. — Луганск, 2005. — С. 370—383.
 • Проскурин П. В. Экономическая концепция монетаризма. М. Фридман / П. В. Проскурин // Введение в историю экономики и экономических учений / П. В. Проскурин. — К., 2003. — С. 333—360.
 • Радіонова І. Ф. Загальна макроекономічна нерівновага: зміст теорії та можливості застосування : [Е. Фелпс, М. Фрідмен, Р. Лукас, Р. Солоу] / І. Ф. Радіонова // Економічна теорія. — 2007. — № 2. — С. 81—93.
 • Румянцева Е. Е. Фридмен (Friеdman) Милтон / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 702—705.
 • Румянцева Е. Е. Фридмен Милтон / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 405–409. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Смит Д. Фридман и фронда / Д. Смит // Бесплатный обед. Удобоваримые экономические идеи, или Почему не бывает бесплатных обедов : пер. с англ. / Д. Смит. — М. : Олимп-Бизнес, 2004. — Гл. 12. — С. 200—203.
 • Сучасний монетаризм та внесок М. Фрідмана у його формування // Гроші та кредит : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2011. – Розд. 9. – С. 339–342.
 • Трофимов Г. Ю. Милтон Фридмен — ученый и идеолог / Г. Ю. Трофимов // Экономика и математические методы. — 2007. — Т. 43, № 2. — C. 25—33.
 • Уикенс М. Правило Фридмана / Майкл Уикенс // Макроэкономическая теория: подход динамического общего равновесия : [учебник] / Майкл Уикенс ; пер. с англ., под науч. ред. Елены Синельниковой ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2015. – Гл. 8, § 8.11.1. – С. 271–272. – (Академический учебник). – Пер. изд.: Macroeconomic Theory: a Dynamic General Equilibrium Approach / Michael Wickens. Princeton, N. J. : Princeton University press, 2012.
 • Уолш К. Еще раз о правиле Фридмана / Карл Уолш // Монетарная теория и монетарная политика : учебник / Карл Уолш ; пер. с англ. К. В. Ивановой [и др.] ; под науч. ред. М. Г. Карева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2014. – Гл. 4, § 4.6.3. – С. 186–187. – (Академический учебник). – Парал. тит. л. англ.
 • Уолш К. Исследование Фридмана и Шварца / Карл Уолш // Монетарная теория и монетарная политика : учебник / Карл Уолш ; пер. с англ. К. В. Ивановой [и др.] ; под науч. ред. М. Г. Карева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2014. – Гл. 1, § 1.3.1. – С. 28–32. – (Академический учебник). – Парал. тит. л. англ.
 • Усоскин В. М. «Денежный мир» Милтона Фридмена / В. М. Усоскин. – М. : Мысль, 1989. – 172 с.
 • Фещенко В. М. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики : [М. Фрідмен] / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посібник / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – Тема 5. – С. 171–208.
 • Фещенко В. М. Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку : [М. Фрідмен] / В. М. Фещенко // Фінансовий ринок України. — 2009. — № 9. — C. 3—6.
 • Фридмен (Friedman) Милтон (1912–2006) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1367–1368.
 • Фридмен (Friеdman) Милтон // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 55. — С. 415.
 • Фридмен (Friеdman) Милтон // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 851.
 • Фрідмен Мілтон // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 305. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Хасбулатов Р. И. Экономические теории и экономическая политика : [Фридман Милтон] / Руслан Имранович Хасбулатов // Международная экономика. – 2016. – № 6. – С. 28–45.
 • Ходжсон Дж. Дополнение: Фридман и гипотеза максимизации / Дж. Ходжсон // Экономическая теория и институты : манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон ; пер. с англ. М. Я. Каждана. — М. : Дело, 2003. — Ч. 1. — С. 89—92.
 • Ходжсон Дж. Методология Фридмана / Дж. Ходжсон // Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон ; пер. с англ. М. Я. Каждана. — М. : Дело, 2003. — Ч. 1. — С. 63—71.
 • Худокормов А. Г. Американский монетаризм : [М. Фридмен] / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 3. – С. 80–159.
 • Шевченко О. О. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики : [М. Фрідмен] / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко – К. : Центр учбової літератури, 2012. – Тема 3. – С. 45–55.
 • Шлиссер Э. Экономическая теория и эксперимент: Исаак Ньютон, Милтон Фридмен и Вернон Смит / Э. Шлиссер // Вопросы экономики. — 2007. — № 3. — С. 55—70.
 • Экономические взгляды М. Фридмена. Уравнение Фридмена // История и философия экономики : пособие для аспирантов / ред. М. В. Конотопов. — М. : КНОРУС, 2006. — Гл. 14. — С. 565—568.
 • Юхименко П. І. Економічні концепції монератистів. М. Фрідман / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : навч. посібник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. — К. : Знання-Прес, 2000. — Ч. 4, розд. 16. — С. 286—309. — (Вища освіта XXI століття).
 • Юхименко П. І. Фрідмен Мілтон (нар. у 1912 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 532–534.
 • Юхименко П. І. Економічні концепції монетаристів. М. Фрідмен / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – Ч. 4. – C. 324–349. – (Вища освіта XXІ століття).
 • Bremond J. Les economistes neo-classiques de L. Walras a M. Allaіs, de von Hayek a M. Friedman / Janine Bremond. — 2nd ed. — Paris : Hatier, 1989. — 251 p. — (Collection J. Bremond).
 • The essence of Friedman / ed. Kurt R. Leube ; forew. W. Glenn Campbell ; introd. Anna J. Schwartz. — Stanford : Hoover inst. press, 1987. — 566 p.