57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Фогель Роберт Вільям

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Вільям Фогель‎
Американський економіст Роберт Вільям Фогель (Фоджель)
Robert William Fogel
(1926–2013)
У своїх дослідженнях Р. Фогель в числі перших починає використовувати контрфактичні гіпотези і нові кількісні методи. У 1966 р. Р. Фогель ввів науковий термін «нова економічна історія» (тобто кліометрика). Праці Р. Фогеля показали, як можна використати сучасні методи статистичного аналізу й математичного моделювання для оцінки історичних подій та їх впливу на майбутнє. Саме за застосування нових економічних методів для вивчення історичних процесів йому у 1993 р. було вручено Нобелівську премію з економіки. У 1977 р. Р. Фогель стає виконавчим директором довгострокової програми розвитку американської економіки, яку запровадило Національне бюро економічних досліджень США. Проведені ним дослідження у рамках цієї програми виявились корисними для пояснення причин економічного зростання і спаду.
ТВОРИ
  • Экономический рост, демография и физиология: воздействие долговременных процессов на разработку и осуществление экономической политики / Роберт Уильям Фогель // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 724–763.
ЛІТЕРАТУРА
  • Блауг М. Фогель Роберт У. Fogel Robert W. (р. 1926) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 313–315. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
  • Довбенко М. Кліометрія в економічному дослідженні : [Р. В. Фогель, Д. С. Норт] / М. Довбенко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 86–91.
  • Довбенко М. Фогель (Fogel) Роберт Вільям / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 828–830.
  • Довбенко М. В. Фогель Роберт Вільям (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 228–233.
  • Ковальчук В. Роберт Фогель і Дуглас Норт як фундатори нової економічної історії / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 157–164.
  • Ковальчук В. М. Кліометрія, або нова економічна історія : [Д. Норт і Р. Фогель] // Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. В. Сарай. – Київ : Знання, 2008. – Ч. ІІ, розд. 17. – С. 599–603.
  • Макклоски Д. Создание новой аудитории в экономической истории: Роберт Фогель как ритор / Дейдра Макклоски // Риторика экономической науки / Дейдра Макклоски ; пер. с англ. Оксаны Якименко ; науч. ред. пер. Данила Расков. – 2-е изд. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара ; Санкт-Петербург, 2015. – Гл. 5. – С. 101–118. – (Новое экономическое мышление). – Пер. изд.: The Rhetoric of Economics / Deirdre N. McCloskey. 2nd ed. Madison : The University of Wisconsin Press, 1998.
  • Напрями інституціональних змін у новій економічній історії. Д. Норт та Р. Фогель // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 2, розд. 13. – С. 548–564.
  • Худокормов А. Г. Р. Фогель и Д. Норт – основатели клиометрики / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 7. – С. 219–221.