57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Улін Бертіль Готтгард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Бертіль Готтгард Улін‎
Шведський економіст Бертіль Готтгард Улін (Олін, Оулін)
Bertil Gotthard Ohlin
(1899–1979)
Учений сформулював основні вихідні положення неокласичної доктрини міжнародної торгівлі, і в її рамках – теорію вивезення капіталу. Його дослідження й політична діяльність допомогли сформувати шведську державу добробуту, в якій класичний лібералізм поєднувався з елементами соціального захисту. У 50–60-ті роки шведська модель становила своєрідний баланс між капіталізмом і соціалізмом. У 1969–1975 рр. очолював комітет Нобелівських премій з економіки Шведської академії наук. У 1977 р. Б. Улін був удостоєний Нобелівської премії з економіки «за значний внесок у теорію міжнародної торгівлі й міжнародного капіталу».
ТВОРИ
 • Межрегиональная и международная торговля : пер. с англ. / Б. Улин. – Москва : Дело, 2004. – 416 с.
 • 1933 и 1977 – некоторые проблемы политики роста в случаях несбалансированности внутренних и международных экономических отношений / Бертиль Улин // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 302–319.
ЛІТЕРАТУРА
 • Бартенев С. А. Модель Хекшера–Олина: преимущество на основе факторов / С. А. Бартенев // Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций / С. А. Бартенев. – Москва : Бек, 1996. – Гл. 15. – С. 267–271.
 • Блауг М. Олин Бертиль Г. Ohlin Bertil G. (1899—1979) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 222–224. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Блауг М. Теория международной торговли Хекшера–Улина / М. Блауг // Методология экономической науки или как экономисты объясняют : пер. с англ. / Марк Блауг ; под ред. В. С. Автономова ; [пер. с англ. Ю. В. Автономова]. – 2-е изд. – Москва : Журн. «Вопросы экономики», 2004. – Гл. 11. – С. 288–297.
 • Буглай В. Б. Факторы производства и неоклассическая концепция Хекшера–Олина / В. Б. Буглай // Международные экономические отношения : учеб. пособие / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – Гл. 1. – С. 23–35.
 • Довбенко М. Улін (Олін) (Ohlin) Бертіль-Готтгард / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 725–727.
 • Довбенко М. В. Улін Бертіль Готтхард (Швеція) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 109–115.
 • Кадочников С. М. Эффекты благосостояния от прямых зарубежных инвестиций в неоклассических теориях международной торговли : [теория Хекшера–Олина–Самуэльсона] / С. М. Кадочников // Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния : [монография] / С. М. Кадочников. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2002. – Гл. 2. – С. 63–110.
 • Кругман П. Р. Ресурсы и торговая модель Хекшера–Олина / П. Р. Кругман // Международная экономика : учебник / П. Р. Кругман, М. Обстфельд. – 5-е междунар. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – Гл. 4. – С. 90–116. – (Учебник для вузов).
 • Миклашевская Н. А. Теория международной торговли Хекшера–Олина / Н. А. Миклашевская // Международная экономика : учебник / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2004. – Гл. 1, ч. 2. – С. 30–37.
 • Мироненко Н. С. Теория соотношения факторов производства (теория Хекшера–Улина) / Н. С. Мироненко // Введение в географию мирового хозяйства. Международное разделение труда : учеб. пособие / Н. С. Мироненко. – Москва : Аспект Пресс, 2006. – Гл. 5. – С. 139–141.
 • Савельєв Є. В. Модель Гекшера–Оліна та її емпірична перевірка / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка. Теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підручник / Є. В. Савельєв ; ред. О. А. Устенко. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – Тема 6. – С. 115–135.
 • Савельєв Є. В. Модель Гекшера–Оліна та її емпірична перевірка / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка : навч. посіб. / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – Розд. 6. – С. 146–170.
 • Савельєв Є. В. Розширення моделі Гекшера–Оліна / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка : навч. посіб. / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – Розд. 7. – С. 179–209.
 • Факторная теория внешней торговли (теория Э. Гекшера–Б. Улина) // Экономика : учебник / под ред. А. И. Архипова, А. К. Нестеренко, А. К. Большакова. – Москва : Проспект, 1998. – Гл. 17. – С. 429–438.
 • Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 159–164.
 • Юхименко П. І. Улін Бертіль Готтард (1899–1979) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 530–532.