57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Улін Бертіль Готтгард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Бертіль Готтгард Улін‎
Шведський економіст Бертіль Готтгард Улін (Олін, Оулін)
Bertil Gotthard Ohlin
(1899—1979)

Учений сформулював основні вихідні положення неокласичної доктрини міжнародної торгівлі, і в її рамках — теорію вивезення капіталу. Його дослідження й політична діяльність допомогли сформувати шведську державу добробуту, в якій класичний лібералізм поєднувався з елементами соціального захисту. У 50—60-ті роки шведська модель становила своєрідний баланс між капіталізмом і соціалізмом. У 1969—1975 рр. очолював комітет Нобелівських премій з економіки Шведської академії наук. У 1977 р. Б. Улін був удостоєний Нобелівської премії з економіки «за значний внесок у теорію міжнародної торгівлі й міжнародного капіталу».

ТВОРИ
 • Межрегиональная и международная торговля : пер. с англ. / Б. Улин. — М. : Дело, 2004. — 416 с.
 • 1933 и 1977 — некоторые проблемы политики роста в случаях несбалансированности внутренних и международных экономических отношений / Бертиль Улин // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 302—319.
ЛІТЕРАТУРА
 • Барковский А. Н. Факторная теория международной торговли Хекшера–Улина / А. Н. Барковский, Н. В.Ольшанский // Теории международного разделения труда и российская научная мысль / А. Н. Барковский, Н. В. Ольшанский ; Рос. акад. наук, Ин-т экономики. – СПб. : Алетейя, 2009. – Гл. 1. – С. 10.
 • Бартенев С. А. Модель Хекшера—Олина: преимущество на основе факторов / С. А. Бартенев // Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций / С. А. Бартенев. — М. : Бек, 1996. — Гл. 15. — С. 267—271.
 • Блауг М. Олин Бертиль Г. Ohlin Bertil G. (1899—1979) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 222—224. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Блауг М. Теория международной торговли Хекшера—Улина / М. Блауг // Методология экономической науки или как экономисты объясняют : пер. с англ. / Марк Блауг ; под ред. В. С. Автономова ; [пер. с англ. Ю. В. Автономова]. — 2-е изд. — М. : Журн. «Вопросы экономики», 2004. — Гл. 11. — С. 288—297.
 • Буглай В. Б. Факторы производства и неоклассическая концепция Хекшера—Олина / В. Б. Буглай // Международные экономические отношения : учеб. пособие / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2001. — Гл. 1. — С. 23—35.
 • Довбенко М. Улін (Олін) (Ohlin) Бертіль-Готтгард / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 725—727.
 • Довбенко М. В. Улін Бертіль Готтхард (Швеція) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 109—115.
 • Кадочников С. М. Эффекты благосостояния от прямых зарубежных инвестиций в неоклассических теориях международной торговли : [теория Хекшера—Олина—Самуэльсона] / С. М. Кадочников // Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния : [монография] / С. М. Кадочников. — СПб. : Экономическая школа, 2002. — Гл. 2. — С. 63—110.
 • Кругман П. Р. Ресурсы и торговая модель Хекшера—Олина / П. Р. Кругман // Международная экономика : учебник / П. Р. Кругман, М. Обстфельд. — 5-е междунар. изд. — СПб. : Питер, 2003. — Гл. 4. — С. 90—116. — (Учебник для вузов).
 • Миклашевская Н. А. Теория международной торговли Хекшера—Олина / Н. А. Миклашевская // Международная экономика : учебник / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2004. — Гл. 1, ч. 2. — С. 30—37.
 • Мироненко Н. С. Теория соотношения факторов производства (теория Хекшера—Улина) / Н. С. Мироненко // Введение в географию мирового хозяйства. Международное разделение труда : учеб. пособие / Н. С. Мироненко. — М. : Аспект Пресс, 2006. — Гл. 5. — С. 139—141.
 • Оулин (Ohlin) Бертиль Готтхард // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 852.
 • Румянцева Е. Е. Оулин (Ohlin) Бертиль Готтхард / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 416—417.
 • Савельєв Є. В. Модель Гекшера—Оліна та її емпірична перевірка / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка. Теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підручник / Є. В. Савельєв ; ред. О. А. Устенко. — Тернопіль : Екон. думка, 2001. — Тема 6. — С. 115—135.
 • Савельєв Є. В. Модель Гекшера—Оліна та її емпірична перевірка / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка : навч. посібник / Є. В. Савельєв. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — Розд. 6. — С. 146—170.
 • Савельєв Є. В. Розширення моделі Гекшера—Оліна / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка : навч. посібник / Є. В. Савельєв. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — Розд. 7. — С. 179—209.
 • Улин (Ohiin) Бертиль // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 53. — С. 127.
 • Улин, Олин (Ohlin) Бертиль Готтхард (1899–1979) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1284.
 • Факторная теория внешней торговли (теория Э. Гекшера — Б. Улина) // Экономика : учебник / под ред. А. И. Архипова, А. К. Нестеренко, А. К. Большакова. — М. : Проспект, 1998. — Гл. 17. — С. 429—438.
 • Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 2. — С. 159—164.
 • Юхименко П. І. Улін Бертіль Готтард (1899–1979) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 530–532.