57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Саймон Герберт Александер

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Саймон Герберт Александер‎
Американський економіст Герберт Александер Саймон
Herbert Alexander Simon
(1916–2001)
Праці Г. Саймона становлять методологічний інтерес з точки зору використання кількісних методів у соціології, моделювання поведінки людей і суспільних систем, планування діяльності закладів та корпорацій. Проблеми, пов’язані з дослідженням поведінкових та пізнавальних якостей людей, які збирають, обробляють інформацію й приймають рішення, Г. Саймон розвинув у фундаментальних працях «Моделі відкриття та інші теми в наукових методах», «Моделі мислення», «Моделі людини: соціальне й раціональне». У 1978 р. Г. Саймон був удостоєний Нобелівської премії з економіки «за новаторські дослідження процесу прийняття рішень у рамках економічних організацій».
ТВОРИ
 • Методологические основания экономики / Г. А. Саймон // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1989–1990 / ВНИИ систем. исслед. – Москва : Наука, 1991. – С. 91–109.
 • Менеджмент в организациях : пер. с англ. / Г. А. Саймон, Д. Смитбург, В. Томпсон. – Москва : Экономика, 1995. – 335 с.
 • Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Г. А. Саймон // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1995. – Разд. 1. – С. 54–72. – (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Герберт А. Саймон // Вехи экономической мысли. Вып. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – Разд. 1. – С. 54–72. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Адміністративна поведінка : Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції : пер. з англ. / Г. А. Саймон. – Вид. перероб. і допов. числен. заув. авт. – Київ : АртЕк, 2001. – 392 с.
 • Рациональное принятие решений в бизнесе / Г. А. Саймон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 320–357.
 • Проверяемость и приблизительность / Герберт Саймон // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – Ч. 2, гл. 8. – С. 217–220. – Парал. тит. л. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Алпатов А. К вопросу о развитии корпоративной трудовой собственности (сквозь призму предпосылок институциональных изменений и иррационального поведения) : [Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон, Э. Остром] / А. Алпатов // Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 26–35.
 • Батлер Р. Саймон, Герберт Александр (1916) / Ричард Батлер // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – С. 674–679. – (Бизнес-класс).
 • Блауг М. Саймон Герберт Simon Herbert (1916—2001) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 252–255. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Гвишиани Д. М. Герберт Саймон / Д. М. Гвишиани // Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – 3-е изд., перераб. – Москва : МГТУ, 1998. – Гл. 8. – С. 218–235.
 • Довбенко М. Герберт Саймон як основоположник поведінкової економічної теорії / М. Довбенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 165–170.
 • Довбенко М. Саймон (Simon) Герберт Александер / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 321–322.
 • Довбенко М. В. Саймон Герберт Александер (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 116–121.
 • Клейнер Г. Б. К методологии моделирования принятия решений экономическими агентами : [К. Эрроу, Г. Саймон] / Г. Б. Клейнер // Экономика и математические методы. – 2003. – Т. 39, № 2. – С. 167–182.
 • Меркулова Т. В. Рациональность в экономической модели человека : [Г. А. Саймон, Д. Норт] / Т. В. Меркулова // Экономическая теория. – 2005. – № 1. – С. 25–34.
 • Саймон Герберт : премія пам’яті Нобеля з економіки, 1978 р. // Економіка в школах України. – 2008. – № 11. – С. 37–39.
 • Туленков М. В. Герберт Саймон і системна теорія управлінських рішень / М. В. Туленков // Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – Розд. 5. – С. 269–273. – (Вища освіта в Україні).
 • Чабанна М. В. Вплив ідей Г. Саймона на становлення теорії прийняття політичних рішень // Наукові записки. Політичні науки : [зб. наук. статей] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [відп. ред. В. С. Брюховецький]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 108. – С. 3–8.