57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Норт Дуглас Сесіль

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Дуглас Сесіль Норт‎
Американський економіст Дуглас Сесіль (Сесіл) Норт
Douglas Cecil North
(1920–2015)

Від більшості інших економічних істориків Д. Норта відрізняє інтерес не стільки до кількісних і статистичних оцінок економічних параметрів та до побудови контрфактичних моделей, скільки до аналізу реальних історичних явищ і подій, пошуку їх пояснень. Починаючи з 50-х років Д. Норт провів ряд досліджень зростання економіки в рамках вивчення економічної історії. Д. Норт – автор восьми книг і п’ятдесяти наукових статей. Головний його інструмент у дослідженнях і аналізі – це аналітичний апарат нової інституціональної економічної теорії і, зокрема, економічна теорія трансакційних витрат. Нобелівську премію з економіки 1993 р. йому було вручену «за впровадження нових економічних методів для вивчення історичних процесів».
ТВОРИ
 • Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки : пер. з англ. / Д. Норт. – Київ : Основи, 2000. – 198 с.
 • Экономическая деятельность в масштабе времени / Дуглас К. Норт // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 707–723.
 • Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт // Политология : xрестоматия / сост. Б. А. Исаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – Разд. 5. – С. 116–119. – (Хрестоматия).
 • Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1115–1150.
 • В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности / Д. Норт, Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вайнгаст // Вопросы экономики. – 2012. – № 3. – C. 4–31.
ЛІТЕРАТУРА
 • Алпатов А. К вопросу о развитии корпоративной трудовой собственности (сквозь призму предпосылок институциональных изменений и иррационального поведения) : [Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон, Э. Остром] / А. Алпатов // Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 26–35.
 • Балацкий Е. В. Когнитивно-институциональный синтез Д. Норта / Е. В. Балацкий // Общественные науки и современность. – 2011. – № 5. – С. 154–166.
 • Безшкура А. Ю. Інституціональний підхід до визначення змісту поняття «організація» : [О. Вілямсон, Д. Норд] / А. Ю. Безшкура // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 82–86.
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 9–14.
 • Блауг М. Норт Дуглас С. North Douglass C. (р. 1920) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 219–221. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бренделева Е. А. Подход Норта / Е. А. Бренделева // Неоинституциональная экономическая теория : учеб. пособие / Е. А. Бренделева ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – Москва : Дело и Сервис, 2006. – Гл. 4. – С. 80–84. – (Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова).
 • Гайдай Т. В. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу : [Д. Норт] / Т. В. Гайдай // Економічна теорія. – 2006. – № 2. – С. 53–64.
 • Гайдай Т. В. Теорія інституційних змін Д. Норта та проблеми перехідних економік / Т. В. Гайдай // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економічна» / М-во освіти і науки України ; [голов. ред. В. В. Дементьев]. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – Вип. 38–1. – С. 50–55.
 • Даглас Норт // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1112–1114.
 • Данько М. С. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат : [К. Ерроу, Р. Коуз, Д. Норт] / М. С. Данько // Економічна теорія. – 2007. – № 1. – С. 36–46.
 • Довбенко М. В. Норт Дуглас Сесіль (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 234–241.
 • Довбенко М. Кліометрія в економічному дослідженні : [Р. В. Фогель, Д. С. Норт] / М. Довбенко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 86–91.
 • Довбенко М. Норт (North) Дуглас Сесіль / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 600–602.
 • Зінченко Я. В. Роль інститутів в економічній історії: аналіз підходу Нобелівського лауреата Д. Норта / Я. В. Зінченко // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 44–47.
 • Ковальчук В. М. Кліометрія, або нова економічна історія : [Д. Норт, Р. Фогель] // Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. В. Сарай. – Київ : Знання, 2008. – Ч. 2, розд. 17. – С. 599–603.
 • Ковальчук В. Роберт Фогель і Дуглас Норт як фундатори нової економічної історії / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 157–164.
 • Маслов А. О. Інституційна структура та її еволюція у творчості Дагласа Норта / А. О. Маслов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 80–91.
 • Мацелюх Н. П. Дуглас Норт – засновник нової економічної історії (кліометрики) / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко // Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для самост. підгот. до курс. екзаменів з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 1. – С. 46–47.
 • Меркулова Т. В. Рациональность в экономической модели человека : [Г. А. Саймон, Д. Норт] / Т. В. Меркулова // Экономическая теория. – 2005. – № 1. – С. 25–34.
 • Напрями інституціональних змін у новій економічній історії. Д. Норт та Р. Фогель // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 2, розд. 13. – С. 548–564.
 • Островская Е. Анализ эволюции развитых стран: методология исследования : [Д. Норт] / Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 4. – С. 25–35.
 • Прутська О. О. Теорія інституціональної зміни Д. Норта та ії застосування для аналізу перехідної економіки / О. О. Прутська // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / [редкол. : О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Вип. 9. – C. 60–69.
 • Сорвина Г. Н. Дуглас Норт: возвращение политической экономии? / Г. Н. Сорвина // Экономическая мысль ХХ столетия: страницы истории : лекции / Г. Н. Сорвина. – Москва : РОССПЭН, 2000. – Лекция 7. – С. 216–222.
 • Теорія інституційних змін Дугласа Норта / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 189–190.
 • Туленков М. В. Дуглас Норт і теорія інституційних змін / М. В. Туленков // Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – Розд. 3. – С. 197–200. – (Вища освіта в Україні).
 • Фещенко В. М. Теорія інституцій Д. Норта / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Тема 8. – С. 311–316.
 • Худокормов А. Г. Дуглас Норт: особая позиция в рамках неоинституционализма (новая экономическая история) / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 7. – С. 219–255.
 • Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах : [Ф. Хайек, Д. Норт] / Б. Шаванс // Вопросы экономики. – 2003. – № 6. – С. 4–21.
 • Шевченко О. О. Інституціональна економічна теорія Д. Норта / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 6. – C. 123–129.
 • Юдкевич М. Авнер Грейф: модель для сборки / М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 142–149. – Рец. на кн.: Грейф А. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли : [Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром] / А. Грейф. – Москва : Изд. дом ВШЭ.
 • Юхименко П. І. Норт Дуглас (нар. у 1921 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 497–498.