57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Норт Дуглас Сесіль

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Дуглас Сесіль Норт‎
Американський економіст Дуглас Сесіль (Сесіл) Норт
Douglas Cecil North
(1920—2015)

Від більшості інших економічних істориків Д. Норта відрізняє інтерес не стільки до кількісних і статистичних оцінок економічних параметрів та до побудови контрфактичних моделей, скільки до аналізу реальних історичних явищ і подій, пошуку їх пояснень. Починаючи з 50-х років Д. Норт провів ряд досліджень зростання економіки в рамках вивчення економічної історії. Д. Норт — автор восьми книг і п’ятдесяти наукових статей. Головний його інструмент у дослідженнях і аналізі — це аналітичний апарат нової інституціональної економічної теорії і, зокрема, економічна теорія трансакційних витрат. Нобелівську премію з економіки 1993 р. йому було вручену «за впровадження нових економічних методів для вивчення історичних процесів».

ТВОРИ
 • Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки : пер. з англ. / Д. Норт. — К. : Основи, 2000. — 198 с.
 • Экономическая деятельность в масштабе времени / Дуглас К. Норт // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 707—723.
 • Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт // Политология : xрестоматия / сост. Б. А. Исаев. — СПб. : Питер, 2006. — Разд. 5. — С. 116—119. — (Хрестоматия).
 • Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1115–1150.
 • В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности / Д. Норт, Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вайнгаст // Вопросы экономики. – 2012. – № 3. – C. 4–31.
ЛІТЕРАТУРА
 • Алпатов А. К вопросу о развитии корпоративной трудовой собственности (сквозь призму предпосылок институциональных изменений и иррационального поведения) : [Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон, Э. Остром] / А. Алпатов // Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 26–35.
 • Балацкий Е. В. Когнитивно-институциональный синтез Д. Норта / Е. В. Балацкий // Общественные науки и современность. – 2011. – № 5. – С. 154–166.
 • Безшкура А. Ю. Інституціональний підхід до визначення змісту поняття «організація» : [О. Вілямсон, Д. Норд] / А. Ю. Безшкура // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 82–86.
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 9—14.
 • Блауг М. Норт Дуглас С. North Douglass C. (р. 1920) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 219—221. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бренделева Е. А. Подход Норта / Е. А. Бренделева // Неоинституциональная экономическая теория : учеб. пособие / Е. А. Бренделева ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – Москва : Дело и Сервис, 2006. – Гл. 4. – С. 80–84. – (Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова).
 • Гайдай Т. В. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу : [Д. Норт] / Т. В. Гайдай // Економічна теорія. — 2006. — № 2. — С. 53—64.
 • Гайдай Т. В. Теорія інституційних змін Д. Норта та проблеми перехідних економік / Т. В. Гайдай // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економічна» / М-во освіти і науки України ; [голов. ред. В. В. Дементьев]. – Д. : ДонНТУ, 2010. – Вип. 38–1. – С. 50–55.
 • Даглас Норт // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1112–1114.
 • Данько М. С. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат : [К. Ерроу, Р. Коуз, Д. Норт] / М. С. Данько // Економічна теорія. — 2007. — № 1. — С. 36—46.
 • Довбенко М. В. Норт Дуглас Сесіль (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 234—241.
 • Довбенко М. Кліометрія в економічному дослідженні : [Р. В. Фогель, Д. С. Норт] / М. Довбенко // Економіка України. — 2005. — № 11. — С. 86—91.
 • Довбенко М. Норт (North) Дуглас Сесіль / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 600—602.
 • Зінченко Я. В. Роль інститутів в економічній історії: аналіз підходу Нобелівського лауреата Д. Норта / Я. В. Зінченко // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 44–47.
 • Ковальчук В. М. Кліометрія, або нова економічна історія : [Д. Норт, Р. Фогель] // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. В. Сарай. — К. : Знання, 2008. — Ч. 2, розд. 17. — С. 599—603.
 • Ковальчук В. Роберт Фогель і Дуглас Норт як фундатори нової економічної історії / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 4. — С. 157—164.
 • Маслов А. О. Інституційна структура та її еволюція у творчості Дагласа Норта / А. О. Маслов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 80–91.
 • Мацелюх Н. П. Дуглас Норт – засновник нової економічної історії (кліометрики) / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко // Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для самост. підгот. до курс. екзаменів з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 1. – С. 46–47.
 • Меркулова Т. В. Рациональность в экономической модели человека : [Г. А. Саймон, Д. Норт] / Т. В. Меркулова // Экономическая теория. — 2005. — № 1. — С. 25—34.
 • Напрями інституціональних змін у новій економічній історії. Д. Норт та Р. Фогель // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Ч. 2, розд. 13. — С. 548—564.
 • Норт (North) Дуглас Сесил (р. 1920) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 645.
 • Норт (North) Дуглас Сесил // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 33. — С. 58—59.
 • Норт (North) Дуглас Сесил // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 866—868.
 • Островская Е. Анализ эволюции развитых стран: методология исследования : [Д. Норт] / Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 4. – С. 25–35.
 • Прутська О. О. Теорія інституціональної зміни Д. Норта та ії застосування для аналізу перехідної економіки / О. О. Прутська // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / [редкол. : О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. — К. : КНЕУ, 2001. — Вип. 9. — C. 60—69.
 • Румянцева Е. Е. Норт (North) Дуглас / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 400—403.
 • Сорвина Г. Н. Дуглас Норт: возвращение политической экономии? / Г. Н. Сорвина // Экономическая мысль ХХ столетия: страницы истории : лекции / Г. Н. Сорвина. — М. : РОССПЭН, 2000. — Лекция 7. — С. 216—222.
 • Теорія інституційних змін Дугласа Норта / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 189–190.
 • Туленков М. В. Дуглас Норт і теорія інституційних змін / М. В. Туленков // Сучасні теорії менеджменту : навч. посібник / М. В. Туленков. — К. : Каравела, 2007. — Розд. 3. — С. 197—200. — (Вища освіта в Україні).
 • Фещенко В. М. Теорія інституцій Д. Норта / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посібник / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – Тема 8. – С. 311–316.
 • Худокормов А. Г. Дуглас Норт: особая позиция в рамках неоинституционализма (новая экономическая история) / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 7. − С. 219–255.
 • Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах : [Ф. Хайек, Д. Норт] / Б. Шаванс // Вопросы экономики. — 2003. — № 6. — С. 4—21.
 • Шевченко О. О. Інституціональна економічна теорія Д. Норта / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – Розд. 6. – C. 123–129.
 • Юдкевич М. Авнер Грейф: модель для сборки / М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 142–149. – Рец. на кн.: Грейф А. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли : [Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром] / А. Грейф. – М. : Изд. дом ВШЭ.
 • Юхименко П. І. Норт Дуглас (нар. у 1921 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 497–498.