57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Неш Джон Форбс

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джон Форбс Неш‎
Американський математик, економіст і психолог Джон Форбс Неш
Joh Forbes Nash
(1928–2015)
Дж. Неш займався удосконаленням теорії ігор. Неш намагався глибше усвідомити стратегію ринку, систему прийняття рішень, пов’язаних з ризиком, поведінку покупця, адже в економіці, як і у грі, керівник повинен враховувати не тільки завершальні кроки конкурента, а й ситуацію, що склалася на всьому економічному (ігровому) полі. У 1994 р. Дж. Нешу разом з Р. Зелтеном і Дж. Харшані було присуджену Нобелівську премію з економіки «за проведений аналіз рівноваги в некооперативних іграх».


ЛІТЕРАТУРА
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 9–14.
 • Васин А. А. Модели некооперативного обоснования концепции экономического равновесия : [равновесие Нэша] / А. А. Васин, Н. Д. Дуракович // Экономика и математические методы. – 2005. – Т. 41, № 3. – С. 68–79.
 • Віскузі В. Кіп. Рівновага Неша / В. Кіп Віскузі // Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : пер. з англ. / В. Кіп Віскузі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.) ; наук. ред. пер. та авт. передм. Олександр Кілієвич. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 148–149. – Парал. тит. арк. англ.
 • Воробьев Н. Н. Принцип оптимальности Нэша для общих арбитражных схем / Н. Н. Воробьев // Теоретико-игровые вопросы принятия решений : сборник / [отв. ред. Н. Н. Воробьев]. – Ленинград : Наука, 1978. – С. 26–38.
 • Воронов Ю. П. Игры разума. Второй раунд (нобелевские лауреаты по экономике 2005 года) : [Дж. Нэш, Р. Ауманн, Т. Шеллинг] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2006. – № 1. – С. 126–150.
 • Дегтерев Д. Теория игр и международные отношения : [«программа Нэша», Т. Шеллинг] / Д. Дегтерев, А. Дегтерев // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 2. – С. 79–89.
 • Довбенко М. В. Неш Джон Форбс (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 248–253.
 • Довбенко М. В. Рівновага Неша / М. В. Довбенко // Криза економіки – не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. – Київ : Академія, 2009. – Гл. 5.4. – С. 186–191.
 • Довбенко М. Неш (Nash) Джон Форбс / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 576–578.
 • Дерлоу Д. Рівновага Неша / Дес Дерлоу // Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дес Дерлоу ; пер. з англ.: Р. А. Семків, Р. Л. Ткачук. – Київ : Всеувито : Наук. думка, 2001. – С. 56. – (Усе про менеджмент). – Парал. тит. арк. англ.
 • Дюсуше О. М. Статичное равновесие Курно–Нэша и рефлексивные игры олигополии: случай линейных функций спроса и издержек / О. М. Дюсуше // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2006. – Т. 10, № 1. – С. 3–32.
 • Завірюха А. О. Теоретико-ігрова модель формування доходів підприємств при умові гри Неша / А. О. Завірюха // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 236–248.
 • Курсивний текст Кабраль Л. М. Б. Доминирущие стратегии, доминируемые стратегии и равновесие Нэша / Луис М. Б. Кабраль // Организация отраслевых рынков: вводный курс : пер. с англ. / Луис М. Б. Кабраль. – Минск : Новое знание, 2003. – Гл. 4. – С. 60–63.
 • Капустян В. О. Управління банком в умовах конкуренції : [рівновага Неша] / В. О. Капустян, К. О. Ільченко // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 27–29.
 • Кобець В. М. Цінова дискримінація проти єдиної ціни: вибір олігополії : [рівновага Неша] / В. М. Кобець // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 44–46.
 • Кукушкин Н. С. Равновесие по Нэшу в играх с аддитивным агрегированием / Н. С. Кукушкин // Экономика и математические методы. – 2000. – Т. 36, № 4. – С. 58–66.
 • Майерсон Р. Равновесие по Нэшу и история экономической науки / Р. Майерсон // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. – С. 26–43.
 • Макаров В. Л. Модели экономического равновесия : [теорема Нэша] / В. Л. Макаров // Математическая теория экономической динамики и равновесия / В. Л. Макаров, А. М. Рубинов. – Москва : Наука, 1973. – Гл. 5. – С. 273–280. – (Экономико-математическая библиотека).
 • Миловидов В. Либерализм и регулирование финансового рынка : [теория игр Дж. Нэша] / В. Миловидов // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 9. – С. 20–30.
 • Нобелевский семинар. Джон Нэш и его вклад в теорию игр // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 5–43.
 • Павловская Е. Я. Точка Нэша и общественно необходимые затраты труда в хозяйстве / Е. Я. Павловская, И. Г. Поспелов, К. Г. Скрипкин. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1988. – 63 c. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ).
 • Петросян Л. А. Сильная динамическая устойчивость равновесия по Нэшу и К–равновесия / Л. А. Петросян // Бескоалиционные дифференциальные игры : монография / Л. А. Петросян, Т. И. Кузьмина. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – Гл. 1, § 5. – С. 32–35.
 • Петросян Л. А. Сильная динамическая устойчивость ситуации Е–равновесия по Нэшу / Л. А. Петросян // Бескоалиционные дифференциальные игры : монография / Л. А. Петросян, Т. И. Кузьмина. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – Гл. 1, § 5. – С. 59–60.
 • Петросян Л. А. Ситуация равновесия по Нэшу / Л. А. Петросян // Бескоалиционные дифференциальные игры : монография / Л. А. Петросян, Т. И. Кузьмина. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – Гл. 1, § 2. – С. 13–21.
 • Петросян Л. А. Существование ситуации равновесия по Нэшу / Л. А. Петросян // Теория игр : учеб. пособие / Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. А. Семина. – Москва : Высш. шк., 1998. – Гл. 3, § 4. – С. 129–133.
 • Тироль Ж. Равновесие по Нэшу / Ж. Тироль // Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : в 2 т. Т. 2 / Ж. Тироль ; ред. В. М. Гальперин. – 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – Гл. 11. – С. 368–373. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 31).
 • Урясьев С. П. Адаптивная регулировка шага для алгоритма поиска точки равновесия по Нэшу / С. П. Урясьев // Адаптивные алгоритмы стохастической оптимизации и теории игр / С. П. Урясьев ; [под ред. Ю. М. Ермольева]. – Москва : Наука, 1990. – Гл. 4, § 5. – С. 102–104.
 • Урясьев С. П. Алгоритм поиска точки равновесия по Нэшу / С. П. Урясьев // Адаптивные алгоритмы стохастической оптимизации и теории игр / С. П. Урясьев ; [под ред. Ю. М. Ермольева]. – Москва : Наука, 1990. – Гл. 4, § 4. – С. 99–102.
 • Урясьев С. П. Постановка задачи и теоремы существования равновесия по Нэшу в бескоалиционных играх многих лиц / С. П. Урясьев // Адаптивные алгоритмы стохастической оптимизации и теории игр / С. П. Урясьев ; [под ред. Ю. М. Ермольева]. – Москва : Наука, 1990. – Гл. 4, § 3. – С. 96–99.
 • Шевченко О. О. Теорія ігор (Дж. Неш) / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 6. – C. 131–132.
 • Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці : [Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 117–121.