57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Мід Джеймс Едуард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
‎Мід Джеймс Едуард
Англійський економіст Джеймс Едуард Мід
James Edward Meade
(1907—1995)

Дж. Мід — професор міжнародної торгівлі Лондонської школи економіки. У цей період пише свою основну працю «Теорія міжнародної політики: платіжний баланс». Водночас виходять його книги «Проблеми економічного союзу», «Теорія митних союзів», «Планування та ціновий механізм» та ін. Дж. Мід — прихильник лібералкейнсіанців, які обстоюють відродження і якнайповніше використання механізму ринкової економіки у поєднанні з обмеженим державним регулюванням. Мід автор ряду праць з теорії платіжного балансу. За оригінальний внесок у теорію міжнародної торгівлі й теорію руху міжнародного капіталу Дж. Міду та Б. Уліну у 1977 р. було присуджено Нобелівську премію з економіки. Дж. Мід — почесний доктор Базельського, Оксфордського та інших університетів.

ТВОРИ
 • Аз и Я / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. — М. : МГУ, 1994. — С. 227—237.
 • Интернализованные другие и самость / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. — М. : МГУ, 1994. — С. 224—227.
 • От жеста к символу / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. — М. : МГУ, 1994. — С. 215—224.
 • Психология пунитивного правосудия / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. — М. : МГУ, 1994. — С. 237—259.
 • Некоторые примеры внешнеторговых мультипликаторов / Дж. Е. Мид // Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. : пер. с англ. — М. : Дело, 2001. — С. 83—116. — (Экономика : идеи и портреты).
 • Смысл «внутреннего баланса» / Джеймс Э. Мид // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 284—301.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Мид Джеймс Эдуард Meade James Edward (1907—1996) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 192—195. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Вергелес Т. Джеймс Мід: «Моє серце належить лівим, а розум — правим» / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 2. — С. 154—158.
 • Горкіна Л. П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект : [С. Кузнець, Р. Солоу, Дж. Тобін, П. Семюельсон, Дж. Мід, Р. Лукас] / Л. П. Горкіна, М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 3. — С. 147—157.
 • Довбенко М. Мід (Meade) Джеймс Едуард / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 388—389.
 • Довбенко М. В. Макроекономічний підхід до... Нобелівської премії : [Е. Фелпс, Дж. Мід, М. Алле] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. — 2007. — № 1. — С. 92—99.
 • Довбенко М. В. Мід Джеймс Едуард (Великобританія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 103—108.
 • Ивашковский С. Н. Неоклассические модели роста Р. Солоу, Дж. Мида, А. Льюиса / С. Н. Ивашковский // Макроэкономика : учебник / С. Н. Ивашковский. — М. : Дело, 2000. — Разд. 5, гл. 16. — С. 400—418.
 • Любохинець Л. С. Еволюція неокласичних ідей у XX ст. Економічний лібералізм Л. Мізеса і Ф. Хайєка. Концепція Дж. Міда / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич // Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Тема 11. – С. 234–235.
 • Мид (Meade) Джеймс // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 29. — С. 342.
 • Мид (Meade) Джеймс Эдуард // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 852—853.
 • Мід (Meade) Джеймс. Премія пам’яті Нобеля з економіки, 1977 р., разом з Бертілем Уліном // Економіка в школах України. — 2008. — № 8. — С. 43—44.
 • Мид (Meade) Джеймс Эдуард (1907–1995) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 583–584.
 • Пезенти А. Модель Мида. Факторы, определяющие экономический рост / Антонио Пезенти // Очерки политической экономии капитализма : в 2 т. / Антонио Пезенти ; [пер. с итал. В. С. Бондарчук и др.] ; под общ. ред. А. Г. Милейковского, Н. П. Василькова, С. И. Дорофеева [и др.]. – Москва : Прогресс, 1976. – Т. 2, ч. 3. – С. 820–825. – Парал. тит. л. итал.
 • Румянцева Е. Е. Мид (Meade) Джеймс Эдуард / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 360—361.
 • Румянцева Е. Е. Мид Джеймс Эдуард / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 2. – С. 226–229. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Юхименко П. І. Мід Джеймс Едвард (нар. у 1907 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 492–493.