57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Мюрдаль Гуннар Карл

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Мюрдаль Гуннар Карл‎
Шведський економіст Гуннар Карл Мюрдаль
Gunnar Karl Myrdal
(1898–1987)
У своїх працях Г. Мюрдаль одним із перших серед економістів запропонував поширений і нині метод аналізу на основі відмінності очікуваних величин від фактичних, реально досягнутих показників. У 1974 р. Г. Мюрдалю спільно із Ф. фон Хайєком за новаторську роботу з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозв’язків економічних, соціальних й інституціональних феноменів було присуджено Нобелівську премію з економіки.ТВОРИ
 • Мировая экономика. Проблемы и перспективы : пер. с англ. / Г. Мюрдаль. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1958. – 555 с.
 • Современные проблемы «третьего мира» : сокр. пер. с англ. / Г. Мюрдаль ; общ. ред. Р. А. Ульяновский. – Москва : Прогресс, 1972. – 767с.
 • Денежное равновесие. 1933 / Гуннар Мюрдаль // 25 ключевых книг по экономике : [анализ и коммент.] / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло, Анн Мари Дре ; [пер. с фр.: Ю. Ф. Пучкова, В. И. Ханиной]. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – С. 491–513. – Парал. тит. л. фр.
 • Проблема равноправия и ее роль в мировом развитии / Гуннар Мюрдаль // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 189–213.
 • An international economy: problems and prospects / Gunnar Myrdal. – Westport : Greenwood press, 1978. – 381 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Бартенев С. А. Г. Мюрдаль: «Азиатская драма» / С. А. Бартенев // История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев ; Всерос. акад. внешней торговли. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2010. – Гл. 28. – С. 409–413.
 • Бартенев С. А. Мюрдаль Г.: «Азиатская драма» / С. А. Бартенев // Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций / С. А. Бартенев. – Москва : Бек, 1996. – Гл. 16. – С. 279–283.
 • Березин И. С. Гуннар Мюрдаль / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. – Москва : РДЛ, 2000. – С. 228–231.
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 9–14.
 • Блауг М. Мюрдаль Гуннар Murdal Gunnar (1898—1987) / Марк Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / Марк Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 210–214. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Волков М. Я. Экономические взгляды Г. Мюрдаля / М. Я. Волков // Критика теорий современных буржуазных экономистов (Дж. Гэлбрейта, Г. Мюрдаля, Л. Эрхарда) : учеб. пособие / И. Н. Дворкин, М. Я. Волков, Ф. Н. Шевяков. – Москва : Мысль, 1971. – С. 98–153.
 • Г. Мюрдаль: синтез институционализма и шведской школы // История экономических учений (современный этап) : учебник / ред. А. Г. Худокормов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – Гл. 5. – С. 100–103. – (Высшее образование).
 • Дідковська Л. Г. «Шведська модель соціалізму» Г. Мюрдаля в умовах ринкової економіки / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко // Історія вчень менеджменту : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2008. – С. 344–346.
 • Довбенко М. В. Мюрдаль Гуннар Карл (Швеція) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 69–75.
 • Довбенко М. Мюрдаль (Myrdal) Гуннар Карл / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 501–502.
 • Зоидов К. Х. Эволюционно-институциональный подход и методология проведения антикризисных мероприятий в переходной экономике : [Г. Мюрдаль, Р. Коуз, Дж. Стиглиц] / К. Х. Зоидов // Экономика и математические методы. – 2004. – Т. 40, № 3. – С. 16–32.
 • Леоненко П. М. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи / П. М. Леоненко // Історія економічних учень : підручник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – Розд. 18. – С. 576–582. – (Вища освіта XXI століття).
 • Мироненко М. Ю. Бюджетно-податкове регулювання як основа соціально-економічного зростання регіону : [модель Мюрдаля] / М. Ю. Мироненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 4. – C. 75–77.
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар : премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1974 р., спільно з Фрідріхом фон Хайєком // Економіка в школах України. – 2008. – № 10. – С. 25–27.
 • Нуреев Р. М. Иституциональные программы модернизации. «Азиатская драма» Гуннера Мюрдаля» / Р. М. Нуреев // Экономика развития: модели становления рыночной экономики : учеб. для студентов экон. вузов / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2008. – Гл. 3. – С. 113–132.
 • Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики : [Г. Мюрдаль, С. Кузнец, Т. Шульц, У. Льюис] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – № 6. – С. 126–145.
 • Тарушкин А. Б. Теория экономической отсталости Г. Мюрдаля / А. Б. Тарушкин // Институциональная экономика. Идеи и концепции : учеб. пособие. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – Ч. 4. – С. 223–285.
 • Фаріон М. Гуннар Мюрдаль – фундатор шведської школи макроекономіки / М. Фаріон // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 123–128.
 • Шевченко О. О. «Азіатська драма» Г. Мюрдаля / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 9.2. – С. 170–171.
 • Шевченко О. О. Інституціонально-соціологічний підхід Г. Мюрдаля / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 6.5. – С. 119–120.
 • Юхименко П. І. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2000. – Ч. 4, розд. 19. – С. 346–350.
 • Юхименко П. І. Мюрдаль Гуннар Карл (1898–1987) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 495–497.