57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Мюрдаль Гуннар Карл

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Мюрдаль Гуннар Карл‎
Шведський економіст Гуннар Карл Мюрдаль
Gunnar Karl Myrdal
(1898—1987)

У своїх працях Г. Мюрдаль одним із перших серед економістів запропонував поширений і нині метод аналізу на основі відмінності очікуваних величин від фактичних, реально досягнутих показників. У 1974 р. Г. Мюрдалю спільно із Ф. фон Хайєком за новаторську роботу з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозв’язків економічних, соціальних й інституціональних феноменів було присуджено Нобелівську премію з економіки.

ТВОРИ
 • Мировая экономика. Проблемы и перспективы : пер. с англ. / Г. Мюрдаль. — М. : Изд-во иностр. лит., 1958. — 555 с.
 • Современные проблемы «третьего мира» : сокр. пер. с англ. / Г. Мюрдаль ; общ. ред. Р. А. Ульяновский. — М. : Прогресс, 1972. — 767с.
 • Денежное равновесие. 1933 / Гуннар Мюрдаль // 25 ключевых книг по экономике : [анализ и коммент.] / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло, Анн Мари Дре ; [пер. с фр.: Ю. Ф. Пучкова, В. И. Ханиной]. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – С. 491–513. – Парал. тит. л. фр.
 • Проблема равноправия и ее роль в мировом развитии / Гуннар Мюрдаль // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 189—213.
 • An international economy: problems and prospects / Gunnar Myrdal. — Westport : Greenwood press, 1978. — 381 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Бартенев С. А. Г. Мюрдаль: «Азиатская драма» / С. А. Бартенев // История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев ; Всерос. акад. внешней торговли. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : Магистр, 2010. – Гл. 28. – С. 409–413.
 • Бартенев С. А. Мюрдаль Г.: «Азиатская драма» / С. А. Бартенев // Экономические теории и школы (история и современность) : курс лекций / С. А. Бартенев. — М. : Бек, 1996. — Гл. 16. — С. 279—283.
 • Березин И. С. Гуннар Мюрдаль / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. — М. : РДЛ, 2000. — С. 228—231.
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 9—14.
 • Блауг М. Мюрдаль Гуннар Murdal Gunnar (1898—1987) / Марк Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / Марк Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 210—214. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Волков М. Я. Экономические взгляды Г. Мюрдаля / М. Я. Волков // Критика теорий современных буржуазных экономистов (Дж. Гэлбрейта, Г. Мюрдаля, Л. Эрхарда) : учеб. пособие / И. Н. Дворкин, М. Я. Волков, Ф. Н. Шевяков. — М. : Мысль, 1971. — С. 98—153.
 • Г. Мюрдаль: синтез институционализма и шведской школы // История экономических учений (современный этап) : учебник / ред. А. Г. Худокормов. — М. : ИНФРА-М, 2004. — Гл. 5. — С. 100—103. — (Высшее образование).
 • Дідковська Л. Г. «Шведська модель соціалізму» Г. Мюрдаля в умовах ринкової економіки / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко // Історія вчень менеджменту : навч. посібник / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко ; М-во освіти і науки України. – К. : Алерта, 2008. – С. 344–346.
 • Довбенко М. В. Мюрдаль Гуннар Карл (Швеція) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 69—75.
 • Довбенко М. Мюрдаль (Myrdal) Гуннар Карл / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 501—502.
 • Зоидов К. Х. Эволюционно-институциональный подход и методология проведения антикризисных мероприятий в переходной экономике : [Г. Мюрдаль, Р. Коуз, Дж. Стиглиц] / К. Х. Зоидов // Экономика и математические методы. — 2004. — Т. 40, № 3. — С. 16—32.
 • Леоненко П. М. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи / П. М. Леоненко // Історія економічних учень : підручник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — Розд. 18. — С. 576—582. — (Вища освіта XXI століття).
 • Мироненко М. Ю. Бюджетно-податкове регулювання як основа соціально-економічного зростання регіону : [модель Мюрдаля] / М. Ю. Мироненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 4. – C. 75–77.
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 848.
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар Карл (1898–1987) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 607.
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар Карл // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 31. — С. 237.
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар Карл // Экономическая энциклопедия. Политическая экономия : [в 4 т.] / Науч.-ред. совет изд-ва «Советская энциклопедия», Отд-ние экономики АН СССР ; гл. ред. А. М. Румянцев. – М. : Сов. энцикл., 1975. – Т. 2. – С. 560. – (Энциклопедии. Словари. Справочники).
 • Мюрдаль (Myrdal) Гуннар : премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1974 р., спільно з Фрідріхом фон Хайєком / за матеріалами www.n—t.ru // Економіка в школах України. — 2008. — № 10. — С. 25—27.
 • Нуреев Р. М. Иституциональные программы модернизации. «Азиатская драма» Гуннера Мюрдаля» / Р. М. Нуреев // Экономика развития: модели становления рыночной экономики : учеб. для студентов экон. вузов / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – Гл. 3. – С. 113–132.
 • Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики : [Г. Мюрдаль, С. Кузнец, Т. Шульц, У. Льюис] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. — 2000. — № 6. — С. 126—145.
 • Румянцева Е. Е. Мюрдаль (Myrdal) Гуннар Карл / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 381—382.
 • Румянцева Е. Е. Мюрдаль Гуннар Карл / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 369–371. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Тарушкин А. Б. Теория экономической отсталости Г. Мюрдаля / А. Б. Тарушкин // Институциональная экономика. Идеи и концепции : учеб. пособие. — СПб. : Питер, 2004. — Ч. 4. — С. 223—285.
 • Фаріон М. Гуннар Мюрдаль — фундатор шведської школи макроекономіки / М. Фаріон // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 4. — С. 123—128.
 • Шевченко О. О. «Азіатська драма» Г. Мюрдаля / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – Розд. 9.2. – С. 170–171.
 • Шевченко О. О. Інституціонально-соціологічний підхід Г. Мюрдаля / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – Розд. 6.5. – С. 119–120.
 • Юхименко П. І. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : навч. посібник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. — К. : Знання-Прес, 2000. — Ч. 4, розд. 19. — С. 346—350.
 • Юхименко П. І. Мюрдаль Гуннар Карл (1898–1987) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 495–497.