57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Модільяні Франко Енріко

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Франко Енріко Модільяні‎
Американський економіст Франко Енріко Модільяні
Franco Еnriko Modigliani
(1918–2003)
Роботи Модільяні присвячені циклам ділової активності, заробітній платі і безробіттю, побудові моделей «життєвого циклу» для пояснення механізму заощаджень і споживання, інфляції, динаміці фінансових ринків. Один з авторів «теореми Модільяні-Міллера», засновник школи «раціональних очікувань». Нобелівську премію з економіки у 1985 р. Ф. Модільяні отримав «за аналіз поведінки людей стосовно їх заощаджень».ТВОРИ
 • Сколько стоит фирма? : Теорема ММ : пер с англ. / Ф. Модильяни, М. Миллер. – Москва : Дело, 1999. – 272 с. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Жизненный цикл, личные сбережения и богатство нации / Франко Модильяни // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 529–560.
ЛІТЕРАТУРА
 • Аллен Р. Общее равновесие. Модель Модильяни / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 2, § 2.3. – С. 52–54. – Парал. тит. л. англ.
 • Базилевич В. Д. Теорії споживання : [Ф. Модільяні] / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Тема 5. – С. 187–189. – (Класичний університетський підручник).
 • Блауг М. Модильяни Франко Modigliani Franko (1918–2003) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 203–206. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Брейли Р. Позиция Модильяни и Миллера / Ричард Брейли // Принципы корпоративных финансов / Ричард Брейли, Стюарт Майерс ; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой]. – 2-е изд. – Москва : Олимп-Бизнес, 2008. – Ч. 5, гл. 17. – С. 436–437.
 • Бригхэм Юджин Ф. Теория структуры капитала: модели Модильяни–Миллера / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт // Финансовый менеджмент / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт ; [пер. с англ. Е. Бугаевой, А. Колос ; под ред. Е. А. Дорофеева]. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – Гл. 16. – C. 648–658.
 • Вергелес Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – C. 112–118.
 • Довбенко М. В. Модільяні Франко Енріко (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 168–173.
 • Довбенко М. Модільяні (Modigliani) Франко Енріко / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 468–470.
 • Ибрагимов Р. Г. Об учете эффекта долговой нагрузки в расчете стоимости капитала и оценке бизнеса : [модели Ф. Модильяни и М. Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – № 4. – С. 130–142.
 • Интервью с Франко Модильяни / беседовали Уильям Барнетт и Роберт Солоу // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 128–154.
 • Манків Г. Н. Франко Модільяні і гіпотеза життєвого циклу / Г. Н. Манків // Макроекономіка : підруч. для України : пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. – Київ : Основи, 2000. – Ч. 5, розд. 16. – С. 470–474.
 • Модільяні Франко // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 296. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Теорія корпоративних фінансів Франко Модільяні та Мертона Міллера // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 39–42. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Теорія Модільяні–Міллера / Войтко С. В., Гавриш О. А., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. // Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / Войтко С. В., Гавриш О. А., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2016. – Розд. 2, § 2.2. – С. 24–25.
 • Франко Модільяні: премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1985 р. // Економіка в школах України. – 2008. – № 9. – C. 34–37.
 • Франко Модільяні – розробник теорій заощаджень та раціональних рішень // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 185–189. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).