57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Мертон Роберт Кархарт

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Кархарт Мертон
Американський економіст Роберт Кархарт (Кокс) Мертон
Robert Сarhart Merton
(н. 1944)
Науково-практичні інтереси вченого пов’язані з проблемами фінансової теорії і практики, ціноутворення на ринку вторинних цінних паперів, оцінки опціонів, дострокових гарантій. Виходячи з припущення про безперервність здійснення операцій з опціонами і акціями, учений запропонував підтримувати між ними безризикове співвідношення; зробив ряд важливих узагальнень і ввів в наукове вживання формулу, що визначає «справедливу вартість» опціону і відіграє важливу роль в ухваленні інвестиційних рішень (формула Блека–Скоулза). На сьогодні ця формула вважається однією з вагомих досягнень економічної теорії кінця XX ст. і широко використовується в процесі ефективного управління ризиком, оцінки страхових контрактів і гарантій, визначення вартості нових фінансових інструментів та ін. Нобелівську премію з економіки 1997 р. Мертону було присуджено «за комплекс робіт з ціноутворення на опціони і пасиви корпорацій».
ТВОРИ
 • Явные и латентные функции / Р. К. Мертон // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. – Москва : МГУ, 1994. – С. 379–448.
 • Образцы культурных целей и институционных норм / Р. К. Мертон // Социология : хрестоматия для студентов вузов / А. И. Кравченко. – Екатеринбург : Деловая книга, 1998. – Гл. ІІ. – С. 48–53.
 • Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие / П. Лазарфельд, Р. Мертон, Дж. Карлос // Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – Москва : УРСС, 2000. – С. 138–149.
 • Финансы : учеб. пособие : пер. с англ. / З. Боди, Р. К. Мертон. – Москва : Вильямс, 2000. – 592 с.
 • Приложения теории оценки опционов: двадцать пять лет спустя / Роберт К. Мертон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 206–251.
ЛІТЕРАТУРА
 • Атрошенкова А. А. О задаче Р. Мертона для инвестора, который склонен к риску, с учетом инфляции / А. А. Атрошенкова, Б. В. Бондарев // Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики», 26–28 апреля 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Донецк. нац. ун-т, Ин-т прикладной математики и механики НАНУ. – Донецк : ДонНУ, 2010. – Секция 1.6. – С. 11.
 • Бейтс Б. Роберт Мертон: самонавіюване передбачення / Боб Бейтс // Маленька книжка великих коучингових моделей. 76 способів допомогти менеджерам максимально ефективно використовувати людський ресурс / Боб Бейтс ; [пер. з англ. В. Омеляненко]. – Харків : Фабула, 2019. – С. 74–75.
 • Бернстайн П. Роберт Мертон / Питер Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 57–66.
 • Вергун В. Мертон (Merton) Роберт Кокс / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 324–325.
 • Волошин И. Лимит кредитования и адекватность капитала в рамках модели фирмы, разработанной Р. Мертоном / И. Волошин, Я. Волошина // Банковские технологии. – 2002. – № 9. – С. 24–26.
 • Волошин І. Розрахунок ліміту кредитування та адекватності капіталу за допомогою моделі фірми, розробленої Р. Мертоном / І. Волошин, Я. Волошина // Банківська справа. – 2002. – № 5. – С. 61–65.
 • Давыдов А. Ю. Американская модель экономического роста: финансовые аспекты : [Р. Мертон] / А. Ю. Давыдов // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2007. – № 6. – С. 3–20.
 • Довбенко М. В. Мертон Роберт Кокс (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 274–280.
 • Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106.
 • Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона на теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) / М. Кікалішвілі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки : [зб. наук. пр. / [редкол.: І. С. Гриценко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2017. – Вип. 1 (104). – С. 22–25.
 • Кучеренко В. Ю. Розвиток ідей Р. Мертона в сучасному соціологічному дискурсі / В. Ю. Кучеренко // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали першої Всеукр. соціолог. конф., 15 груд. 2000 р., м. Київ / Соціологічна асоціація України, НАН України, Ін-т соціології ; [наук. ред. М. О. Шульга]. – Київ, 2001. – С. 111–113.
 • Мертон Роберт Кархарт // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 294. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Олейник А. Н. Научная коммуникация на стыке парадигм : [Дж. Стиглиц, Р. Коуз, Р. Мертон] / А. Н. Олейник // Общественные науки и современность. – 2008. – № 2. — С. 116–128.
 • Первозванский А. А. Оптимальный портфель ценных бумаг на нестационарном неравновесном рынке : [Р. Мертон] / А. А. Первозванский // Экономика и математические методы. – 1999. — Т. 35, № 3. – С. 63–68.
 • Роберт Мертон – дослідник опціонів та майбутнього фінасових ризиків // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 247–259. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Фабоцци Ф. Дж. Многофакторная САРМ Мертона / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С.122–123. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ.
 • Царев И. Г. О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202.
 • Чиркова Е. В. Баффетт в сопоставлении: c Робертом Мертоном / Е. В. Чиркова // Философия инвестирования Уоррена Баффетта, или О чем умалчивают биографы финансового гуру / Е. В. Чиркова ; [ред. О. Осадчая]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – Гл. 10. – С. 211–217.