57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Манделл Роберт Александер

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Александер Манделл‎
Американський економіст Роберт Александер Манделл
Robert Alexander Mundell
(н. 1932)

Р. Манделл — автор багатьох творів з економічної теорії в міжнародних відносинах, який детально обґрунтував теорію «економіки пропозиції». Р. Манделла визнано провідним ученим світового рівня в галузі оптимальних розмірів валютних зон та економічної продуктивності. Р. Манделл нагороджений Нобелівською премією з економіки у 1999 р. «за аналіз монетарної та фіскальної політики за умов різних валютних режимів, а також за аналіз оптимальних зон обігу валют».

ТВОРИ
 • Эволюция международной валютной системы / Роберт Манделл // Проблемы теории и практики управления. — 2000. — № 1. — С. 44—49 ; № 2. — С. 17—23.
 • Выбор экономической политики для достижения внутреннего и внешнего равновесия / Р. А. Манделл // Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. : пер. с англ. — М. : Дело, 2001. — С. 155—164. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Динамика адаптации мирового валютного рынка при фиксированном и плавающем обменных курсах / Р. А. Манделл // Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. : пер. с англ. — М. : Дело, 2001. — С. 117—154. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Евро и стабильность мировой валютной системы / Р. А. Манделл // Евро—дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. — М. : Дело, 2002. — С. 293—328. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Необщий взгляд на общую валюту / Р. А. Манделл // Евро—дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. — М. : Дело, 2002. — С. 127—150. — (Экономика: идеи и портреты).
 • План создания европейской валюты / Р. А. Манделл // Евро—дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. — М. : Дело, 2002. — С. 151—195. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Проблема кризисов / Р. А. Манделл // Евро—дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. — М. : Дело, 2002. — С. 117—126. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Ретроспективный взгляд на XX век (Нобелевская лекция) / Р. А. Манделл // Евро—дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. — М. : Дело, 2002. — С. 329—353. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Теория оптимальных валютных зон / Р. А. Манделл // Евро—дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. — М. : Дело, 2002. — С. 62—76. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Новый взгляд на XX век / Роберт Манделл // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 304—324.
 • Man and economics / Robert A. Mundell. — New York : McGraw-Hill, 1968. — [8], 200 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Базилевич В. Д. Модель Манделла—Флемінга (рівновага товарного, грошового і зовнішнього ринків) / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : опорний конспект лекцій / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. — К. : Четверта хвиля, 1997. — Тема 5. — С. 88—90.
 • Базилевич В. Д. Теорії економічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Тема 13. — С. 595—611. — (Класичний університетський підручник).
 • Белокрылова О. С. Инструменты экономической политики в отрытой экономике (модель Манделла—Флеминга) / О. С. Белокрылова // Теория переходной экономики : учеб. пособие / О. С. Белокрылова. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — Тема 16. — С. 333—339.
 • Бланшар О. Динамика спроса: модель IS-LM и модель Манделя–Флеминга / Оливье Бланшар, Стэнли Фишер // Лекции по макроэкономике / Оливье Бланшар, Стэнли Фишер ; пер. с англ. и науч. ред. Е. И. Андреевой, Н. А. Ранневой ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2014. – Гл. 10, § 10.4. – С. 535–548. – (Академический учебник). – Парал. тит. л. англ.
 • Бугаян И. Р. Модель IS/ LM/ BP Манделла—Флеминга / И. Р. Бугаян // Макроэкономика : учеб. пособие / И. Р. Бугаян. — Ростов н/Д : Феникс, 2000. — Разд. 3. — С. 158—185.
 • Бункина М. К. Модель обменного курса Манделла—Флеминга / М. К. Бункина // Основы валютных отношений : учеб. пособие / М. К. Бункина, А. М. Семенов. — М. : Юрайт, 2000. — Ч. 2, лекция 16. — С. 155—166.
 • Бункина М. К. Роберт Манделл — «крестный отец» Европейского союза / М. К. Бункина // Макроэкономика : учебник / М. К. Бункина, А. М. Семенов, В. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2000. — Гл. ХІV. — C. 369—372.
 • Внутрішня та зовнішня рівновага: діаграма Т. Свона та модель Р. Манделла // Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 11. – С. 362–370.
 • Гронтковська Г. Е. Модель Манделла-Флемінга за змінного рівня цін / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік // Макроекономіка : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 21. – С. 607–611.
 • Гронтковська Г. Е. Передумови побудови моделі Манделла–Флемінга для малої відкритої економіки / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік // Макроекономіка : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 21. – С. 582–591.
 • Довбенко М. В. Манделл Роберт Александер (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 299—305.
 • Довбенко М. Манделл (Mundell) Роберт Александер / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 2. — С. 232—233.
 • Довбенко М. Манделл Роберт Александер (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2000. — № 8. — С. 83—85.
 • Досягнення макроекономічної рівноваги в моделі Манделла – Флемінга // Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 11. – С. 370–380.
 • Зубченко Л. А. Нобелевские лауреаты о будущем мировой экономики и международной роли евро : [М. Фридмен, Р. Манделл] / Л. А. Зубченко // Финансовые рынки и ценные бумаги. — 2003. — № 6. — С. 26—30.
 • Ивашковский С. Н. Модель открытой экономики Манделла—Флеминга // Макроэкономика : учебник / С. Н. Ивашковский. — М. : Дело, 2000. — Разд. ІV, гл. 13. — С. 340—342.
 • Кадочников С. М. Замещаемость международной торговли товарами международной торговлей факторами производства: теорема субституции Манделла / С. М. Кадочников // Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния : [монография] / С. М. Кадочников. — СПб. : Экономическая школа, 2002. — Гл. 2, § 2.2.4. — С. 86—91.
 • Козюк В. Роберт Манделл: новаторські ідеї та консервативний світогляд у фундаментальній теорії міжнародної монетарної економіки / В. Козюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 92–101.
 • Круш П. В. Зміст, принципи, цілі та засоби (інструменти) макроекономічного регулювання. Теорії економічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла / П. В. Круш // Макроекономіка та її регулювання : навч. посібник / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – Тема 13. – С. 308–317. – (Українська книга).
 • Лепушинський В. Зустріч нобелівських лауреатів з економіки в м. Ліндау: новий погляд на актуальні проблеми глобального розвитку : [Р. Манделл, Дж. Стігліц, П. Даймонд, Е. Фелпс, Дж. Акерлоф] / В. Лепушинський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 44–47.
 • Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель Манделла—Флеминга // Курс экономической теории : учебник / [М. Н. Чепурин, С. Н. Ивашковский, Е. А. Киселева и др.] ; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; Московский гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. — 6-е изд., доп. и перераб. — Киров : АСА, 2007. — Гл. 28, § 9. — С. 795—809.
 • Манделл (Mundell) Роберт (р. 1932) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 542.
 • Манделл (Mundell) Роберт // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 27. — С. 541—542.
 • Манделл (Mundell) Роберт А. // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 872—873.
 • Манделл Роберт Александер // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 290. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Манків Г. Н. Сукупний попит у відкритій економіці : [модель Мандела—Флемінга] / Г. Н. Манків // Макроекономіка : підруч. для України : пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. — К. : Основи, 2000. — Ч. ІІІ, розд. 12. — С. 339—365.
 • Миклашевская Н. А. Модель Манделла—Флеминга / Н. А. Миклашевская // Международная экономика : учебник / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2004. — Прил. к гл. 13. — С. 342—347.
 • Миклашевская Н. А. Модель Р. Манделла / Н. А. Миклашевская // Международная экономика : учебник / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2004. — Гл. 11, ч. 2, § 2.2. — С. 289—292.
 • Модель ефективної економічної політики Роберта Манделла та Джона Флемінга // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 71–75. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Принципи вибору валютного режиму. Модель циклічної динаміки Манделла / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] // Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – Розд 5. – С. 40–52. – (До 150-річчя з дня народження М. В. Довнар-Запольського).
 • Радіонова І. Ф. Модель Манделла—Флемінга (рівновага товарного, грошового і зовнішнього ринків) / І. Ф. Радіонова // Макроекономіка та економічна політика : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / І. Ф. Радіонова. — К. : Таксон, 1996. — Розд. 1. — С. 55—66.
 • Радіонова І. Ф. Модель Манделла—Флемінга у поясненні взаємодії зовнішнього та внутрішнього секторів економіки. Зовнішньоекономічна позиція України і рівновага національної економіки в 90-х роках XX — на початку XXI ст. / І. Ф. Радіонова // Макроекономіка: теорія та політика : підручник / І. Ф. Радіонова. — К. : Таксон, 2004. — Тема 9. — С. 287—302.
 • Роберт Манделл – творець оптимальних валютних зон та ефективної стабілізаційної політики // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 260–265. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Рокоча В. В. Макроекономіка відкритої економіки: модель Манделла—Флемінга / В. В. Рокоча // Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. Кн. 2. Монетарна теорія міжнародної економіки / В. В. Рокоча. — К. : Таксон, 2003. — Розд. 3. — С. 89—120.
 • Румянцева Е. Е. Манделл (Mundell) Роберт / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 318—319.
 • Румянцева Е. Е. Манделл Роберт / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 357–359. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Сухарев О. С. Экономическая политика, разнородность правительственных структур: модель Р. Манделла – М. Флемминга / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 2. Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев ; Ин-т экономики РАН. – М. : Экономика, 2007. – Гл. 4. – C. 196–215.
 • Тюхтенко Н. А. Модель Манделла–Флемінга / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова // Макроекономіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – Тема 12. – С. 314–316.
 • Уикенс М. Модель обменного курса Манделла–Флеминга / Майкл Уикенс // Макроэкономическая теория: подход динамического общего равновесия : [учебник] / Майкл Уикенс ; пер. с англ., под науч. ред. Елены Синельниковой ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2015. – Гл. 13, § 13.5. – С. 467–470. – (Академический учебник). – Пер. изд.: Macroeconomic Theory: a Dynamic General Equilibrium Approach / Michael Wickens. Princeton, N. J. : Princeton University press, 2012.
 • Шевчук В. О. Модель Манделла—Флемінга / В. О. Шевчук // Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / В. О. Шевчук. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — Розд. 8. — С. 323—387.