57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Манделл Роберт Александер

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Александер Манделл‎
Американський економіст Роберт Александер Манделл
Robert Alexander Mundell
(1932–2021)
Р. Манделл – автор багатьох творів з економічної теорії в міжнародних відносинах, який детально обґрунтував теорію «економіки пропозиції». Р. Манделла визнано провідним ученим світового рівня в галузі оптимальних розмірів валютних зон та економічної продуктивності. Р. Манделл нагороджений Нобелівською премією з економіки у 1999 р. «за аналіз монетарної та фіскальної політики за умов різних валютних режимів, а також за аналіз оптимальних зон обігу валют».


ТВОРИ
 • Эволюция международной валютной системы / Роберт Манделл // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 1. – С. 44–49 ; № 2. – С. 17–23.
 • Выбор экономической политики для достижения внутреннего и внешнего равновесия / Р. А. Манделл // Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. : пер. с англ. – Москва : Дело, 2001. – С. 155–164. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Динамика адаптации мирового валютного рынка при фиксированном и плавающем обменных курсах / Р. А. Манделл // Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. : пер. с англ. – Москва : Дело, 2001. – С. 117–154. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Евро и стабильность мировой валютной системы / Р. А. Манделл // Евро–дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. – Москва : Дело, 2002. – С. 293–328. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Необщий взгляд на общую валюту / Р. А. Манделл // Евро–дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. – Москва : Дело, 2002. – С. 127–150. – (Экономика: идеи и портреты).
 • План создания европейской валюты / Р. А. Манделл // Евро–дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. – Москва : Дело, 2002. – С. 151–195. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Проблема кризисов / Р. А. Манделл // Евро–дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. – Москва : Дело, 2002. – С. 117–126. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Ретроспективный взгляд на XX век (Нобелевская лекция) / Р. А. Манделл // Евро–дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. – Москва : Дело, 2002. – С. 329–353. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Теория оптимальных валютных зон / Р. А. Манделл // Евро–дитя Манделла?: Теория оптимальных валютных зон : пер. с англ. / сост. А. М. Семенов. – Москва : Дело, 2002. – С. 62–76. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Новый взгляд на XX век / Роберт Манделл // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 304–324.
 • Man and economics / Robert A. Mundell. – New York : McGraw-Hill, 1968. – [8], 200 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Базилевич В. Д. Модель Манделла–Флемінга (рівновага товарного, грошового і зовнішнього ринків) / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : опорний конспект лекцій / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – Тема 5. – С. 88–90.
 • Базилевич В. Д. Теорії економічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Тема 13. – С. 595–611. – (Класичний університетський підручник).
 • Белокрылова О. С. Инструменты экономической политики в отрытой экономике (модель Манделла–Флеминга) / О. С. Белокрылова // Теория переходной экономики : учеб. пособие / О. С. Белокрылова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – Тема 16. – С. 333–339.
 • Бланшар О. Динамика спроса: модель IS-LM и модель Манделя–Флеминга / Оливье Бланшар, Стэнли Фишер // Лекции по макроэкономике / Оливье Бланшар, Стэнли Фишер ; пер. с англ. и науч. ред. Е. И. Андреевой, Н. А. Ранневой. – Москва : Дело, 2014. – Гл. 10, § 10.4. – С. 535–548. – (Академический учебник). – Парал. тит. л. англ.
 • Бугаян И. Р. Модель IS/ LM/ BP Манделла–Флеминга / И. Р. Бугаян // Макроэкономика : учеб. пособие / И. Р. Бугаян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – Разд. 3. – С. 158–185.
 • Бункина М. К. Модель обменного курса Манделла—Флеминга / М. К. Бункина // Основы валютных отношений : учеб. пособие / М. К. Бункина, А. М. Семенов. – Москва : Юрайт, 2000. – Ч. 2, лекция 16. – С. 155–166.
 • Бункина М. К. Роберт Манделл – «крестный отец» Европейского союза / М. К. Бункина // Макроэкономика : учебник / М. К. Бункина, А. М. Семенов, В. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – Гл. ХІV. – C. 369–372.
 • Внутрішня та зовнішня рівновага: діаграма Т. Свона та модель Р. Манделла // Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 11. – С. 362–370.
 • Гронтковська Г. Е. Модель Манделла-Флемінга за змінного рівня цін / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік // Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – Розд. 21. – С. 607–611.
 • Гронтковська Г. Е. Передумови побудови моделі Манделла–Флемінга для малої відкритої економіки / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік // Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – Розд. 21. – С. 582–591.
 • Довбенко М. В. Манделл Роберт Александер (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 299–305.
 • Довбенко М. Манделл (Mundell) Роберт Александер / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 2. – С. 232–233.
 • Довбенко М. Манделл Роберт Александер (США) / М. Довбенко // Економіка України. – 2000. – № 8. – С. 83–85.
 • Досягнення макроекономічної рівноваги в моделі Манделла – Флемінга // Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 11. – С. 370–380.
 • Зубченко Л. А. Нобелевские лауреаты о будущем мировой экономики и международной роли евро : [М. Фридмен, Р. Манделл] / Л. А. Зубченко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2003. – № 6. – С. 26–30.
 • Ивашковский С. Н. Модель открытой экономики Манделла–Флеминга // Макроэкономика : учебник / С. Н. Ивашковский. – Москва : Дело, 2000. – Разд. ІV, гл. 13. – С. 340–342.
 • Кадочников С. М. Замещаемость международной торговли товарами международной торговлей факторами производства: теорема субституции Манделла / С. М. Кадочников // Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния : [монография] / С. М. Кадочников. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2002. – Гл. 2, § 2.2.4. – С. 86–91.
 • Козюк В. Роберт Манделл: новаторські ідеї та консервативний світогляд у фундаментальній теорії міжнародної монетарної економіки / В. Козюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 92–101.
 • Круш П. В. Зміст, принципи, цілі та засоби (інструменти) макроекономічного регулювання. Теорії економічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла / П. В. Круш // Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. / П. В. Круш. – Київ : Каравела, 2009. – Тема 13. – С. 308–317. – (Українська книга).
 • Лепушинський В. Зустріч нобелівських лауреатів з економіки в м. Ліндау: новий погляд на актуальні проблеми глобального розвитку : [Р. Манделл, Дж. Стігліц, П. Даймонд, Е. Фелпс, Дж. Акерлоф] / В. Лепушинський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 44–47.
 • Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель Манделла–Флеминга // Курс экономической теории : учебник / [М. Н. Чепурин, С. Н. Ивашковский, Е. А. Киселева и др.] ; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; Московский гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. – 6-е изд., доп. и перераб. – Киров : АСА, 2007. – Гл. 28, § 9. – С. 795–809.
 • Манделл Роберт Александер // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 290. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Манків Г. Н. Сукупний попит у відкритій економіці : [модель Мандела–Флемінга] / Г. Н. Манків // Макроекономіка : підруч. для України : пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. – Київ : Основи, 2000. – Ч. ІІІ, розд. 12. – С. 339–365.
 • Миклашевская Н. А. Модель Манделла–Флеминга / Н. А. Миклашевская // Международная экономика : учебник / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2004. – Прил. к гл. 13. – С. 342–347.
 • Миклашевская Н. А. Модель Р. Манделла / Н. А. Миклашевская // Международная экономика : учебник / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2004. – Гл. 11, ч. 2, § 2.2. – С. 289–292.
 • Модель ефективної економічної політики Роберта Манделла та Джона Флемінга // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 71–75. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Принципи вибору валютного режиму. Модель циклічної динаміки Манделла / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] // Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – Розд 5. – С. 40–52. – (До 150-річчя з дня народження М. В. Довнар-Запольського).
 • Радіонова І. Ф. Модель Манделла–Флемінга (рівновага товарного, грошового і зовнішнього ринків) / І. Ф. Радіонова // Макроекономіка та економічна політика : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / І. Ф. Радіонова. – Київ : Таксон, 1996. – Розд. 1. – С. 55–66.
 • Радіонова І. Ф. Модель Манделла–Флемінга у поясненні взаємодії зовнішнього та внутрішнього секторів економіки. Зовнішньоекономічна позиція України і рівновага національної економіки в 90-х роках XX – на початку XXI ст. / І. Ф. Радіонова // Макроекономіка: теорія та політика : підручник / І. Ф. Радіонова. – Київ : Таксон, 2004. – Тема 9. – С. 287–302.
 • Роберт Манделл – творець оптимальних валютних зон та ефективної стабілізаційної політики // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 260–265. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Рокоча В. В. Макроекономіка відкритої економіки: модель Манделла–Флемінга / В. В. Рокоча // Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. Кн. 2. Монетарна теорія міжнародної економіки / В. В. Рокоча. – Київ : Таксон, 2003. – Розд. 3. – С. 89–120.
 • Сухарев О. С. Экономическая политика, разнородность правительственных структур: модель Р. Манделла – М. Флемминга / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 2. Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев. – Москва : Экономика, 2007. – Гл. 4. – C. 196–215.
 • Тюхтенко Н. А. Модель Манделла–Флемінга / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова // Макроекономіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – Тема 12. – С. 314–316.
 • Уикенс М. Модель обменного курса Манделла–Флеминга / Майкл Уикенс // Макроэкономическая теория: подход динамического общего равновесия : [учебник] / Майкл Уикенс ; пер. с англ., под науч. ред. Елены Синельниковой. – Москва : Дело, 2015. – Гл. 13, § 13.5. – С. 467–470. – (Академический учебник). – Пер. изд.: Macroeconomic Theory: a Dynamic General Equilibrium Approach / Michael Wickens. Princeton, N. J. : Princeton University press, 2012.
 • Шевчук В. О. Модель Манделла–Флемінга / В. О. Шевчук // Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / В. О. Шевчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – Розд. 8. – С. 323–387.