57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Льюїс Вільям Артур

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Льюїс Вільям Артур‎
Англійський економіст Вільям (Уільям) Артур Льюїс (Льюіс)
William Arthur Lewis
(1915—1991)

Академічна діяльність В. Льюїса стосується історії світової економіки й світового економічного розвитку. В основу теорії економічного розвитку В. Льюїса покладений процес, спрямований на підвищення за короткий час норм заощаджень у країнах, які розвиваються. Він вважав, що насамперед слід зосередити зусилля на розширенні промислового сектора й освіти. У 1979 р. В. Льюїс був нагороджений Нобелівською премією «за новаторські дослідження економічного розвитку країн, що розвиваються».


ТВОРИ
 • Машина экономического роста замедляет ход / Уильям Артур Льюис // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 373—385.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Льюис У. Артур Lewis W. Arthur (1915—1991) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 165—168. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Довбенко М. Льюїс (Lewis) Артур Вільям / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 213—214.
 • Довбенко М. В. Льюіс Артур Уільям (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 122—128.
 • Заклекта О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і «людського капіталу» / О. Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 1. — С. 119—126.
 • Ивашковский С. Н. Неоклассические модели роста Р. Солоу, Дж. Мида, А. Льюиса / С. Н. Ивашковский // Макроэкономика : учебник / С. Н. Ивашковский. — М. : Дело, 2000. — Разд. 5, гл. 16. — С. 400—418.
 • Льюис (Lewis) Уильям Артур (1915–1991) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 534.
 • Льюис (Lewis) Артур Уильям // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 27. — С. 80—81.
 • Льюис (Lewis) Уильям Артур // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 854.
 • Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики : [Г. Мюрдаль, С. Кузнец, Т. Шульц, У. Льюис] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. — 2000. — № 6. — С. 126—145.
 • Нуреев Р. Теории развития: неоклассические модели становления рыночной экономики : [модель У. Льюиса] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. — 2000. — № 5. — С. 145—158.
 • Румянцева Е. Е. Льюис (Lewis) Уильям Артур / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 306—307.
 • Румянцева Е. Е. Льюис Уильям Артур / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 2. – С. 219–221. – (Научная мысль : осн. в 2008г.).
 • Селезнев А. Актуальные детерминанты экономического роста на основе работ С. Кузнеца, Р. Солоу, У. Льюиса, Т. Шульца / А. Селезнев // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 197–198. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Шевченко О. О. Модель Льюїса / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – Розд. 9.3.1. – С. 171–173.