57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Льюїс Вільям Артур

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Льюїс Вільям Артур‎
Англійський економіст Вільям (Уільям) Артур Льюїс (Льюіс)
William Arthur Lewis
(1915–1991)
Академічна діяльність В. Льюїса стосується історії світової економіки й світового економічного розвитку. В основу теорії економічного розвитку В. Льюїса покладений процес, спрямований на підвищення за короткий час норм заощаджень у країнах, які розвиваються. Він вважав, що насамперед слід зосередити зусилля на розширенні промислового сектора й освіти. У 1979 р. В. Льюїс був нагороджений Нобелівською премією «за новаторські дослідження економічного розвитку країн, що розвиваються».


ТВОРИ
  • Машина экономического роста замедляет ход / Уильям Артур Льюис // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 373–385.
ЛІТЕРАТУРА
  • Блауг М. Льюис У. Артур Lewis W. Arthur (1915—1991) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 165–168. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
  • Довбенко М. Льюїс (Lewis) Артур Вільям / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 213–214.
  • Довбенко М. В. Льюіс Артур Уільям (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 122–128.
  • Заклекта О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і «людського капіталу» / О. Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 119–126.
  • Ивашковский С. Н. Неоклассические модели роста Р. Солоу, Дж. Мида, А. Льюиса / С. Н. Ивашковский // Макроэкономика : учебник / С. Н. Ивашковский. – Москва : Дело, 2000. – Разд. 5, гл. 16. – С. 400–418.
  • Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики : [Г. Мюрдаль, С. Кузнец, Т. Шульц, У. Льюис] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – № 6. – С. 126–145.
  • Нуреев Р. Теории развития: неоклассические модели становления рыночной экономики : [модель У. Льюиса] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – № 5. – С. 145–158.
  • Селезнев А. Актуальные детерминанты экономического роста на основе работ С. Кузнеца, Р. Солоу, У. Льюиса, Т. Шульца / А. Селезнев // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 197–198. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
  • Шевченко О. О. Модель Льюїса / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 9.3.1. – С. 171–173.