57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Лукас Роберт

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Лукас‎
Американський економіст Роберт Лукас
Robert Lucas
(н. 1937)
Найбільший вклад у розвиток теорії макроекономіки, в першу чергу – теорії раціональних очікувань Р. Лукас вніс через узагальнення, систематизацію і класифікацію різних методик та економічного інструментарію. Ним було висунуто і перевірено практикою тезу про раціональність очікувань, сформульовано принципи та вирішено питання макроекономічної оцінки економічної політики. Учений запропонував механізм прогнозування раціональності основної частини чинників, що впливають на майбутні зміни економічних показників, а відповідно і можливість розрахунку та обліку майбутніх умов на ринку, що розвивається. Саме за величезний внесок у розвиток і практичне застосування гіпотези про раціональні очікування Королівська академія наук Швеції нагородила Р. Лукаса Нобелівською премією з економіки у 1995 р.
ТВОРИ
 • Нейтральность денег / Роберт Э. Лукас, мл. // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 101–126.
 • Лекции по экономическому росту / Роберт Э. Лукас ; пер. с англ. Даниила Шестакова. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 282 с. – Парал. тит. л. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Акимов Н. И. Модель Лукаса / Н. И. Акимов // Политическая экономия современного способа производства : [монография : в 7 кн.]. Кн. 3. Макроэкономика и микроэкономика: динамический подход. Ч. 1. Макроэкономика / Н. И. Акимов. – Москва: Экономика, 2004. – Гл. 7.3.4. – С. 247–252.
 • Афанасьев А. А. Равновесная модель денежно-бартерной экономики : [Р. Лукас] / А. А. Афанасьев // Экономика и математические методы. – 2000. – Т. 36, № 2. – С. 41–56.
 • Блауг М. Лукас Роберт-младший Lucas Robert (р. 1937) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 162–164. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бродский Б. Е. Ретроспективный анализ структурных сдвигов на основе экономических зависимостей : [Р. Лукас] / Б. Е. Бродский // Экономика и математические методы. – 2006. – Т. 42, № 4. – С. 96–119.
 • Бункина М. К. Критика Лукаса / М. К. Бункина, А. М. Семенов // Экономическая политика : учеб. пособие / М. К. Бункина, А. М. Семенов. – Москва : Бизнес-школа : Интел-Синтез, 1999. – Гл. 3. – С. 41–44.
 • Бункина М. К. Теории экономической политики: Критика Лукаса / М. К. Бункина // Экономическая политика : учеб. пособие / М. К. Бункина, А. М. Семенов. – Москва : Бизнес-школа : Интел-Синтез, 1999. – Гл. ІІІ. – С. 41–45.
 • Вергун В. Лукас (Lucas) Роберт / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 211–212.
 • Вітлінський В. В. Макроекономічна політика і «критика Лукаса» / В. В. Вітлінський // Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – Розд. 13. – С. 326–329.
 • Горкіна Л. П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект : [С. Кузнець, Р. Солоу, Дж. Тобін, П. Семюельсон, Дж. Мід, Р. Лукас] / Л. П. Горкіна, М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 147–157.
 • Гронтковська Г. Е. Проблеми політики активізму. Критика Лукаса / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік // Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – Розд. 22. – С. 636–643.
 • Губені Ю. Е. Роберт Лукас знає ціну очікувань / Юрій Губені // Підприємництво : навч. посіб. / Юрій Губені. – Львів : Укр. технології, 2012. – С. 477–478.
 • Дмитриченко Л. И. Неоклассическое возрождение: Теория рациональных ожиданий : [Р. Лукас] / Л. И. Дмитриченко // История экономических учений : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Дмитриченко. – Донецк : КИТИС, 1999. – Гл. 14. – С. 382–384.
 • Довбенко М. Базова теорія економічної політики : [Я. Тінберген, Р. Лукас] / М. Довбенко // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 82–86.
 • Довбенко М. В. Лукас Роберт (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 258–264.
 • Довбенко М. Теорія раціональних очікувань : [Р. Лукас] / М. Довбенко // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 88–93.
 • Заклета О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення : [Я. Тінберген, Р. Лукас, Ф. Кідленд, Е. Прескотт, Дж. Б’юкенен] / О. Заклета, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 194–201.
 • Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории : [Ф. Кюдланд, Э. Прескотт, М. Фридман, Р. Лукас, Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, М. Спенс] / О. Замулин // Вопросы экономики. – 2005. – № 1. – С. 144–153.
 • Интервью с Робертом Лукасом-младшим / беседовал Беннет Маккаллум // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 98–108.
 • Маслов А. О. Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу «нових класиків» / А. О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 47–54.
 • Маслов А. О. Накопичення персоніфікованого людського капіталу як фактора постійного економічного зростання в моделі Р. Лукаса / А. О. Маслов // Інформаційно-знаннєва економіка : підручник / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Тема 15. – С. 387–396.
 • Маслов А. О. Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса й концепція циклу «нових класиків» / А. О. Маслов // Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Розд. 5. – С. 430–437.
 • Маслов А. О. Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса та концепція циклу «нових класиків» / А. О. Маслов // Інформаційно-знаннєва економіка : підручник / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Тема 17. – С. 397–406.
 • Равновесный циклический процесс Лукаса Р. // История экономических учений : учеб. пособие / ред. В. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – Разд. ІV, гл. 34. – С. 593–597. – (Высшее образование).
 • Равновесный циклический процесс Р. Лукаса // История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 4, гл. 34. – С. 593–597.
 • Радіонова І. Ф. Загальна макроекономічна нерівновага: зміст теорії та можливості застосування : [Е. Фелпс, М. Фрідмен, Р. Лукас, Р. Солоу] / І. Ф. Радіонова // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – С. 81–93.
 • Сарай М. Роберт Лукас як фундатор теорії «раціональних очікувань» і глава школи «нової класичної» економічної теорії / М. Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 3. – С. 133–138.
 • Смит Д. Лукас и рационалисты / Д. Смит // Бесплатный обед. Удобоваримые экономические идеи, или Почему не бывает бесплатных обедов : пер. с англ. / Д. Смит. – Москва : Олимп-Бизнес, 2004. – Гл. 12. – С. 206–209.
 • Сухарев О. С. Проблема выбора инструментов экономической политики: ожидания и неопределенность в модели Р. Лукаса / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 2. Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев. – Москва : Экономика, 2007. – Гл. 4. – C. 204–215.
 • Уолш К. Модель Лукаса / Карл Уолш // Монетарная теория и монетарная политика : учебник / Карл Уолш ; пер. с англ. К. В. Ивановой [и др.] ; под науч. ред. М. Г. Карева. – Москва : Дело, 2014. – Гл. 5, § 5.2.2. – С. 207–213. – (Академический учебник). – Парал. тит. л. англ.
 • Фещенко В. М. Теорія раціональних очікувань. Концепція Дж. Мута та його послідовники (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Воллес) / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Тема 6. – С. 224–232.