57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Леонтьєв Василь Васильович

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
‎Леонтьєв Василь Васильович
Американський економіст Василь Васильович Леонтьєв (Леонтьев)
Wassily Wassilyovitch Leontief
(1906–1999)
У 20-30-ті роки В. Леонтьєв провів ряд оригінальних досліджень з вивчення гнучкості попиту і пропозиції, статистичного обчислення промислової концентрації, використання похідних інерції для пояснення деяких закономірностей міжнародної торгівлі. Ці дослідження поставили його у перші ряди серед економістів як теоретиків, так і емпіриків. Практично всі країни застосовували його методи для статистичного аналізу, економічного планування і бюджетного управління в урядовій політиці. У 1973 р. В. Леонтьєв був визнаний гідним Нобелівської премії з економіки «за розвиток методу «витрати–випуск» і за його застосування до вирішення важливих економічних проблем».
ТВОРИ
 • Исследования структуры Американской экономики : теорет. и эмпир. анализ по схеме затраты-выпуск / В. Леонтьев. – Москва : Госстатиздат, 1958. – 640 с.
 • Экономические эссе : теории, исследования, факты и политика : пер. с англ. / В. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
 • Избранные статьи / В. В. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Невское время, 1994. – 366 с.
 • Межотраслевая экономика / В. В. Леонтьев. – Москва : Экономика, 1997. – 479 с. – (Экономисты – лауреаты Нобелевской премии).
 • Экономические эссе. Теории, исследования, факты, политика // Василий Леонтьев // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. – Изд. 2-е. – Москва : Высш. шк., 2000. – С. 369–379.
 • Структура мировой экономики. Опыт анализа «затраты-выпуск» / В. В. Леонтьев // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 170–188.
 • Количественные соотношения затрат и выпуска в экономической системе США / В. Леонтьев // Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – Москва : ЭКСМО, 2008. – С. 1019–1043. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).
 • Хозяйство как кругооборот / В. Леонтьев // Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – Москва : ЭКСМО, 2008. – С. 933–990. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).
 • Количественные соотношения затрат и выпуска в экономической системе США / В. Леонтьев // Экономист. – 2009. – № 8. – С. 64–85. – Работа В. Леонтьева (1936 г.) на русском языке публикуется впервые.
ЛІТЕРАТУРА
 • Алібеков Г. А. Математико-економічна модель Леонтьєва міжгалузевого балансу / Г. А. Алібеков // Менеджмент : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Міжгалузевий ін-т управління ; [голов. ред. А. І. Кредісов]. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 107–112.
 • Аллен Р. Динамическая система Леонтьева / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 10, § 10.8. – С. 290–293. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Динамическая система Леонтьева / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 13, § 13.9. – С. 401–403. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Заменяемость в открытой системе Леонтьева / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 16, § 16.4. – С. 474–477. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Замкнутая система Вальраса–Леонтьева / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 10, § 10.7. – С. 287–290. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Открытая модель Леонтьева / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 10, § 10.3. – С. 278–281. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Представление открытой системы Леонтьева в виде задачи линейного программирования производственных отраслей / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 16, § 16.3. – С. 473–474. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Статическая система Леонтьева / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 13, § 13.7. – С. 395–397. – Парал. тит. л. англ.
 • Ашманов С. А. Модель Леонтьева и теория неотрицательных матриц / С. А. Ашманов // Введение в математическую экономику : учеб. пособие / С. А. Ашманов. – Москва : Наука, 1984. – Гл. 1. – С. 21–56.
 • Ашманов С. А. Эффект замещения в обобщенной модели Леонтьева / С. А. Ашманов // Линейное программирование : пособие для вузов / С. А. Ашманов. – Москва : Наука, 1981. – Гл. 4, § 4. – С. 141–146.
 • Барр Р. Анализ межотраслевых отношений. Система «затраты–выпуск» Леонтьева / Раймон Барр // Политическая экономия : в 2 т. / Раймон Барр ; [пер. с фр. А. Б. Вороновой и др.]. – Москва : Междунар. отношения. – 1994. – Т. 1. – С. 223–228.
 • Бартенев С. А. В. Леонтьев: экономическая модель «затраты–выпуск» / С. А Бартенев // История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев ; Всерос. акад. внешней торговли. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2010. – Гл. 13. – С. 220–222.
 • Басовский Л. Е. Проверка теории и парадокс Леонтьева / Л. Е. Басовский // Мировая экономика : курс лекций : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – Гл. 7. – С. 61–64. – (Высшее образование).
 • Беленький В. З. Полипродуктовая динамическая межотраслевая модель народного хозяйства с оптимизируемым блоком внешней торговли : [В. В. Леонтьев] / В. З. Беленький, И. И. Арушанян, Н. А. Трофимова, Б. Р. Френкин // Экономика и математические методы. – 2001. – Т. 37, № 2. – С. 107–115.
 • Березин И. С. Василий Васильевич Леонтьев (1906–1999) / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. – Москва : РДЛ, 2000. – С. 170–172.
 • Блауг М. Леонтьев Василий В. Leontief Wassily (1906—2001) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 147–151. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Богомолов О. В. Леонтьев как ученый и человек / О. Богомолов // Экономист. – 2007. – № 2. – С. 19–20.
 • Бугір М. К. Застосування теорем двоїстості до моделі Леонтьєва з трудовими ресурсами / М. К. Бугір // Математика для економістів : Лінійна алгебра, лінійні моделі : посіб. для студ. вузів / М. К. Бугір. – Київ : Академiя, 1998. – Розд. 7, § 10. – С. 175–178. – (Гаудеамус).
 • Бугір М. К. Застосування теорем двоїстості до моделі Леонтьєва з трудовими ресурсами / М. К. Бугір // Математика для економістів : посібник / М. К. Бугір. – Київ : Академія, 2003. – Розд. 12, § 12.10. – С. 393–399. – (Альма-матер).
 • Бугір М. К. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь і економічні задачі : [моделі Леонтьєва] / М. К. Бугір // Математика для економістів : Лінійна алгебра, лінійні моделі : посіб. для студ. вузів / М. К. Бугір. – Київ : Академiя, 1998. – Розд. 5. – С. 104–125. – (Гаудеамус).
 • Бугір М. К. Системи лінійних алгебраїчних рівнять : [моделі Леонтьєва] / М. К. Бугір // Математика для економістів : посібник / М. К. Бугір. – Київ : Академія, 2003. – Розд. 3. – С. 134–151. – (Альма-матер).
 • Бункина М. К. Экономические модели Василия Леонтьева / М. К. Бункина // Макроэкономика : учебник / М. К. Бункина, А. М. Семенов, В. А. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – Гл. 5. – С. 141–147.
 • Власов В. І. Моделі розвитку Дж. Форестера і В. Леонтьєва / В. І. Власов // Глобалістика: історія, теорія : [у 2 т.] / В. І. Власов ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», Держ. наук. с.-г. б-ка НААН України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Т. 1 : Історичні аспекти науки глобалістики. – Розд. 3. – С. 303–308.
 • Волошин О. Ф. Деякі узагальнення моделі Леонтьєва / О. Ф. Волошин, М. В. Коробова, Т. В. Колянова // Математична економіка : конспект лекцій та практ. заняття / О. Ф. Волошин, М. В. Коробова, Т. В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – Лекція 13. – С. 161–169.
 • Волошин О. Ф. Міжгалузева модель Леонтьєва – Форда / О. Ф. Волошин, М. В. Коробова, Т. В. Колянова // Математична економіка : конспект лекцій та практ. заняття / О. Ф. Волошин, М. В. Коробова, Т. В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – Лекція 16. – С. 193–201.
 • Волошин О. Ф. Статична модель «витрати–випуск» Леонтьєва / О. Ф. Волошин, М. В. Коробова, Т. В. Колянова // Математична економіка : конспект лекцій та практ. заняття / О. Ф. Волошин, М. В. Коробова, Т. В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – Лекція 12. – С. 155–160.
 • Глобальная модель Леонтьева // Прогнозирование будущего: новая парадигма : [монография] / под ред. Г. Г. Фетисова, В. М. Бондаренко. – Москва : Экономика, 2008. – Гл. 2. – С. 93–98.
 • Гранберг А. В. Леонтьев и его вклад в мировую экономическую науку / А. Гранберг // Экономист. – 2007. – № 2. – С. 11–18.
 • Гранберг А. Г. Василий Леонтьев в мировой экономической науке / А. Г. Гранберг // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму = Messenger of the International Nobel Economic Forum / Дніпропетр. ун-т економіки та права [та ін. ; голов. ред. Б. І. Холод]. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2008. – № 1 : «Світова економіка XXI століття: цикли та кризи», Дніпропетровськ, 11–13 верес. 2008 р. – С. 106–142. – (Планета Альфреда Нобеля).
 • Гранберг А. Экономический гений XX века (памяти В. В. Леонтьева) / А. Гранберг // Вопросы экономики. – 1999. – № 3. – С. 128–137.
 • Довбенко М. В. Леонтьєв Василь Васильович (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 62–68.
 • Довбенко М. Леонтьєв (Leontief) Василь Васильович / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 174–176.
 • Дронь В. С. Статистична оцінка моделі Леонтьєва економічної системи регіону на прикладі Чернівецької області / В. С. Дронь // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ. – 2011. – № 85. – С. 37–45.
 • Жабаленко М. Н. Об одной стохастической модели Леонтьева / М. Н. Жабаленко, А. Ю. Шевляков // Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики», 26–28 апреля 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, Ин-т прикладной математики и механики НАНУ. – Донецк : ДонНУ, 2010. – С. 19.
 • Ильин С. С. Модель межотраслевого баланса «затраты–выпуск» В. Леонтьева / С. С. Ильин // Экономика : справочник студента / С. С. Ильин, Т. И. Васильева. – Москва : Слово, 1999. – С. 300–302.
 • Интервью с Василием Леонтьевым / беседовал Данкан Фоули // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 53–70.
 • Капустян О. В. Моделі Леонтьєва та Неймана / О. В. Капустян // Методи нелінейного аналізу в математичній економіці : навч. посіб. / О. В. Капустян, А. В. Сукретна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – С. 39–58.
 • Клюкин П. «Экономическая таблица» В. Леонтьева / П. Клюкин // Экономист. – 2009. – № 8. – С. 86–90.
 • Кобець В. М. Аналіз прямого і непрямого впливу галузей України на валовий випуск і ринок праці в моделі Леонтьєва / В. М. Кобець // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – C. 22–25.
 • Ковальчук В. Василь Леонтьєв, або економіка на шахівниці / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 117–122.
 • Колемаев В. А. Модель Леонтьева // Математическая экономика : учеб. для студентов вузов / В. А. Колемаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – Ч. 1, гл. 1. – С. 26–33.
 • Кочура Є. В. Динамічна модель Леонтьєва / Є. В. Кочура // Моделювання макроекономічної динаміки : навч. посіб. / Є. В. Кочура, В. М. Косарєв. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – Гл. 17. – С. 145–147.
 • Кундышева Е. С. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики / Е. С. Кундышева // Математическое моделирование в экономике : учеб. пособие / Е. С. Кундышева ; под науч. ред. Б. А. Суслакова. – 3-е изд., перераб. и испр. – Москва : Дашков и К, 2007. – Гл. 4. – С. 253–267.
 • Кундышева Е. С. Продуктивные модели Леонтьева / Е. С. Кундышева // Математическое моделирование в экономике : учеб. пособие / Е. С. Кундышева ; ред. Б. А. Суслаков. – Москва : Дашков и К, 2004. – Гл. 4. – С. 257–260.
 • Леонтьев В. В. Жизнь и творчество // Экономическая история мира. Европа. Т. 4 / ред. М. В. Конотопов. – Москва : Дашков и К, 2006. – Гл. 18. – С. 487–504.
 • Леонтьєв Василь. Премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1973 р. // Економіка в школах України. – 2008. – № 6. – С. 34–35.
 • Ляшенко І. М. Багатопродуктова модель «витрати–випуск» Леонтьєва / І. М. Ляшенко // Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посіб. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, І. А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Розд. 4. – С. 113–126.
 • Ляшенко І. М. Міжгалузева модель Леонтьєва–Форда / І. М. Ляшенко // Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посіб. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, І. А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Розд. 12. – С. 255–275.
 • Ляшенко І. М. Міжгалузева модель Леонтьєва–Форда на множині технологічних способів / І. М. Ляшенко, Л. З. Хрущ // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : І Міжнар. наук.-метод. конф., 1–4 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [відп. за вип. В. С. Григорків]. – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 246–247.
 • Ляшенко І. М. Моделювання матеріально-вартісної галузевої структури в умовах обмежень на викиди парникових газів : [модель Леонтьєва] / І. М. Ляшенко, А. М. Онищенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 24–26.
 • Майтал Ш. «Экономическая таблица» как простая модель Леонтьева: поправка / Ш. Майтал // Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – Москва : ЭКСМО, 2008. – С. 1055–1058. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).
 • Максименко С. В. Принцип взаємозалежності та його реалізація в моделі В. Леонтьєва «затрати–випуск» / С. В. Максименко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т ; [редкол.: М. І. Звєряков (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : ОДЕУ, 2001. – Вип. 9. – С. 103–108.
 • Малахова Н. Б. Теория В. Леонтьева «затраты–выпуск» / Н. Б Малахова // Микроэкономический анализ : учеб. пособие / Н. Б. Малахова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ИНЖЭК, 2010. – Тема 5. – С. 52–56.
 • Малыхин В. И. Продуктивность модели Леонтьева / В. И. Малыхин // Математическое моделирование экономики : учеб.-практ. пособие для вузов / В. И. Малыхин. – Москва : УРАО, 1998. – Ч. 3, тема 6. – С. 105–111.
 • Модель Леонтьева. Коэффициенты прямых и полных материальных затрат // Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие / под ред. С. И. Макарова. – Москва : КНОРУС, 2007. – Гл. 10, § 10.2. – С. 213–218.
 • Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леонтьєва–Форда «витрати-випуск» / І. Онищенко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 55–58.
 • Онищенко І. Порівняльний аналіз економік на основі результатів агрегування цінами моделі Леонтьєва «витрати-випуск» / І. Онищенко // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 54–56.
 • Осипян А. Л. «Ловушка бедности» Василия Леонтьева / А. Л. Осипян // Экономический рост : образование как фактор производства : [монография] / А. Л. Осипян. – Краматорск : Тираж-51, 2007. – Разд. 1. – С. 117–130.
 • Пономаренко О. І. Статична модель «витрати—випуск» Леонтьєва / О. І. Пономаренко // Сучасний економічний аналіз : у 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка : навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – Київ : Вища шк., 2004. – Розд. 1. – С. 9–42.
 • Проект «Майбутнє світової економіки» В. Леонтьєва / [авт. кол.: О. І. Шнирков (керівник), А. С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька та ін.] // Світова економіка : підручник / [авт. кол.: О. І. Шнирков (керівник), А. С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Мазуренка, О. І. Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – Ч. 7, розд. 20. – С. 325–328.
 • Руднева А. О. Парадокс В. В. Леонтьева / А. О. Руднева // Международная торговля и мировые товарные рынки : аналитическое пособие / А. О. Руднева ; Дипломат. акад. МИД России. – Москва : Восток–Запад, 2009. – Гл. 2. – С. 46–48.
 • Савельєв Є. В. Парадокс Леонтьєва та багатофакторне моделювання міжнародної торгівлі / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка : навч. посіб. / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – Розд. 7. – С. 171–179.
 • Савельєв Є. В. Парадокс Леонтьєва та багатофакторне моделювання міжнародної торгівлі / Є. В. Савельєв // Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підручник / Є. В. Савельєв ; ред. О. А. Устенко. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – Тема 7. – С. 136–163.
 • Семчишин Л. М. Узагальнена динамічна модель Леонтьєва / Л. М. Семчишин // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : І Міжнар. наук.-метод. конф., 1–4 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; відп. за вип. В. С. Григорків. – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 360–362.
 • Симчера В. М. Почему лауреаты Нобелевской премии по экономике являются главными виновниками современного экономического кризиса (критический обзор, 1969–2009 гг.) : [В. Леонтьев, Л. Канторович, Т. Шульц] / В. М. Симчера // Экономические стратегии. – 2010. – № 3. – C. 10–16.
 • Теорія відносної забезпеченості країн факторами виробництва та її тестування В. Леонтьєвим // Міжнародна торгівля : підручник / [Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Захарченко та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, М. І. Барановської. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – С. 105–118.
 • Теорія співвідношення чинників виробництва та її тестування В. Леонтьєвим // Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Гл. 2. – С. 38–47.
 • Тодорова Н. А. О явных решениях в одной стохастической модели Леонтьева / Н. А. Тодорова, А. Ю. Шевляков // Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики», 26–28 апреля 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, Ин-т прикладной математики и механики НАНУ. – Донецк : ДонНУ, 2010. – С. 22.
 • Устиян И. Анализ В. Леонтьевым затрат и результатов / И. Устиян // Экономист. – 1999. – № 4. – С. 61–75.
 • Утробіна О. М. Моделювання міжгалузевої взаємодії на основі динамічних моделей Леонтьєва / О. М. Утробіна, О. Д. Шамровський // Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики», 26–28 апреля 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, Ин-т прикладной математики и механики НАНУ. – Донецк : ДонНУ, 2010. – С. 20–21.
 • Фандель Г. Виробнича функція Леонтьєва / Г. Фандель // Теорія виробництва і витрат : пер. з нім. / Г. Фандель ; ред. М. Г. Грещак. – Київ : Таксон, 2000. – Гл. 4. – С. 123–138.
 • Филлипс А. «Экономическая таблица» как простая модель Леонтьева / А. Филлипс // Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – Москва : ЭКСМО, 2008. – С. 1047–1054. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).
 • Чаленко А. Скрытые резервы метода В. Леонтьева «затраты–выпуск» / А. Чаленко // Вопросы экономики. – 2010. – № 12. – С. 141–145.
 • Шевченко О. О. Економічна модель «витрати – випуск» В. Леонтьєва / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 7.4. – С. 150.
 • Шевченко О. О. Парадокс В. Леонтьєва / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 8.3. – С. 163–164.
 • Юхименко П. І. Леонтьєв Василь Васильович (1906–1999) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 484–485.