57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Кузнець Саймон Сміт

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Кузнець Саймон Сміт‎
Американський економіст Саймон Сміт Кузнець (Кузнец, Кузнєц)
Simon Smith Kuznets
(1901—1985)

С. Кузнець увійшов в історію економічної науки як дослідник проблем, пов’язаних з національним доходом, економічними циклами та економічним зростанням. Він став творцем теорії будівельних циклів — коливань тривалістю у 18—25 років, які пов’язані з періодичним масовим оновленням житла новим поколінням. Вивчаючи особливості демографічних процесів, С. Кузнець відкрив закономірність динаміки цього явища та ряд важливих загальноекономічних закономірностей розвитку світової економіки. У 1971 р. С. Кузнецю було присуджено Нобелівську премію з економіки «за емпіричне обґрунтування тлумачення економічного зростання».

ТВОРИ
 • Современный экономический рост: результаты исследований и размышления / Саймон Кузнец // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 106—123.
 • Современный экономический рост: результаты исследований и размышления  : Нобелевская лекция. 11 декабря 1971 г. / Саймон Кузнец (Kuznets) // Нобелевские лауреаты Слобожанщины / Ю. Л. Волянский, И. И. Залюбовский, Б. Я. Пугач [и др.]. — Х. : Факт, 2005. — С. 271—294.
ЛІТЕРАТУРА
 • Aкджа Х. Економічний розвиток і забруднення довкілля у країнах з високим і середнім рівнями доходів: порівняльний аналіз екологічної кривої Кузнеця / Хасім Aкджа, Ільхан Озтюрк, Коскун Караджа // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 238–249. – Текст англ.
 • Базилевич В. Д. Теорії споживання : [С. Кузнець, Ф. Модільяні, М. Фрідмен] / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Тема 5. — C. 177—192. — (Класичний університетський підручник).
 • Блауг М. Кузнец Саймон Kuznets Simon (1901—1985) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 131—134. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Васина Л. Л. Саймон Кузнец и Джекоб Маршак / Л. Л. Васина // Из истории экономической мысли и народного хозяйства России : сб. науч. тр. / Ин-т экономики РАН, Волгоград. гос. ун-т, НИИ проблем экон. истории России XX века ; [отв. ред. Н. К. Фигуровская]. – Москва ; Волгоград : Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2002. – Вып. 3. – С. 226–233.
 • Горкіна Л. П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект : [С. Кузнець, Р. Солоу, Дж. Тобін, П. Семюельсон, Дж. Мід, Р. Лукас] / Л. П. Горкіна, М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 3. — С. 147—157.
 • Горобченко Д. В. Вплив соціально-економічного розвитку на динаміку формування екологічного боргу : [екологічна крива Кузнеця] / Д. В. Горобченко // Проблеми науки. – 2011. – № 1. – С. 31–35.
 • Довбенко М. В. Кузнєц Саймон Сміт (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 39—46.
 • Довбенко М. Кузнец (Kuznets) Саймон Сміт / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 157—158.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
 • Живалов В. Международный научный симпозиум, посвященный 110-летию со дня рождения С. Кузнеца / В. Живалов // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 176–178.
 • Задорожный Г. В. Саймон (Семен) Кузнец (Kuznets) / Г. В. Задорожный // Нобелевские лауреаты Слобожанщины / Ю. Л. Волянский, И. И. Залюбовский, Б. Я. Пугач [и др.]. — Х. : Факт, 2005. — С. 245—270.
 • Залюбовський І. Лауреати Нобелівської премії в Харківському університеті : [С. Кузнець] / І. Залюбовський, Ю. Холін // Вища освіта України. — 2005. — № 1. — С. 12—14.
 • Кузнец (Kuznets) Саймон // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 24. — С. 378—379.
 • Кузнец (Kuznets) Саймон // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 845—846.
 • Кузнец (Kuznets) Саймон Смит (1901–1985) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 507.
 • Кузнець Саймон // Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. статей] / НАН України ; [редкол. : Я. С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. – К. : Академперіодика, 2011. – Вип. 4 : Вчені України – лауреати міжнародних премій і нагород / В. Абліцов. – C. 14–15.
 • Кузнєц Саймон. Премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1971 р. / за матеріалами www.n-t.ru // Економіка в школах України. — 2008. — № 3. — С. 45—46.
 • Мельник Л. Г. Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку : [екологічна крива Кузнеця] / Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 129–135.
 • Михайличенко Д. Семен Кузнець і харківська вища економічна школа / Д. Михайличенко // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 10–22.
 • Московкін В. М. Кузнець С. : [харківський період життєдіяльності економіста] / В. М. Московкін // Економічна наука в Харківському університеті : колективна монографія / [В. В. Глущенко, В. В. Александров, Л. О. Антоненко та ін.]. — Х. : Харьк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2005. — Розд. 1. — С. 84—100.
 • Никитин С. М. Некоторые проблемы капиталистического воспроизводства в работах американского экономиста Симона Кузнеца / С. М. Никитин // Критика теорий современных буржуазных экономистов (Р. Тиболда, Г. Минза, П. Самуэльсона, С. Кузнеца) / И. Н. Дворкин, С. А. Далин, Ю. Я. Ольсевич, С. М. Никитин ; под ред. И. Н. Дворкина. — М. : Мысль, 1966. — С. 208—247.
 • Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики : [Г. Мюрдаль, С. Кузнец, Т. Шульц, У. Льюис] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. — 2000. — № 6. — С. 126—145.
 • Пузина Н. В. Механизм развития цикла Кузнеца и жилищное строительство / Н. В. Пузина // ЭКО. – 2009. – № 12. – С. 57–75.
 • Рубан В. І. Мужність української наукової інтелігенції та нобелевські лауреати : [С. Кузнець] / В. І. Рубан, О. О. Сокіна // Пульсар. — 2001. — № 9. — С. 18—22.
 • Румянцева Е. Е. Кузнец (Kuznets) Саймон / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 280—281.
 • Румянцева Е. Е. Кузнец Саймон / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 2. – С. 210–213. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Селезнев А. Актуальные детерминанты экономического роста на основе работ С. Кузнеца, Р. Солоу, У. Льюиса, Т. Шульца / А. Селезнев // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 197–198. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Старостенко Г. Г. Цикли Кузнеця (16–25 років) / Г. Г. Старостенко // Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – Тема 19. – С. 252.
 • Хайруллин Р. К. Сценарии использования экологической ренты, моделируемой и оцениваемой с помощью кривой Кузнеца / Р. К. Хайруллин // Экономические науки. – 2009. – № 3. – С. 99–105.
 • Чекман І. «Україно, обітована земле мого серця!» (Нобелівські лауреати — вихідці з України) : [С. Кузнець] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2006. — № 10. — С. 44—53.
 • Черняк О. Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища / О. Черняк, О. Комашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр. / редкол.: В. Д. Базилевич (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – Вип. 7 (160). – С. 98–100.
 • Щасливий М. Ціна геніальності : [С. Кузнець] / М. Щасливий // Контракти. — 2005. — № 47. — С. 70—74.