57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Кузнець Саймон Сміт

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Кузнець Саймон Сміт‎
Американський економіст Саймон Сміт Кузнець (Кузнец, Кузнєц)

Simon Smith Kuznets

(1901–1985)

С. Кузнець увійшов в історію економічної науки як дослідник проблем, пов’язаних з національним доходом, економічними циклами та економічним зростанням. Він став творцем теорії будівельних циклів - коливань тривалістю у 18-25 років, які пов’язані з періодичним масовим оновленням житла новим поколінням. Вивчаючи особливості демографічних процесів, С. Кузнець відкрив закономірність динаміки цього явища та ряд важливих загальноекономічних закономірностей розвитку світової економіки. У 1971 р. С. Кузнецю було присуджено Нобелівську премію з економіки «за емпіричне обґрунтування тлумачення економічного зростання».ТВОРИ
 • Современный экономический рост: результаты исследований и размышления / Саймон Кузнец // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 106–123.
 • Современный экономический рост: результаты исследований и размышления  : Нобелевская лекция. 11 декабря 1971 г. / Саймон Кузнец (Kuznets) // Нобелевские лауреаты Слобожанщины / Ю. Л. Волянский, И. И. Залюбовский, Б. Я. Пугач [и др.]. – Харьков : Факт, 2005. – С. 271–294.
ЛІТЕРАТУРА
 • Aкджа Х. Економічний розвиток і забруднення довкілля у країнах з високим і середнім рівнями доходів: порівняльний аналіз екологічної кривої Кузнеця / Хасім Aкджа, Ільхан Озтюрк, Коскун Караджа // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 238–249. – Текст англ.
 • Базилевич В. Д. Теорії споживання : [С. Кузнець, Ф. Модільяні, М. Фрідмен] / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Тема 5. – C. 177–192. – (Класичний університетський підручник).
 • Блауг М. Кузнец Саймон Kuznets Simon (1901—1985) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 131–134. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Горкіна Л. П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект : [С. Кузнець, Р. Солоу, Дж. Тобін, П. Семюельсон, Дж. Мід, Р. Лукас] / Л. П. Горкіна, М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 147–157.
 • Горобченко Д. В. Вплив соціально-економічного розвитку на динаміку формування екологічного боргу : [екологічна крива Кузнеця] / Д. В. Горобченко // Проблеми науки. – 2011. – № 1. – С. 31–35.
 • Довбенко М. В. Кузнєц Саймон Сміт (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 39–46.
 • Довбенко М. Кузнец (Kuznets) Саймон Сміт / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 157–158.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 80–84.
 • Живалов В. Международный научный симпозиум, посвященный 110-летию со дня рождения С. Кузнеца / В. Живалов // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 176–178.
 • Задорожный Г. В. Саймон (Семен) Кузнец (Kuznets) / Г. В. Задорожный // Нобелевские лауреаты Слобожанщины / Ю. Л. Волянский, И. И. Залюбовский, Б. Я. Пугач [и др.]. – Харьков : Факт, 2005. – С. 245–270.
 • Залюбовський І. Лауреати Нобелівської премії в Харківському університеті : [С. Кузнець] / І. Залюбовський, Ю. Холін // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 12–14.
 • Кузнець Саймон // Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. статей] / НАН України ; [редкол.: Я. С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2011. – Вип. 4 : Вчені України – лауреати міжнародних премій і нагород / В. Абліцов. – C. 14–15.
 • Кузнєц Саймон. Премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1971 р. // Економіка в школах України. – 2008. – № 3. – С. 45–46.
 • Мельник Л. Г. Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку : [екологічна крива Кузнеця] / Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 129–135.
 • Михайличенко Д. Семен Кузнець і харківська вища економічна школа / Д. Михайличенко // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 10–22.
 • Московкін В. М. Кузнець С. : [харківський період життєдіяльності економіста] / В. М. Московкін // Економічна наука в Харківському університеті : колективна монографія / [В. В. Глущенко, В. В. Александров, Л. О. Антоненко та ін.]. – Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2005. – Розд. 1. – С. 84–100.
 • Никитин С. М. Некоторые проблемы капиталистического воспроизводства в работах американского экономиста Симона Кузнеца / С. М. Никитин // Критика теорий современных буржуазных экономистов (Р. Тиболда, Г. Минза, П. Самуэльсона, С. Кузнеца) / И. Н. Дворкин, С. А. Далин, Ю. Я. Ольсевич, С. М. Никитин ; под ред. И. Н. Дворкина. – Москва : Мысль, 1966. – С. 208–247.
 • Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики : [Г. Мюрдаль, С. Кузнец, Т. Шульц, У. Льюис] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – № 6. – С. 126–145.
 • Пузина Н. В. Механизм развития цикла Кузнеца и жилищное строительство / Н. В. Пузина // ЭКО. – 2009. – № 12. – С. 57–75.
 • Рубан В. І. Мужність української наукової інтелігенції та нобелевські лауреати : [С. Кузнець] / В. І. Рубан, О. О. Сокіна // Пульсар. – 2001. – № 9. – С. 18–22.
 • Селезнев А. Актуальные детерминанты экономического роста на основе работ С. Кузнеца, Р. Солоу, У. Льюиса, Т. Шульца / А. Селезнев // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 197–198. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Старостенко Г. Г. Цикли Кузнеця (16–25 років) / Г. Г. Старостенко // Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – Тема 19. – С. 252.
 • Хайруллин Р. К. Сценарии использования экологической ренты, моделируемой и оцениваемой с помощью кривой Кузнеца / Р. К. Хайруллин // Экономические науки. – 2009. – № 3. – С. 99–105.
 • Чекман І. «Україно, обітована земле мого серця!» (Нобелівські лауреати — вихідці з України) : [С. Кузнець] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 10. – С. 44–53.
 • Черняк О. Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища / О. Черняк, О. Комашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр. / редкол.: В. Д. Базилевич (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – Вип. 7 (160). – С. 98–100.
 • Щасливий М. Ціна геніальності : [С. Кузнець] / М. Щасливий // Контракти. – 2005. – № 47. – С. 70–74.