57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Коуз Рональд Гаррі

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Рональд Гаррі Коуз ‎
Англо-американський економіст Рональд Гаррі Коуз
Ronald Harry Coase
(1910—2013)

Своїми працями Р. Коуз здійснив прорив у розумінні інституціональної структури економіки. Науковий авторитет ученому-економісту забезпечили роботи «Природа фірми» (1937), «Дискусія про граничні витрати» (1946), «Проблема соціальних витрат» (1960) тощо. Р. Коуза удостоєно Нобелівської премії з економіки 1991 р. за «відкриття і роз’яснення значення вартості укладання угод і майнових прав для інституціональної структури економіки та її функціонування».

ТВОРИ
 • Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера ; науч. ред. Р. Капелюшников. — М. : Дело, 1993. — 192 с.
 • Природа фирмы / Р. Г. Коуз // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — Разд. 1. — С. 11—32. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Природа фирмы / Р. Г. Коуз // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 1. — С. 11—32. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Природа фирмы : к 50-летию выхода в свет работы Р. Коуза «Природа фирмы» / [Рональд Г. Коуз, Харолд Демсец, Оливер Уильямсон и др.] ; под ред. О. И. Уильямсона, С. Дж. Уинтера ; пер. с англ. М. Я. Каждана. — М. : Дело, 2001. — 360 с.
 • Нобелівська лекція (1991): Інституційна структура виробництва / Р. Г. Коуз // Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / [Рональд Г. Коуз, Гарольд Демзетц, Олівер Д. Харт та ін.] ; за ред. О. Е. Вільямсона, С. Дж. Вінтера ; пер. з англ. А. В. Куликова. — К. : А.С.К., 2002. — С. 308—319.
 • Природа фірми: Походження, значення, вплив / Р. Г. Коуз // Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / [Рональд Г. Коуз, Гарольд Демзетц, Олівер Д. Харт та ін.] ; за ред. О. Е. Вільямсона, С. Дж. Вінтера ; пер. з англ. А. В. Куликова. — К. : А.С.К., 2002. — С. 30—101.
 • Природа фирмы. 1937 / Р. Коуз // История экономических учений : хрестоматия / Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин. — СПб. : Сентябрь ; СПб. : Бизнес-пресса, 2003. — С. 254—261.
 • Институциональная структура производства / Рональд Х. Коуз // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 676—687.
 • Нобелівська лекція (1991): Інституціональна структура виробництва  : [до 95-річчя лауреата Нобелівської премії Рональда Г. Коуза] / Р. Г. Коуз // Економічна теорія. — 2005. — № 4. — С. 55—70.
 • Природа фірми / Р. Г. Коуз // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1096–1111.
 • Очерки об экономической науке и экономистах / Рональд Коуз ; под науч. ред. Данилы Раскова ; пер. с англ. Максима Маркова. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара ; Санкт-Петербург, 2015. – XXVII, 258 с. – (Новое экономическое мышление). – Пер. изд.: Essays on Economics and Economists / Ronald Coase. Chicago : The University of Chicago Press ; London, 1994.
 • The firm, the market and the law / R. H. Coase. — Chicago ; London : Univ. of Chicago press, 1988. — 217 p.
 • Essays on economics and economists / R. H. Coase. — Chicago ; London : Univ. of Chicago press, 1994. — 222 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Авдашева С. Б. Межвременная дискриминация. Парадокс Коуза / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова // Теория организации отраслевых рынков : учебник / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова ; [ред. совет: В. И. Бахмин и др.] ; Ин-т «Открытое о-во». – Москва : Магистр, 1998. – Гл. 9. – С. 246–248.
 • Андрефф В. Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза (трансакционные издержки и управленческие затраты) / В. Андрефф // Вопросы экономики. — 2003. — № 12. — С. 120—136.
 • Андрефф В. Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза: трансакционные издержки и управленческие затраты / В. Андрефф // Институциональная экономика : учебник / ред. А. Олейник. — М. : ИНФРА-М, 2005. — Гл. ІІ. 4. — С. 438—476.
 • Андрущенко В. Екстерналії, податок Пігу і теорема Коуза / В. Андрущенко // Фінансова думка Заходу в ХХ столітті : теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів : [монографія] / Володимир Андрущенко ; Тернопіл. акад. нар. госп-ва. – Львів : Каменяр, 2000. – С. 88–93.
 • Бартенев С. А. Теорема Коуза / С. А. Бартенев // История и философия экономической науки : пособие к кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев ; Всерос. акад. внешней торговли. – М. : Магистр, 2008. – Гл. 10. – С. 206–207.
 • Бартенев С. А. Теорема Коуза / С. А. Бартенев // История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев. — М. : Юристъ, 2005. — Гл. 24. — С. 360—362.
 • Бахтари Э. А. Коуз Р.: особенности методов исследования / Э. А. Бахтари // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна / ред. В. В. Дементьев. — Донецьк : Донец. нац. техн. ун-т, 2005. — Вип. 89-2. — С. 104—107.
 • Березин И. С. Проблема трансакционных издержек : Рональд Коуз / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. — М. : РДЛ, 2000. — Гл. 7. — С. 244—246.
 • Бетелл Т. Теорема Коуза / Том Бетелл // Собственность и процветание / Том Бетелл ; [пер. с англ. Б. Пинскера ; науч. ред. А. Куряев]. — М. : Ирисэн, 2008. — Ч. 10. — С 426—439. — (История / ред. Ю. Кузнецов).
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 9—14.
 • Блауг М. Коуз Рональд Гарри Coase Ronald Harry (р. 1910) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 128—130. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бренделева Е. А. Подход Коуза – Уильямсона / Е. А. Бренделева // Неоинституциональная экономическая теория : учеб. пособие / Е. А. Бренделева ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – Москва : Дело и Сервис, 2006. – Гл. 4. – С. 70–80. – (Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова).
 • Бренделева Е. А. Теорема Коуза / Е. А. Бренделева // Неоинституциональная экономическая теория : учеб. пособие / Е. А. Бренделева ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – Москва : Дело и Сервис, 2006. – Гл. 5. – С. 96–99. – (Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова).
 • Віскузі В. Кіп. Теорема Коуза про зовнішні ефекти / В. Кіп Віскузі // Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : пер. з англ. / В. Кіп Віскузі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.) ; наук. ред. пер. та авт. передм. Олександр Кілієвич. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 830–831. – Парал. тит. арк. англ.
 • Данько М. С. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат : [К. Ерроу, Р. Коуз, Д. Норт] / М. С. Данько // Економічна теорія. — 2007. — № 1. — С. 36—46.
 • Дементьев В. В. За фасадом «теоремы Коуза» / В. В. Дементьев // Институты, поведение, власть : монография / В. В. Дементьев ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ГВУЗ «Донец. нац. техн. ун-т». – Донецк : ДонНТУ, 2012. – Гл. 3. – С. 63–68.
 • Дзюба С. А. Эффективность системы управления: информационный подход : [запрет Коуза] / С. А. Дзюба // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 3–10.
 • Довбенко М. В. Коуз Рональд Гаррі (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 217—222.
 • Довбенко М. Коуз (Coase) Рональд Гаррі / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 87—88.
 • Довбенко М. Рональд Гаррі Коуз (США) : [лауреат Нобелівської премії 1991 р. з економіки] / М. Довбенко // Економіка України. — 2000. — № 12. — С. 71—73.
 • Довбенко М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України / М. Довбенко // Економіка України. — 2009. — № 11. — С. 65—76.
 • Ерзнкян Б. Постсоциалистическая приватизация и корпоративное управление в свете теоремы Коуза / Б. Ерзнкян // Вопросы экономики. — 2005. — № 7. — С. 121—135.
 • Значення статті Рональда Коуза «Проблема соціальних витрат» для розуміння економічного підходу до права // Економічна теорія права : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Розд. 2. – С. 62–63.
 • Зовнішні ефекти та проблема їх вирішення. Теорема Коуза // Мікроекономіка : навч.-практ. посіб. / [О. Є. Попов, В. І. Отенко, І. М. Колесніченко та ін.] ; за ред. О. Є. Попова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – С. 289–298.
 • Зоидов К. Х. Эволюционно-институциональный подход и методология проведения антикризисных мероприятий в переходной экономике : [Г. Мюрдаль, Р. Коуз, Дж. Стиглиц] / К. Х. Зоидов // Экономика и математические методы. — 2004. — Т. 40, № 3. — С. 16—32.
 • Зулькарнаев И. У. Математическое моделирование вертикального распределения прав управления в государстве и теорема Коуза / И. У. Зулькарнаев // Экономика и математические методы. — 2000. — Т. 36, № 4. — С. 83—94.
 • Капелюшников Р. И. И еще раз — о теореме Коуза (Критические заметки) / Р. И. Капелюшников // Мировая экономика и международные отношения. — 2006. — № 6. — С. 104—111.
 • Ковальчук В. «Теорема Коуза», або геніальна простота теорії трансакційних витрат / В’ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2009. — Вип. 1. — C. 188—193.
 • Ковальчук В. М. Теорія прав власності та трансакційних витрат : [Р. Коуз] / В. М. Ковальчук // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. В. Сарай. — К. : Знання, 2008. — Ч. 2, розд. 17. — С. 594—596.
 • Ковальчук В. Фундатор неоінституційної економікс: до 100-річчя від дня народження Рональда Коуза / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2011. – Вип. 1. – С. 157–160.
 • Коуз (Coase) Рональд (р. 1910) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 486–487.
 • Коуз (Coase) Рональд // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 23. — С. 551.
 • Коуз (Coase) Рональд Х. // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 863—864.
 • Красильников О. Еще раз к критике теоремы Коуза / О. Красильников // Вопросы экономики. — 2002. — № 3. — С. 138—141.
 • Краснікова Л. І. Зовнішні ефекти та права власності. Теорема Коуза / Л. І. Краснікова // Теорія державних витрат та суспільний вибір : монографія / Л. І. Краснікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2009. – Розд. 2. – С. 27–32.
 • Кутер Р. Д. Теорема Коуза / Р. Д. Кутер // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 61–69. – (New Palgrave).
 • Леонтьев Б. Б. Моделирование инновационного развития бизнеса с позиции институционального подхода к управлению интеллектуальной собственностью : [теорема Коуза] / Б. Б. Леонтьев, В. И. Алексеев // Инновации. – 2010. – № 6. – С. 28–43.
 • Леонтьев Б. Управление интеллектуальной собственностью в составе интеллектуального капитала бизнеса : [теорема Коуза] / Б. Леонтьев, В. Алексеев // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2010. – № 11. – С. 4–16.
 • Лоскутов В. И. Теория Р. Коуза как доказательство отсутствия в современном обществе частной собственности на природные ресурсы / В. И. Лоскутов // Экономические и правовые отношения собственности : [учеб. пособие] / В. И. Лоскутов. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – С. 27–31.
 • Макклоски Д. Правовая риторика «Природа фирмы» Рональда Коуза / Дейдра Макклоски // Риторика экономической науки / Дейдра Макклоски ; пер. с англ. Оксаны Якименко ; науч. ред. пер. Данила Расков. – 2-е изд. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара ; Санкт-Петербург, 2015. – Гл. 6. – С. 119–136. – (Новое экономическое мышление). – Пер. изд.: The Rhetoric of Economics / Deirdre N. McCloskey. 2nd ed. Madison : The University of Wisconsin Press, 1998.
 • Малышев Б. Критика критики теоремы Коуза / Б. Малышев // Вопросы экономики. — 2002. — № 10. — С. 100—102.
 • Маслов А. О. Трансакційні основи інформаційної економіки в теорії фірми Р. Коуза / А. О. Маслов // Інформаційно-знаннєва економіка : підручник / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Тема 11. – С. 225–251.
 • Маслов А. О. Трансакційні основи теорії інформаційної економіки в теорії фірми Р. Коуза / А. О. Маслов // Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Розд. 3. – С. 219–242.
 • Мацелюх Н. П. Теорема Рональда Коуза / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко // Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для самост. підгот. до курс. екзаменів з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 1. – С. 42.
 • Менар К. Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпирических исследований / К. Менар // Институциональная экономика : учебник / ред. А. Олейник. — М. : ИНФРА-М, 2005. — Гл. 1. — С. 113—151.
 • Мочерний С. В. Нова іституційна теорія НІЕТ в інтерпретації Р. Коуза / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко // Історія економічних вчень. (Сучасна економічна думка) : навч. посібник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – Тема 14. – С. 382–394.
 • Новая институциональная теория. Теорема Коуза // История экономических учений : учеб. пособие для студентов высш. эконом. заведений / ред. В. С. Автономов. — М. : ИНФРА-М, 2000. — Гл. 38. — С. 664—668. — (Высшее образование).
 • Нуреев Р. М. Внешние эффекты. Теорема Коуза / Р. М. Нуреев // Курс микроэкономики : учеб. для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М. : Норма. — 2005. — Гл. 13. — С. 423—430.
 • Олейник А. Н. Научная коммуникация на стыке парадигм : [Дж. Стиглиц, Р. Коуз, Р. Мертон] / А. Н. Олейник // Общественные науки и современность. — 2008. — № 2. — С. 116—128.
 • Олейник А. Н. Расширенная версия теоремы Коуза и переделы «экономического империализма» / А. Н. Олейник // Общественные науки и современность. — 2008. — № 4. — С. 147—162.
 • Олейник А. Н. Теорема Коуза и трансакционные издержки / А. Н. Олейник // Институциональная экономика : учеб. пособие / А. Н. Олейник. — М. : ИНФРА-М, 2002. — Тема 5, лекция 9. — С. 124—132.
 • Олейник А. Роль государства в установлении прав собственности (К вопросу о теореме Коуза) / А. Олейник // Мировая экономика и международные отношения. — 2003. — № 7. — С. 52—61.
 • Осадчий М. С. Динамическая монополия на рынке товаров длительного пользования : [гипотеза Р. Коуза] / М. С. Осадчий // Экономика и математические методы. — 2004. — Т. 40, № 2. — С. 34—48.
 • Пахомова Н. В. Решение Р. Коуза: интернализация посредством прямых рыночных переговоров / Н. В. Пахомова // Экологический менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. — СПб. : Питер, 2003. — Ч. І, гл. 2. — С. 61—79. — (Учебное пособие).
 • Пеннингтон М. Искаженное изложение Коуза и игнорирование теории общественного выбора / Марк Пеннингтон // Классический либерализм и будущее социально-экономической политики / Марк Пеннингтон ; [пер. с англ. Юрия Кузнецова]. – Москва : Мысль, 2014. – Ч. 1, гл. 2. – С. 69–72. – Парал. тит. л. англ.
 • Р. Коуз про трансакційні витрати // Економічна теорія права : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Розд. 2. – С. 95.
 • Рикетс М. Коуз, Рональд (1910) / Мартин Рикетс // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. — СПб. : Питер, 2001. — С. 400—406. — (Бизнес-класс).
 • Рональд Гаррі Коуз // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – К. : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1092–1095.
 • Рональд Коуз // Управление персоналом. — 2008. — № 2. — С. 174—179.
 • Рональд Коуз про трансакційні витрати // Економічна теорія : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – С. 115.
 • Российская приватизация: иллюстрация первой или второй теоремы Коуза? // Экономические субъекты постсоветской России (институционный анализ) : десять лет спустя / под ред. Р. М. Нуреева. – Москва : Моск. обществ. науч. фонд, 2010. – Ч. 2 : Российские фирмы. – С. 11–17. – (Научные доклады: независимый экономический анализ ; № 212).
 • Румянцева Е. Е. Коуз (Coase) Рональд Гарри / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 260—263.
 • Румянцева Е. Е. Коуз Рональд Гарри / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 350–356. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Сорвина Г. Н. Парадоксы Р. Коуза, или начало «новой институциональной экономической теории» / Г. Н. Сорвина // Экономическая мысль ХХ столетия: страницы истории : лекции / Г. Н. Сорвина. — М. : РОССПЭН, 2000. — Лекция 7. — С. 207—216.
 • Сухарев О. С. Новоинституциональный подход Коуза и Бьюкенена: «фиаско рынка» и «фиаско государства» / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 1. Институциональная теория. Методологический эскиз : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев ; Ин-т экономики РАН. – М. : Экономика, 2007. – Гл. 1. – С. 140–150.
 • Теорема Коуза // История экономических учений : Современный этап : учебник / ред. А. Г. Худокормов. — М. : ИНФРА-М, 1998. — С. 205—209. — (Высшее образование).
 • Теорема Коуза // История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 4, гл. 38. – С. 664–668. – (Высшее образование).
 • Теорема Коуза // История экономических учений : учеб. пособие / ред. В. Автономов. — М. : ИНФРА-М, 2003. — Разд. ІV, гл. 38. — С. 664—668. — (Высшее образование).
 • Теорема Рональда Коуза / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 182.
 • Фещенко В. М. Р. Коуз. Теорії трансакційних витрат / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посібник / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – Тема 8. – С. 297–304.
 • Франк Р. Х. Внешнее воздействие, права собственности и теорема Коуза / Р. Х. Франк // Макроэкономика и поведение : учеб. для вузов : пер. с англ. / Р. Х. Франк. — М. : ИНФРА-М, 2000. — Ч. 5, гл. 19. — С. 620—657. — (Университетский учебник).
 • Фрэнк Р. Важнейшая идея Рональда Коуза / Роберт Фрэнк // Дарвиновская экономика. Свобода, конкуренция и общее благо / Роберт Фрэнк ; пер. с англ. Николая Эдельмана. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – С. 149–156. – Парал. загол. англ.
 • Фролов Д. Парадокс трансакционных издержек : [«теорема Коуза»] / Д. Фролов // Экономист. – 2011. – № 5. – С. 75–85.
 • Хиллман Арье Л. Законные права, частные переговоры и теорема Коуза // Государство и экономическая политика: возможности и ограничения управления : учеб. пособие : [пер. с англ.] / Арье Л. Хиллман ; науч. ред. пер. В. В. Бусыгин, М. И. Левин. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – Разд. 4, ч. 4.1.3. – С. 289–293.
 • Хиллман Арье Л. Провалы (фиаско) теоремы Коуза // Государство и экономическая политика: возможности и ограничения управления : учеб. пособие : [пер. с англ.] / Арье Л. Хиллман ; науч. ред. пер. В. В. Бусыгин, М. И. Левин. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – Разд. 4, ч. 4.1.5. – С. 295–300.
 • Чухно А. А. Економічні інститути і трансакційні витрати. Теорема Р. Коуза / А. А. Чухно // Інституціонально-інформаційна економіка : підручник / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко ; за ред. А. А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – Ч. 3, розд. 11. – С. 447–457.
 • Шаститко А. Теорема Коуза: проблемы и недоразумение / А. Шаститко // Вопросы экономики. — 2002. — № 10. — С. 96—99.
 • Юхименко П. І. Права власності і трансакційні витрати. Теорема Коуза / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : навч. посібник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. — К. : Знання-Прес, 2000. — Ч. 4, розд. 18. — С. 327—339. — (Вища освіта XXI століття).
 • Юхименко П. І. Сучасний інституціоналізм. Р. Коуз, Дж. Б’юкенен / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – Ч. 4. – С. 369–389. – (Вища освіта XXІ століття).
 • Якубенко В. Д. Інститут власності та економічна ефективність. Теорема Коуза / В. Д. Якубенко // Власність, економічна влада та управління : навч. посібник / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – Т. 3. – С. 100–106.