57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Ерроу Кеннет Джозеф

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Ерроу Кеннет Джозеф‎
Американський економіст Кеннет Джозеф Ерроу
Kenneth Joseph Arrow
(1921—2017)

Найбільшу популярність К. Ерроу принесла його перша опублікована праця «Соціальний вибір і індивідуальні цінності». К. Ерроу намагався сформулювати умови, за яких на основі індивідуальних чи групових переваг можуть бути одержані узгоджені рішення в економіці. У співдружності з іншими економістами К. Ерроу працював над проблемами загальної рівноваги. Відома сьогодні канонічна модель загальної рівноваги, розроблена К. Ерроу, була вперше викладена 1954 р. у статті «Існування рівноваги для конкурентної економіки». Згодом модель було модифіковано, вдосконалено іншими економістами, а завершену форму вона одержала в книзі Дж. Дебре «Теорія вартості». У 1972 р. К. Ерроу поділив Нобелівську премію з економіки з Дж. Хіксом «за новаторський внесок у загальну теорію рівноваги і теорію добробуту».

ТВОРИ
 • Исследования по линейному и нелинейному программированию : пер. с англ. / К. Дж. Эрроу, Л. Гурвиц, Х. Удзава ; под ред. и с предисл. Е. Г. Гольштейна. – М. : Изд-во иностр. лит., 1962. – 334 с.
 • Применение теории управления к экономическому росту / К. Эрроу // Математическая экономика. Равновесные модели, оптимальное планирование и управление : сб. пер. / ред. Б. С. Митягин. — М. : Мир, 1974. — С. 7—45.
 • К теории ценового приспособления / Кеннет Дж. Эрроу // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб.: Экономическая школа, 1995. — Разд. 3. — С. 432—447. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • К теории ценового приспособления / Кеннет Дж. Эрроу // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 3. — С. 432—447. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Неопределенность и экономика благосостояния здравоохранения / Кеннет Дж. Эрроу // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. и общ. ред. А. П. Заостровцева. — СПб. : Экономическая школа, 2004. — Разд. 2. — С. 293—338. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40).
 • Общее экономическое равновесие: цель исследования, методология анализа, коллективный выбор / Кеннет Дж. Эрроу // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 139—169.
 • Экономическая теория и гипотеза рациональности / Кеннет Дж. Эрроу // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 246–262.
 • Развитие экономической теории с 1940 года: взгляд очевидца / К. Эрроу ; пер. с англ. С. Щур // Вопросы экономики. – 2010. – № 4. – С. 4–23.
 • Информация как товар / К. Дж. Эрроу ; пер. с англ. Ю. М. Яновской // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 161–171.
ЛІТЕРАТУРА
 • Бернстайн П. Л. Мера нашего незнания : [К. Эрроу] / Питер Л. Бернстайн // Против богов: Укрощение риска / Питер Л. Бернстайн ; [пер. с англ. А. Марантиди ; науч. ред. Б. Пинскер]. — М. : Олимп-Бизнес, 2000. — Ч. 4, гл. 12. — С. 220—225.
 • Блауг М. Эрроу Кеннет Дж. Arrow Kenneth J. (р. 1921) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 370—374. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Вальтух К. К. Теорема Эрроу—Дебре о конкурентном равновесии и проблемы экономической теории / К. К. Вальтух // Проблемы народнохозяйственного оптимума : [сб. ст.] / АН СССР, Сиб. отделение, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва ; отв. ред. К. К. Вальтух. — Новосибирск : Наука, 1973. — С. 135—187.
 • Вергун В. Ерроу (Arrow) Кеннет Джозеф / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. — Т. 1. — С. 504.
 • Гринберг Р. Теория, инновации и контуры будущей экономики в диалоге с Кеннетом Эрроу / Р. Гринберг, А. Рубинштейн // Вопросы экономики. – 2010. – № 10. – С. 5–16.
 • Гудзинський О. Д. Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК : [Ф. Хайєк, К. Ерроу, Дж. Стігліц, М. Фрідмен] / О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, В. К. Савчук // Економічна теорія. — 2005. — № 2. — С. 80—95.
 • Данько М. С. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат : [К. Ерроу, Р. Коуз, Д. Норт] / М. С. Данько // Економічна теорія. — 2007. — № 1. — С. 36—46.
 • Длугопольський О. В. Теорема неможливості К. Ерроу і маніпулювання голосуванням / О. В. Длугопольський // Теорія економіки державного сектора : навч. посібник / О. В. Длугопольський ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. — К. : Професіонал, 2007. — Тема 9. — С. 524—531.
 • Довбенко М. В. Ерроу Кеннет Джозеф (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 55—61.
 • Довбенко М. Кеннет Ерроу — новатор в економічній теорії / М. Довбенко, А. Григорук // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 3. — С. 176—181.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
 • Довбенко М. Теорема неможливості Ерроу / М. Довбенко // Економіка України. — 2006. — № 11. — С. 89—93.
 • Ершов Э. Б. Межотраслевые модели и теория клювов : [П. Самуэльсон, К. Эрроу, Т. Купманс] / Э. Б. Ершов // Экономика и математические методы. — 2007. — Т. 43, № 2. — С. 57—75.
 • Капустян О. В. Рівновага у моделі Ерроу–Дебре / О. В. Капустян // Методи нелінейного аналізу в математичній економіці : навч. посібник / О. В. Капустян, А. В. Сукретна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – С. 126–130.
 • Клейнер Г. Б. К методологии моделирования принятия решений экономическими агентами : [К. Эрроу, Г. Саймон] / Г. Б. Клейнер // Экономика и математические методы. — 2003. — Т. 39, № 2. — С. 167—182.
 • Козак Ю. Г. Модель Ерроу-Дебре. Прикладні моделі обчислювальної загальної рівноваги (CGE – computable general equilibrium) та динамічної рівноваги DCGE / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул // Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосу-вання : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 5. – С. 168–174.
 • Краснікова Л. І. Досконалий механізм суспільного вибору. Теорема Ероу / Л. І. Краснікова // Теорія державних витрат та суспільний вибір : монографія / Л. І. Краснікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2009. – Розд. 3. – С. 82–84.
 • Макаров В. Л. Модели экономического равновесия : [модель Эрроу—Дебре] / В. Л. Макаров // Математическая теория экономической динамики и равновесия / В. Л. Макаров, А. М. Рубинов. — М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1973. — Гл. 5. — С. 280—291. — (Экономико-математическая библиотека).
 • Модель Ерроу-Дебре. Прикладні моделі обчислювальної загальної рівноваги (CGE – computable general equilibrium) та динамічної рівноваги DCGE / [Ю. Г. Козак, В. В. Мацкул, В. М. Мацкул та ін.] // Математичне моделювання для економістів: бакалавр – магістр – доктор філософії (PhD) : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, В. В. Мацкул, В. М. Мацкул та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. М. Мацкула ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 5. – С. 168–174.
 • Пономаренко О. І. Теорема неможливості Ерроу / О. І. Пономаренко // Сучасний економічний аналіз : у 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка : навч. посібник / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. — К. : Вища шк., 2004. — Дод. 1. — С. 141—147.
 • Рубинштейн А. Я. Многообещающий вывод К. Эрроу / А. Я. Рубинштейн // Рождение теории : Разговоры с известными экономистами / А. Я. Рубинштейн. – М. : Экономика, 2010. – С. 49–57.
 • Румянцева Е. Е. Эрроу (Arrow) Кеннет Джозеф / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 790—792.
 • Сморгунов Л. В. Теорема «невозможности» Эрроу / Л. В. Сморгунов // Современная сравнительная политология : учеб. для студентов вузов / Л. В. Сморгунов. — М. : РОССПЭН, 2002. — Разд. 1. — С. 73—75.
 • Теория общего равновесия в ХХ в.: вклад А. Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хикса, К. Эрроу и Ж. Дебре // История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 13. – С. 224–231.
 • Урясьев С. П. Адаптивное регулирование шаговых множителей в стохастическом алгоритме Эрроу—Гурвица / С. П. Урясьев // Адаптивные алгоритмы стохастической оптимизации и теории игр / С. П. Урясьев ; [под ред. Ю. М. Ермольева]. — М. : Наука, 1990. — Гл. 4, § 2. — С. 93—96.
 • Урясьев С. П. Стохастический алгоритм Эрроу—Гурвица поиска седловых точек / С. П. Урясьев // Адаптивные алгоритмы стохастической оптимизации и теории игр / С. П. Урясьев ; [под ред. Ю. М. Ермольева]. — М. : Наука, 1990. — Гл. 4, § 1. — С. 86—93.
 • Эрроу (Arrow) Кеннет Джозеф (р. 1921) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1438.
 • Эрроу (Arrow) Кеннет Джозеф // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 60. — С. 581—582.
 • Эрроу (Arrow) Кеннет Джозеф // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 846—847.
 • Чернявська О. В. Функція суспільного добробуту Бергсона–Самуельсона і теорема неможливості К. Дж. Ерроу / О. В. Чернявська // Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Алерта, 2018. – Тема 3. – С. 88–89.
 • Staley C. E. A history of economic thought: from Aristotle to Arrow / Charles E. Staley. — Cambridge ; Oxford : Blackwell, 1993. — 273 p.