57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Дебре Джерард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джерард Дебре ‎
Французько-американський економіст Джерард (Джеральд, Жерар) Дебре
Jerard Debreu
(1921—2004)

Наукові дослідження Дж. Дебре були присвячені переважно проблемам загальної рівноваги. Разом з К. Ерроу Дж. Дебре створив математичну модель рівноваги, що мала назву «модель Ерроу—Дебре». У своїй праці «Теорія вартості» учений подав повну аксіоматичну систему, в якій описано функції споживача і роль фірми у сучасній економіці. За введення нових аналітичних методів дослідження в економічну теорію та формалізацію теорії загальної рівноваги 1983 р. Дж. Дебре присуджено Нобелівську премію з економіки. На церемонії вручення премії було відзначено, що Дж. Дебре «забезпечив економістів загальною теорією, яку можна застосовувати до найрізноманітніших ситуацій».

ТВОРИ
 • Экономическая теория в математической форме / Жерар Дебре // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 478—496.
 • Werttheorie: Eine axiomatische Analyse des okonomischen Gleichgewichtes / Gerard Debreu. — Berllin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1976. — 158 S.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Дебре Жерар Debreu Gerard (р. 1921) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 322—324. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Борисов К. Ю. Неопределенные равновесия в модели эндогенного роста : [Дж. Дебре] / К. Ю. Борисов // Экономика и математические методы. — 2005. — Т. 41, № 3. — С. 100—107.
 • Вальтух К. К. Теорема Эрроу—Дебре о конкурентном равновесии и проблемы экономической теории / К. К. Вальтух // Проблемы народнохозяйственного оптимума : [сб. ст.] / АН СССР, Сибирское отделение, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва ; отв. ред. К. К. Вальтух. — Новосибирск : Наука, 1973. — С. 135—187.
 • Вергун В. Дебре (Debre) Жерар / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. — Т. 1. — С. 303—304.
 • Дебре (Debreu) Жерар // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 14. — С. 407.
 • Дебре (Debreu) Жерар (1921) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 207.
 • Дебрё (Debreu) Жерар // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 856—857.
 • Довбенко М. Дебре Джеральд (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2001. — № 10. — С. 85—88.
 • Довбенко М. В. Дебре Джеральд (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 156—161.
 • Козак Ю. Г. Модель Ерроу-Дебре. Прикладні моделі обчислювальної загальної рівноваги (CGE – computable general equilibrium) та динамічної рівноваги DCGE / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул // Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 5. С. 168–174
 • Макаров В. Л. Модели экономического равновесия : [модель Эрроу—Дебре] / В. Л. Макаров // Математическая теория экономической динамики и равновесия / В. Л. Макаров, А. М. Рубинов. — М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1973. — Гл. 5. — С. 280—291. — (Экономико-математическая библиотека).
 • Модель Ерроу-Дебре. Прикладні моделі обчислювальної загальної рівноваги (CGE – computable general equilibrium) та динамічної рівноваги DCGE / [Ю. Г. Козак, В. В. Мацкул, В. М. Мацкул та ін.] // Математичне моделювання для економістів: бакалавр – магістр – доктор філософії (PhD) : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, В. В. Мацкул, В. М. Мацкул та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. М. Мацкула ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 5. – С. 168–174.
 • Румянцева Е. Е. Дебрё (Debreu) Жерар / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 123—124.
 • Теория общего равновесия в ХХ в.: вклад А. Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хикса, К. Эрроу и Ж. Дебре // История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 2, гл. 13. – С. 224–231. – (Высшее образование).
 • Шиманська О. Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 2. — С. 169—175.