57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Гренджер Клайв

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Клайв Гренджер
Англійський економіст Клайв (Клів) Гренджер (Грангер, Гранжер, Грейнджер, Гренжер)
Clive Granger
(1934—2009)

К. Гренджер фахівець з методів аналізу економічної статистики. Лауреат Нобелівської премії з економіки 2003 р. «за розробку методу коінтеграції для аналізу тимчасових рядів в економіці» спільно з Робертом Енглом. Головною темою його праць стало вивчення взаємозв’язку між ключовими економічними показниками (наприклад, цінами і курсами валют або добробутом і споживанням). Ці взаємозв’язки аналізують за допомогою даних про значення економічних показників за довгі проміжки часу — тимчасових рядів. Розроблені їм методи економіко-статистичного аналізу допомагають економістам краще пояснювати довгострокові тенденції і будувати достовірніші прогнози шляхів розвитку економіки.

ТВОРИ
 • Спектральный анализ временных рядов в экономике / К. Гренджер, М. Хатанака ; ред. В. В. Налимов. — М. : Статистика, 1972. — 312 с.
 • Эконометрический анализ временных рядов / Клайв У. Дж. Грэйнджер // Панорама экономической мысли конца ХХ столетия : в 2 т. / ред. Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт ; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, С. А. Афонцева. — СПб. : Экономическая школа, 2002. — Т. 2. — Гл. ІІІ, разд. 27. — С. 684—702. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 35).
 • Анализ коинтегрированных временных рядов, его приложение / Клив Гранжер // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 768—776.
 • Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования / К. Грэйнджер // Эковест (Экономический вестник) / Исслед. центр ИПМ ; [гл. ред. И. В. Пелипась]. — Минск : Ин-т приватизации и менеджмента, 2006. — Вып. 5, № 4. — C. 618—627.
ЛІТЕРАТУРА
 • Воронов Ю. П. Нобелевские лауреаты: практика — критерий статистики, или советы, как обогатиться : [Р. Энгл, К. Гренджер] / Ю. П. Воронов // ЭКО. — 2004. — № 1. — С. 77—87.
 • Грэнджер (Granger) Клив // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 14. — С. 12.
 • Грэнджер (Granger) Клайв (р. 1934) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 200–201.
 • Гусельникова Д. Достижения Нобелевских лауреатов Клайва Грэнджера и Роберта Энгла. Основы модели ARCH/GARCH и использование ее в макроэкономике / Д. Гусельникова // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 61–62. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Канторович Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований / Г. Канторович, М. Турунцева // Вопросы экономики. — 2004. — № 1. — С. 37—48.
 • Лук’яненко І. Г. Тест перевірки рядів на коінтеграцію Інгла—Гренджера (Engle—Granger) / І. Г. Лук’яненко // Сучасні економічні методи у фінансах : навч. посібник / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. — К. : Літера, 2002. — Розд. 3. — С. 127—131.
 • Перминов С. Б. Эконометрический анализ взаимовлияния курсов акций технологического сектора фондового рынка : [тест Грэнджера] / С. Б. Перминов, Т. В. Ващилко // Экономика и математические методы. — 2001. — Т. 37, № 1. — С. 103—112.
 • Рогачев Ал. Ю. Анализ рынка на основе теории коинтеграции : [теория Энгла—Грейнджера] / Ал. Ю. Рогачев, Ан. Ю. Рогачев // Экономика и математические методы. — 2007. — Т. 43, № 2. — С. 101—110.
 • Румянцева Е. Е. Грейнджер (Granger) Клив / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 118—119.
 • Фёдорова Е. Е. Исследование процессов финансовой интеграции российского и украинского фондовых рынков на основе применения коинтеграционного метода : [тест Гренжера—Козалити] / Е. Е. Фёдорова // Аудит и финансовый анализ. — 2008. — № 3. — С. 275—280.