57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Вільямсон Олівер Ітон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Олівер Ітон Вільямсон‎
Американський економіст Олівер Ітон Вільямсон
Oliver Eaton Williamson
(1932–2020)
Олівер Вільямсон – один з відомих класичних інституціоналістів. Його роботи з теорії управління і внутрішньокорпоративних трансакцій стали основою безлічі практичних застосувань. Йдеться про проблеми, з якими стикаються економісти, що працюють на стику економіки і права, зокрема, в економіці контрактів. В середині ХХ ст. були знайдені підходи, що дали початок новому науковому напряму, який дістав назву «Інституційна економіка або теорія трансакційних витрат». Основними працями Олівера Вільямсона в економіці вважаються «Корпоративний контроль і ділова поведінка: дослідження ефектів організаційної форми підприємницького вибору» і «Ринки та ієрархія: аналіз і антитрестовські висновки». Лауреат Нобелівської премії з економіки 2009 р. (разом з Е. Остром) «за дослідження в галузі економічного управління».ТВОРИ
 • Вертикальная интеграция производства : соображения по поводу неудач рынка / Оливер И. Уильямсон // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – Разд. 1. – С. 33–53. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Економічні інституції капіталізму. Фірми, маркетинг, укладання контрактів : пер. з англ. / О. Е. Вільямсон. – Київ : АртЕк, 2001. – 457 с.
 • Логіка економічної організації / Олівер Е. Вільямсон // Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / [Рональд Г. Коуз, Гарольд Демзетц, Олівер Д. Харт та ін.] ; за ред. О. Е. Вільямсона, С. Дж. Вінтера ; пер. з англ. А. В. Куликова. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 122–159.
 • Экономические институты капитализма. 1985 / О. И. Уильямсон // История экономических учений : хрестоматия / Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин. – Санкт-Петербург : Сентябрь : Бизнес-пресса, 2003. – С. 262–271.
 • Экономия как защита в антимонопольном процессе: компромисс с позиции благосостояния / Оливер Уильямсон // Вехи экономической мысли. Т. 5. Теория отраслевых рынков / под общ. ред. А. Г. Слуцкого ; науч. ред.: В. А. Жилин, А. Г. Слуцкий ; сост.: С. Б. Авдашева, Р. Питтмен, А. Г. Слуцкий. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2003. – Разд. 5. – С. 622–649. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / Оливер Итон Уильямсон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 4 : Век глобальных трансформаций / [отв. ред. Ю. Я. Ольсевич]. – С. 466–483.
 • Логіка економічної організації / О. І. Вільямсон // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1169–1198.
ПРАЦІ ЗА РЕДАКЦІЄЮ О. І. ВІЛЬЯМСОНА
 • Природа фирмы: к 50-летию выхода в свет работы Р. Коуза «Природа фирмы» / [Рональд Г. Коуз, Харолд Демсец, Оливер Уильямсон и др.] ; под ред. О. И. Уильямсона, С. Дж. Уинтера ; пер. с англ. М. Я. Каждана. – Москва : Дело, 2001.– 360 с.
 • Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / [Рональд Г. Коуз, Гарольд Демзетц, Олівер Д. Харт та ін.] ; за ред. О. Е. Вільямсона, С. Дж. Вінтера ; пер. з англ. А. В. Куликова. – Київ : А.С.К., 2002. – 335 с.
ЛІТЕРАТУРА
 • Айзен Р. Вшановано двох економістів суміжних галузей : [Е. Остром, О. Уільямсон] / Р. Айзен // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9, № 4. – С. 510–512.
 • Алпатов А. К вопросу о развитии корпоративной трудовой собственности (сквозь призму предпосылок институциональных изменений и иррационального поведения) : [Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон, Э. Остром] / А. Алпатов // Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 26–35.
 • Безшкура А. Ю. Інституціональний підхід до визначення змісту поняття «організація» : [О. Вілямсон, Д. Норд] / А. Ю. Безшкура // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 82–86.
 • Бренделева Е. А. Подход Коуза – Уильямсона / Е. А. Бренделева // Неоинституциональная экономическая теория : учеб. пособие / Е. А. Бренделева ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. – Москва : Дело и Сервис, 2006. – Гл. 4. – С. 70–80. – (Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова).
 • Воронов Ю. П. Границы успеха : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2010. – № 1. – С. 135–158.
 • Довбенко М. В. Нобелівська оцінка досліджень економічних інституцій : [Е. Остром, О. Уільямсон] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 65–74.
 • Довбенко М. Економічний дороговказ : [Е. Остром, О. І. Вільямсон] / М. Довбенко // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 12. – C. 50–54.
 • Інституціональна економічна теорія Олівера Уільямсона // Економічна теорія права : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Розд. 1. – С. 44–45.
 • Інституціональна економічна теорія Олівера Уільямсона / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 183–184.
 • Капелюшников Р. И. Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике–2009 : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Р. И. Капелюшников // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 12–69.
 • Корнилюк Р. Аналітик транзакційних витрат та нобелівський лауреат Олівер Вільямсон / Р. Корнилюк // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 5. – С. 38–40.
 • Кузьминов Я. За пределами рынка: институты управления трансакциями в сложном мире : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Я. Кузьминов, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 82–98.
 • Олівер Ітон Вільямсон // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1165–1168.
 • Раквиашвили А. А. Институциональное разнообразие современной экономики (концепции нобелевских лауреатов 2009 г. по экономике) : [О. Уильямсон, Э. Остром] / А. А. Раквиашвили // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2010. – № 4. – С. 69–79.
 • Туленков М. В. Олівер Вільямсон і концепція трансакціональних витрат / М. В. Туленков // Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – Розд. 3. – С. 181–185. – (Вища освіта в Україні).
 • Ходгсон Дж. Уильямсон, Оливер (1932) / Джеффри Ходгсон // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – С. 813–818. – (Бизнес-класс).
 • Чаплыгина И. Г. Оливер Итон Уильямсон / И. Г. Чаплыгина // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 4 : Век глобальных трансформаций / [отв. ред. Ю. Я. Ольсевич]. – C. 465–466.
 • Шевченко О. О. Внесок О. Вільямсона та Е. Остром у розвиток нової інституціональної теорії / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 6. – С. 129–131.
 • Юдкевич М. Авнер Грейф: модель для сборки / М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 142–149. – Рец. на кн.: Грейф А. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли : [Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром] / А. Грейф. – Москва : Изд. дом ВШЭ.