57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Бюкенен Джеймс Мак-Гілл

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джеймс Мак-Гілл Бюкенен ‎
Американський економіст Джеймс Мак-Гілл (Макджіл, Макджілл) Бюкенен (Бьюкенен, Б’юкенен)
James McGill Buchanan
(1919–2013)
Дж. Бюкенен одержав міжнародне визнання як провідний дослідник у галузі «теорії суспільного вибору», вивчаючи застосування економічних методів до сфер, які традиційно відносились до політології. Основними категоріями його аналізу є індивідууми, здатні приймати раціональні рішення, які сприяють зиску суспільства взагалі. Теорія суспільного вибору демонструє, як поводження індивідуальних осіб у їх різноманітних політичних ролях може вплинути на стан суспільства як політичного організму в цілому. Дж. Бюкенену було присуджено Нобелівську премію з економіки 1986 р. «за дослідження договірних і конституційних основ теорії прийняття економічних і політичних рішень».
ТВОРИ
 • Комментарий Джеймса М. Бьюкенена // Этика капитализма (с комментарием Дж. Бьюкенена). Эволюция и общество : Критика социобиологии / П. Козловски ; пер. с нем. и ред. М. Н. Грецкого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1996. – С. 75–84. – (Этическая экономия. Исследование по этике, культуре и философии хозяйства ; вып. 1).
 • Конституция экономической политики. Расчет согласия. Границы свободы : пер. с англ. / Дж. Бьюкенен. – Москва : Таурус Альфа, 1997. – 560 с. – (Нобелевские лауреаты по экономике).
 • Конституція економічної політики : Нобелівська лекція / Джеймс Б’юкенен // Основи теорії суспільного вибору : навч. посіб. / І. О. Бочан. – Львів : Дiалог, 1998. – С. 73–89. – (Сучасна економічна теорія).
 • Политика, время и кривая Лаффера / Дж. М. Бьюкенен, Д. Р. Ли // Макроэкономика : учебник / М. К. Бункина, А. М. Семенов, В. А. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – Прил. 3. – C. 420–425.
 • Альтернативные издержки / Джеймс М. Бьюкенен // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – С. 637–643.
 • К налоговой конституции для Левиафана / Джеффри Бреннан, Джеймс М. Бьюкенен // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. А. П. Заостровцева. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2004. – Разд. 3. – С. 449–476. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40).
 • Конституциональная экономическая теория / Джеймс М. Бьюкенен // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – С. 167–178.
 • Конституция экономической политики / Джеймс Бьюкенен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 561–573.
 • Политика без романтики: краткое изложение позитивной теории общественного выбора и ее нормативных условий / Джеймс М. Бьюкенен // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. и общ. ред. А. П. Заостровцева. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2004. – Разд. 3. – С. 417–434. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40).
 • Суспільні фінанси і суспільний вибір. Два протилежних бачення держави / Д. М. Б'юкенен, Р. А. Масгрейв ; пер. з англ. А. Ю. Іщенка ; [наук. ред. С. Слухай]. – Київ : КМ Академiя, 2004. – 176 с. : іл. – (Актуальні світові дискусії). – Парал. загол. англ.
 • Причина правил. Конституционная политическая экономия : пер. с англ. / Дж. Бреннан, Дж. Бьюкенен. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2005. – 272 с. – (Этическая экономия. Исследования по этике, культуре и философии хозяйства ; вып. 9).
 • Конституциональная экономическая теория / Джеймс М. Бьюкенен // «Невидимая рука» рынка / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; [пер. с англ. Ю. Автономов и др.] ; науч. ред. Н. А. Макашева. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – С. 105–118. – (The New Palgrave). – Парал. тит. л. англ.
 • Конституция экономической политики / Дж. М.-Дж. Бьюкенен // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1154–1164.
 • Рынок как созидательный процесс / Джеймс Бьюкенен, Виктор Ванберг // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – Ч. 4, гл. 16. – С. 355–380. – Парал. тит. л. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Агапова И. И. Неоинституционализм: Теория общественного выбора: Дж. Бьюкенен / И. И. Агапова // История экономических учений : курс лекций / И. И. Агапова. – Москва : Юристъ, 2000. – Лекция 15. – С. 227–233.
 • Агапова И. И. Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена / И. И. Агапова // История экономических учений : учеб. пособие / И. И. Агапова. – Москва : Магистр, 2009. – С. 239–246.
 • Андрущенко В. Внесок Джеймса Б’юкенена і Віргінська школа / В. Андрущенко // Фінансова думка Заходу в ХХ столітті : теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів : [монографія] / Володимир Андрущенко ; Тернопіл. акад. нар. госп-ва. – Львів : Каменяр, 2000. – С. 121–127.
 • Березин И. С. Школа общественного выбора : Джеймс Мак-Гилл Бьюкенен / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. – Москва : РДЛ, 2000. – Гл. 7. – С. 240–244.
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 9–14.
 • Блауг М. Бьюкенен Джеймс М. Buchanan James M. (р. 1919) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 48–52. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бункина М. К. Джеймс Макджилл Бьюкенен — создатель теории общественного выбора / М. К. Бункина // Макроэкономика : учебник / М. К. Бункина, А. М. Семенов, В. А. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – Гл. ІІІ. – C. 84–88.
 • Вергун В. Бюкенен (Buchanan) Джеймс / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1. – С. 129–130.
 • Джеймс Мак-Джіл Б’юкенен // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 8. – С. 1151–1153.
 • Довбенко М. В. Б’юкенен Джеймс Макджіл (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 174–179.
 • Заклета О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення : [Я. Тінберген, Р. Лукас, Ф. Кідленд, Е. Прескотт, Дж. Б’юкенен] / О. Заклета, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 194–201.
 • Заостровцев А. Либеральная политическая экономия и философия Джеймса Бьюкенена / А. Заостровцев // Вопросы экономики. – 2013. – № 11. – С. 34–52.
 • Зайцев Ю. К. Нова політична економія та конституційна політична економія Джеймса Б’юкенена / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко // Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства : монографія : у 2 кн. / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2018. – Кн 1 : Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії. – Розд. 3. – С. 188–208. – Парал. тит. л. англ.
 • Ковальчук В. Джеймс Б’юкенен, або полювання на Левіафана / В’ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 4. – С. 123–127.
 • Мацелюх Н. П. Джеймс Б´юкенен: теорія суспільного вибору / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко // Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для самост. підгот. до курс. екзаменів з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 1. – С. 44–45.
 • Стельмах В. С. Теорія суспільного вибору Джеймса Б’юкенена / В. С. Стельмах // Гроші – людина – соціум: параметри взаємин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Стельмах, Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник. – Львів : Львівський банківський ін-т НБУ, 2006. – Розд. 6. – С. 151–155.
 • Сухарев О. С. Новоинституциональный подход Коуза и Бьюкенена: «фиаско рынка» и «фиаско государства» / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 1. Институциональная теория. Методологический эскиз: [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев. – Москва : Экономика, 2007. – Гл. 1. – С. 140–150.
 • Теорія суспільного вибору. Дж. Б’юкенен // Історія економічних учень : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2004. – Розд. 13. – С. 1210–1225. – (Класичний університетський підручник).
 • Теорія суспільного вибору Джеймса Б´юкенена / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 187–188.
 • Худокормов А. Г. Неоинституциональная теория общественного выбора (Вирджинская школа) / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 6. – С. 194–218.
 • Фещенко В. М. Дж. Б’юкенен. Теорія суспільного вибору / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Тема 8. – С. 304–311.
 • Юхименко П. І. Бьюкенен Джеймс Макджил (нар. у 1919 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 470–471.
 • Юхименко П. І. Сучасний інституціоналізм. Р. Коуз, Дж. Б’юкенен / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 4. – С. 369–389. – (Вища освіта XXІ століття).
 • Юхименко П. І. Теорія економіки права та суспільного вибору : [Дж. Б’юкенен] / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2000. – Ч. ІV, розд. 18. – С. 339–345.