57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Беккер Гаррі Стенлі

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Гаррі Стенлі Беккер
Американський економіст Гаррі Стенлі Беккер
Gary Stanley Becker
(1930–2014)
Г. Беккер один з найбільш оригінальних і впливових економістів, заслугою якого стало істотне розширення рамок економічного аналізу шляхом включення до предмета дослідження багатьох важливих соціально-економічних проблем. Нобелівську премію з економіки Г. Беккер одержав у 1992 р. «за розширення сфери застосування мікроекономічного аналізу щодо проблем людської поведінки й взаємодії, включаючи поведінку поза ринковою сферою».ТВОРИ
 • Теория распределения времени / Гари С. Беккер // Вехи экономической мысли. Т. 3. Рынки факторов производства / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – С. 82–121. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Семья / Гэрри С. Беккер // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – С. 308–320.
 • Экономический взгляд на жизнь / Гэри С. Беккер // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 688–706.
 • Способны ли корпорации-филантропы выдержать конкуренцию? / Гэрри Беккер // Креативный капитализм : чат с Биллом Гейтсом, Уорреном Баффетом и другими бизнес-гуру / под ред. Майкла Кинсли и Конора Кларка ; пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2010. – С. 75–77.
 • Human capital: A theoretical and emperical analysis, with special reference to education / Gary S. Becker. – 2nd ed. – Chicago ; London : Univ. of Chicago press, 1983. – 268 p.
 • A treatise on the family / Gary S. Becker. – Enl. ed. – London ; Cambridge : Harvard univ. рress, 1993. – 424 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Аналіз неринкової поведінки у статті Гері Беккера «Злочин і покарання: економічний підхід» // Економічна теорія права : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Розд. 2. – С. 65.
 • Березин И. С. Экономический империализм : Гэри Беккер / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. – Москва : РДЛ, 2000. – Гл. 7. – С. 246–253.
 • Блауг М. Беккер Гарри С. Becker Gary S. (р. 1930) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 29–32. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Гэрри С. Беккер // Управление персоналом. – 2008. – № 2. – С. 40–44.
 • Довбенко М. Беккер Гаррі Стенлі / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1. – С. 98–99.
 • Довбенко М. В. Беккер Гаррі Стенлі (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 223–227.
 • Економічний підхід до аналізу злочинної поведінки. Підходи Гері Беккера // Економічна теорія права : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Розд. 2. – С. 123.
 • Заклекта О. Гаррі Беккер — дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / Ольга Заклекта, Олена Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 144–149.
 • Литвак М. Л. Теорія економіки домогосподарства та її роль в аналізі мікро та макро поведінки господарюючих суб’єктів (на прикладі робіт Г. Беккера) / М. Л. Литвак // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / ред. В. Д. Базилевич ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 213–218.
 • Макклоски Д. Модели как недекоративные метафоры: пример Гэри Беккера / Дейдра Макклоски // Риторика экономической науки / Дейдра Макклоски ; пер. с англ. Оксаны Якименко ; науч. ред. пер. Данила Расков. – 2-е изд. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара ; Санкт-Петербург, 2015. – Гл. 3. – С. 55–61. – (Новое экономическое мышление). – Пер. изд.: The Rhetoric of Economics / Deirdre N. McCloskey. 2nd ed. Madison : The University of Wisconsin Press, 1998.
 • Сухарев О. С. Проблема выбора в экономической науке: подход Г. Беккера – Дж. Стиглера и Дж. Гэлбрейта / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 2. Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев ; Ин-т экономики РАН. – Москва : Экономика, 2007. – Гл. 3. – C. 148–152.
 • Теорія людського капіталу Теодора Шульца і Гері Беккера / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максимен-ко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 194–196.