57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Аллє Моріс

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Моріс Аллє‎
Французький економіст Моріс Аллє (Алле)
Maurice Allais
(1911–2013)
У 1941 р. М. Аллє приступив до написання першої економічної праці «Дослідження економічної науки». Ця робота обсягом близько 900 сторінок, написана всього за 30 місяців, навіть через десятиліття приваблює своєю змістовністю і глибиною. Вона прирівнюється до робіт головних економістів світу того часу. Саме цей перший твір вплинув на рішення Нобелівського комітету про присудження її автору премії з економіки 1988 р. Внесок ученого в сучасну економічну теорію пов’язаний із розробкою таких розділів: загальної теорії рівноваги й оптимального розподілу ресурсів, теорії капіталу й економічного зростання, теорії грошей і циклів, теорії вибору в умовах ринку.
ТВОРИ
 • Экономика как наука : пер. с фр. / М. Алле. – Москва : Изд. центр Рос. гос. гуманитар. ун-та, 1995. – 168 с. – (Современная экономическая мысль).
 • Условия эффективности в экономике : пер. с фр. / М. Алле. – Москва : Наука для общества, 1998. – 304 с.
 • Ведущие направления моих исследований. Нобелевская лекция / Морис Алле // История экономических учений : учеб. пособие / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – Хрестоматия. – С. 465–478.
 • Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность : пер. с фр. / М. Алле. – Москва : Теис, 2003. – 314 c.
 • Основные направления моей работы / Морис Аллэ // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 593–614.
ЛІТЕРАТУРА
 • Белянин А. О творческом наследии выдающегося экономиста (к 100-летию со дня рождения Мориса Алле) / А. Белянин, И. Егоров // Вопросы экономики. – 2011. – № 10. – С. 4–15.
 • Бродская И. А. Роль институциональной среды в обеспечении условий устойчивого развития : [Морис Алле] / Бродская Инна Александровна // Экономические науки. – 2018. – № 6. – С. 32–35.
 • Довбенко М. Аллє (Allais) Моріс / М. Довбенко, Л. Каніщенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1. – С. 37–38.
 • Довбенко М. Теорія перспектив : [М. Алле, Д. Канеман] / М. Довбенко // Економіка України. – 2004. – № 6. – С. 87–91.
 • Довбенко М. В. Алле Моріс Фелікс Шарль (Франція) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 186–191.
 • Довбенко М. В. Макроекономічний підхід до... Нобелівської премії : [Е. Фелпс, Дж. Мід, М. Алле] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. – 2007. – № 1. – С. 92–99.
 • Егоров Д. Г. Возможность согласования макро- и микроэкономики в рамках подхода Мориса Алле / Д. Г. Егоров // Общественные науки и современность. – 2009. – № 1. – С. 154–165.
 • Единственный критерий истины — согласие с данными опыта  : [отрывки из интервью с Морисом Аллэ] // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. – Изд. 2-е. – Москва : Высш. шк., 2000. – С. 211–215.
 • Шиманська О. Феномен Моріса Алле / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 151–156.
 • Bremond J. Les economistes neo-classiques de L. Walras a M. Allaіs, de von Hayek a M. Friedman / Janine Bremond. – 2nd ed. – Paris : Hatier, 1989. – 251 p. – (Collection J. Bremond).