57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Аллє Моріс

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Моріс Аллє‎
Французький економіст Моріс Аллє (Алле)
Maurice Allais
(1911—2013)

У 1941 р. М. Аллє приступив до написання першої економічної праці «Дослідження економічної науки». Ця робота обсягом близько 900 сторінок, написана всього за 30 місяців, навіть через десятиліття приваблює своєю змістовністю і глибиною. Вона прирівнюється до робіт головних економістів світу того часу. Саме цей перший твір вплинув на рішення Нобелівського комітету про присудження її автору премії з економіки 1988 р. Внесок ученого в сучасну економічну теорію пов’язаний із розробкою таких розділів: загальної теорії рівноваги й оптимального розподілу ресурсів, теорії капіталу й економічного зростання, теорії грошей і циклів, теорії вибору в умовах ринку.

ТВОРИ
 • Экономика как наука : пер. с фр. / М. Алле. — М. : Изд. центр Рос. гос. гуманитар. ун-та, 1995. — 168 с. — (Современная экономическая мысль).
 • Условия эффективности в экономике : пер. с фр. / М. Алле. — М. : Наука для общества, 1998. — 304 с.
 • Ведущие направления моих исследований. Нобелевская лекция / Морис Алле // История экономических учений : учеб. пособие / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. — Ростов н/Д : Феникс, 1999. — Хрестоматия. — С. 465—478.
 • Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность : пер. с фр. / М. Алле. — М. : Теис, 2003. — 314 c.
 • Основные направления моей работы / Морис Аллэ // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 593—614.
ЛІТЕРАТУРА
 • Алле (Allais) Морис (р. 1911) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 34.
 • Алле (Allais) Морис // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 2. — С. 264.
 • Аллэ (Allais) Морис // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 860—861.
 • Белянин А. О творческом наследии выдающегося экономиста (к 100-летию со дня рождения Мориса Алле) / А. Белянин, И. Егоров // Вопросы экономики. – 2011. – № 10. – С. 4–15.
 • Бродская И. А. Роль институциональной среды в обеспечении условий устойчивого развития : [Морис Алле] / Бродская Инна Александровна // Экономические науки. – 2018. – № 6. – С. 32–35.
 • Довбенко М. Аллє (Allais) Моріс / М. Довбенко, Л. Каніщенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. — Т. 1. — С. 37—38.
 • Довбенко М. Теорія перспектив : [М. Алле, Д. Канеман] / М. Довбенко // Економіка України. — 2004. — № 6. — С. 87—91.
 • Довбенко М. В. Алле Моріс Фелікс Шарль (Франція) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 186—191.
 • Довбенко М. В. Макроекономічний підхід до... Нобелівської премії : [Е. Фелпс, Дж. Мід, М. Алле] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. — 2007. — № 1. — С. 92—99.
 • Егоров Д. Г. Возможность согласования макро- и микроэкономики в рамках подхода Мориса Алле / Д. Г. Егоров // Общественные науки и современность. — 2009. — № 1. — С. 154—165.
 • Единственный критерий истины — согласие с данными опыта  : [отрывки из интервью с Морисом Аллэ] // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. — Изд. 2-е. — М. : Высш. шк., 2000. — С. 211—215.
 • Румянцева Е. Е. Алле (Allais) Морис / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 18—20.
 • Румянцева Е. Е. Алле Морис / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 317–321. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Шиманська О. Феномен Моріса Алле / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 4. — С. 151—156.
 • Bremond J. Les economistes neo-classiques de L. Walras a M. Allaіs, de von Hayek a M. Friedman / Janine Bremond. — 2nd ed. — Paris : Hatier, 1989. — 251 p. — (Collection J. Bremond).