57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Відмінності між версіями «Тобін Джеймс»

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
м
 
Рядок 11: Рядок 11:
 
* Теорема о «невидимой руке» должна быть модифицирована  / Дж. Тобин // Российский экономический журнал. — 2002. — № 3. — С. 42—45.
 
* Теорема о «невидимой руке» должна быть модифицирована  / Дж. Тобин // Российский экономический журнал. — 2002. — № 3. — С. 42—45.
  
* Деньги и финансы в макроэкономическом процессе  / Джеймс Тобин // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2004. — С. 414—456.
+
* Деньги и финансы в макроэкономическом процессе  / Джеймс Тобин // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 414—456.
  
 
* Финансовые посредники  / Джеймс Тобин // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 322–349.
 
* Финансовые посредники  / Джеймс Тобин // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 322–349.

Поточна версія на 12:52, 24 жовтня 2019

Тобін Джеймс‎
Американський економіст Джеймс Тобін
James Tobin
(1918—2002)

Ім’я Дж. Тобіна в сучасній економічній теорії в першу чергу пов’язано з розробкою оригінальної «теорії вибору портфельних інвестицій». Теорія описувала, як на рівні індивідуальних інвесторів визначається структура їхніх активів. За теорією Дж. Тобіна, інвестори лише в рідких випадках прагнуть винятково до одержання найвищого прибутку, не беручи до уваги всі інші чинники. Ученого у 1981 р. було визнано гідним Нобелівської премії з економіки «за аналіз стану фінансових ринків і їхнього впливу на політику прийняття рішень у сфері витрат на боротьбу з безробіттям».

ТВОРИ
 • Глобальная экономика: кто у руля? / Джеймс Тобин // Проблемы теории и практики управления. — 1999. — № 1. — С. 45—52.
 • Теорема о «невидимой руке» должна быть модифицирована / Дж. Тобин // Российский экономический журнал. — 2002. — № 3. — С. 42—45.
 • Деньги и финансы в макроэкономическом процессе / Джеймс Тобин // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 414—456.
 • Финансовые посредники / Джеймс Тобин // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 322–349.
ЛІТЕРАТУРА
 • Авдашева С. Б. Коэффициент Тобина (q Тобина) / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова // Теория организации отраслевых рынков : учебник / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова ; [ред. совет: В. И. Бахмин и др.] ; Ин-т «Открытое о-во». – Москва : Магистр, 1998. – Гл. 2. – С. 62–63.
 • Бланшар О. Модель общего равновесия Баумоля–Тобина / Оливье Бланшар, Стэнли Фишер // Лекции по макроэкономике / Оливье Бланшар, Стэнли Фишер ; пер. с англ. и науч. ред. Е. И. Андреевой, Н. А. Ранневой ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2014. – Гл. 4, § 4.3. – С. 179– 190. – (Академический учебник). – Парал. тит. л. англ.
 • Блауг М. Тобин Джеймс Tobin James (1918—2002) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 297—300. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Горкіна Л. П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект : [С. Кузнець, Р. Солоу, Дж. Тобін, П. Семюельсон, Дж. Мід, Р. Лукас] / Л. П. Горкіна, М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 3. — С. 147—157.
 • Губені Ю. Е. Джеймс Тобін – економіст сучасних інвестицій / Юрій Губені // Підприємництво : навч. посібник / Юрій Губені. – Львів : Укр. технології, 2012. – С. 220–221.
 • Джеймс Тобін – знавець фінансових ринків та економічної політики // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 178–184. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Довбенко М. В. Тобін Джеймс (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 143—149.
 • Довбенко М. Тобін (Tobin) Джеймс / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 638—640.
 • Дука А. П. Теорія перманентного прибутку Мільтона Фрідмана та теорія інвестування Джеймса Тобіна / А. П. Дука // Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посібник / А. П. Дука. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – Розд. 1. – С. 38–39.
 • Интервью с Джеймсом Тобином и Робертом Шиллером «Традиции Йеля» в макроэкономике / беседовал Дэвид Коландер // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. — С. 458—488.
 • Ицхоки О. Е. Ассиметрическая жесткость цен и оптимальный уровень инфляции : [М. Фридман, Дж. Тобин, Э. Фелпс] / О. Е. Ицхоки // Экономика и математические методы. — 2008. — Т. 44, № 3. — С. 17—37.
 • Килячков Н. А. Джеймс Тобин: роль денег и финансов в макроэкономических процессах / Н. А. Килячков // Международный бухгалтерский учет. — 2004. — № 6. — С. 39—45 ; № 7. — С. 46—50 ; № 9. — С. 44—48 ; № 10. — С. 47—52 ; № 11. — С. 43—50.
 • Ковальчук В. Джеймс Тобін, або економіка з точки зору кейнсіанця / В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 3. — С. 159—163.
 • Коляда Т. А. Альтернативні інституційні підходи щодо змін у державному регулюванні довіри до фінансової системи: спеціальний банківський збір Обами чи податок Тобіна / Т. А. Коляда, Ю. В. Прозоров // Економічна теорія. – 2010. – № 2. – С. 39–46.
 • Коляда Т. Запровадження податку Тобіна на фінансово-кредитному ринку в умовах кризи довіри до банківської системи Єврозони та зростання дефіциту державних фінансів / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – Вип. 8 (149). – С. 49–51.
 • Концепція фактора Q Джеймса Тобіна // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 56–58. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Кулик А. Б. Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні / А. Б. Кулик, Д. Г. Хохич // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 37–48.
 • Румянцева Е. Е. Тобин (Tobin) Джеймс / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 633—635.
 • Сотсков А. И. Об оптимальном соотношении между налогами, денежной эмиссией и займами в модели Сидравского с внешними заимствованиями : [Дж. Тобин] / А. И. Сотсков // Экономика и математические методы. — 2002. — Т. 38, № 1. — С. 76—93.
 • Теорія граничної ефективності інвестування (неокласична модель інвестицій) і теорія Тобіна // Міжнародна інвестиційна діяльність : навч. посібник / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Я. О. Ізмайлов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Криворіз. екон. ін-т ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», Полтав. ун-т екон. і торгівлі. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – Розд. 2. – С. 57–60.
 • Тобин (Tobin) Джеймс (р. 1918) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1252.
 • Тобин (Tobin) Джеймс // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 51. — С. 170.
 • Тобин (Tobin) Джеймс // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 855—856.
 • Тобін Джеймс // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 302. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Чугаєв О. А. Ефективність податку Тобіна і його альтернатив у протидії спекулятивним атакам / О. А. Чугаєв // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) : [зб. наук. пр.] / Держ. податк. адмін. України ; [редкол.: П. В. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Ірпінь : НУДПС України, 2009. – № 2 (45). – С. 118–125.
 • Шапкин А. С. Портфель Тобина / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — М. : Дашков и К, 2007. — Гл. 3. — С. 180—184.
 • Юхименко П. І. Тобін Джеймс (нар. у 1918 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 519–523.