57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Література про життя і діяльність А. Нобеля та праці з економічної нобелелогії

Матеріал з Економічний Олімп
Версія від 16:02, 27 грудня 2011, створена Svetlana (обговореннявнесок) (Новая страница: «<center><span style="color:#800080">'''Література про життя і діяльність А. Нобеля та праці з економічної но...»)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Література про життя і діяльність А. Нобеля та праці з економічної нобелелогії

Альфред Нобель // Экономическая теория. Политэкономия : учебник / [В. Д. Базилевич, В. Н. Попов, Е. С. Базилевич, Е. С. Гражевская] ; под ред. В. Д. Базилевича. — М. : Рыбари ; К. : Знання, 2009. — С. 753—757.

Белихин В. Г. Альфред Нобель и нобелевские премии по эко-номике / В. Г. Белихин // История экономических учений : учеб. пособие / В. Г. Белихин. — М. : Сирин, 2002. — Разд. VІІ. — С. 243—277.

Березин И. С. Олимп современной экономической мысли. Лауреаты Нобелевской премии по экономике / И. С. Березин // Краткая история экономической мысли : учеб. пособие / И. С. Березин. — М. : РДЛ, 2000. — С. 332—360.


Борисов В. Шведские Нобели России : [династия Нобелей] / В. Борисов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2001. — № 3. — С. 71—75.

Вечканов Г. С. Нобелевские лауреаты по экономике за 1969—2003 гг. / Г. С. Вечканов // Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — С. 520—525. — (Учебник для вузов).

Грачёв В. А. Лауреаты Нобелевских премий в области эконо-мики / В. А. Грачёв // История экономических учений : учеб. пособие / В. А. Грачёв. — Киров : АСА, 1998. — Ч. V. — С. 145—150.

Довбенко М. Меценат світової науки : [Хто він Альфред Бер-нхард Нобель?] / М. Довбенко // Науковий світ. — 2001. — № 12. — С. 6—8.

Довбенко М. Як подолати економічну кризу? : [Рекомендації нобеліантів і українські реалії] / М. Довбенко // Вісник Націо-нальної академії наук України. — 2009. — № 6. — С. 32—43.

Довбенко М. В. Вихід з економічної кризи: методологія об-ґрунтування в дослідженнях нобелівських лауреатів і реалії України / М. В. Довбенко, О. М. Шуплат // Формування рин-кової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки Украї-ни, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол. : О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. — К. : КНЕУ, 2009. — Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. — С. 134—150.

Довбенко М. В. Економічна теорія: 35-річний експеримент : [55 економістів — лауреатів Нобелівської премії] / М. В. До-в¬бенко // Економічна теорія. — 2004. — № 4. — С. 53—64.

Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія: Економічна нобелелогія : навч. посібник / М. В. Довбенко. — К. : Академія, 2005. — 335 с. — (Альма-матер).

Казакевич Г. Самая престижная награда : [утверждение пре-мии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, 1969 г.] / Г. Казакевич // Справочник экономиста. — 2006. — № 12. — С. 3—6.

Лауреати Нобелівської премії. 1901—2001 : енцикл. довід. / [уклад. С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко]. — Вид. ювіл. — К. : ДІА, 2001. — 764 с.

Лауреати премії «В пам’ять Альфреда Нобеля» з економіки // Політична економія : навч. посібник / за ред. Г. І. Башнянина, Є. С. Шевчука. — 4-те вид., переробл. і виправл. — Львів : Магнолія плюс, 2006. — С. 304–306. — (Вища освіта XXI століття).

  1. Лауреаты Нобелевской премии : энциклопедия : пер. с англ. / [отв. ред. Е. Ф. Губский]. — М. : Прогресс, 1992.

Кн. 1 : А-Л. — 775 с. Кн. 2 : М-Я. — 855 с.

Лауреаты премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля // Экономическая теория. Политэ-кономия : учебник / [В. Д. Базилевич, В. Н. Попов, Е. С. Ба-зилевич, Е. С. Гражевская] ; под ред. В. Д. Базилевича. — М. : Рыбари ; К. : Знання, 2009. — С. 758—810.

Мовсесян А. Г. О Нобелевских лауреатах по экономике / А. Г. Мовсесян // Все об экономике / А. Г. Мовсесян, С. Б. Ог¬нивцев. — М. : Экос, 2001. — Разд. 6. — С. 113—124.

Мочерний С. В. Світова економічна думка у працях лауреатів Нобелівської премії з економіки / С. В. Мочерний, М. В. Дов-бенко // Історія економічних вчень : (Сучасна економічна ду-м¬ка) : навч. посібник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : Новий Світ-2000, 2008. — Розд. IV. — С. 282—482. Мусский С. А. Премия по экономике / С. А. Мусский // Сто великих нобелевских лауреатов / С. А. Мусский. — М. : Вече, 2006. — С. 430—458. — (100 великих).

Нова «наукова» школа в політичній економії? / [П. С. Єщен-ко, Ю. К. Зайцев, П. М. Леоненко та ін.] // Економічна теорія. — 2006. — № 4. — С. 100—107. — Рец. на кн.: Малюга Н. М. Лауреати Нобелівської премії з економіки : навч. посібник / Н. М. Малюга, С. Ф. Легенчук, О. В. Головко ; за ред. Ф. Ф. Бу¬тинця. — Житомир : ЖДТУ, 2006. — 208 с.

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика. Энциклопедиче-ский словарь / [авт.-сост. Л. Л. Васина]. — М. : РОССПЭН, 2001. — 336 с.

Проскуріна М. О. Особливості методології дослідження про-блеми циклічності економічного розвитку в роботах Нобе-лівських лауреатів / М. О. Проскуріна // Формування ринко-вої економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол. : О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. — К. : КНЕУ, 2009. — Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. — С. 231—234.

Пунько Б. М. Нобеліанти з економіки — основоположники теоретико-методологічних та функціонально-прикладних ін-новаційних розробок і відкриттів / Б. М. Пунько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. праць / ред. О. Є. Кузьмін. — Л., 2004. — № 517 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — С. 204—209.

Решетнікова І. Л. Внесок економістів — нобеліантів (лауре-атів Нобелівської премії) у теорію маркетингу / І. Л. Решет-нікова // Маркетинг : підручник / [А. Ф. Павленко, І. Л. Реше-т¬нікова, А. В. Войчак та ін.] ; за наук. ред. А. Ф. Павленка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2008. — Ч. 1, розд. 1. — С. 46—66.

Румянцева Е. Е. Нобелевская премия по экономике / Е. Е. Ру-мянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 393—395.

Тоцька О. Нобелівські лауреати з економіки: цікава статисти-ка, або хто наступний? : [статистичні дані з 1969 року] / О. Тоць¬ка // Економіст. — 2004. — № 9. — С. 68—69.

Устиян И. Лауреаты Нобелевской премии по экономике за 30 лет / И. Устиян // Экономист. — 2000. — № 9. — С. 87—96.

Чекман І. Творчість рятувала від самотності (Динаміт, премія і особисте життя Альфреда Нобеля) / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 12. — C. 55—59.

Ядгаров Я. С. О лауреатах Нобелевской премии по экономике / Я. С. Ядгаров // История экономических учений : учебник / Я. С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2005. — С. 380—386.