57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Від упорядників

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук

В основу бази покладено матеріали з бібліографічного покажчика «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969-2009 рр. : бібліогр. покажчик / ДВНЗ «Київ.нац.екон. ун-т ім.Вадима Гетьмана» ; уклад. : Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко ; наук. ред. Т. В. Куриленко . – К. : КНЕУ, 2010. – 219 с.». Як і покажчик база формується за матеріалами фонду бібліотеки КНЕУ . База надає користувачам інформацію про праці лауреатів Нобелівської премії з економіки, що присуджуються починаючи з 1969 року. Робота по наповненню бази проводиться постійно співробітниками бібліотеки.

Нобелівська премія — знак міжнародного визнання досягнень вченого, письменника, борця за мир. Особистість засновника фонду Альфреда Нобеля, інформація про життя та діяльність лауреатів премії багато років цікавлять не лише спеціалістів, але й широке коло читачів. Для задоволення інформаційних потреб з даної тематики, зокрема по Нобелівській премії з економіки, підготовлено бібліографічний покажчик «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки (1969—2009 рр.)». Покажчик створено на базі фонду бібліотеки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У бібліографічному покажчику представлено широке коло джерел: праці лауреатів Нобелівської премії з економіки мовою оригіналу та в перекладі на українську та російську мови різних років видання, публікації про життя, діяльність і наукові здобутки всесвітньовідомих економістів, які отримали премію у 1969—2009 рр. Об’єктом бібліографування були різні види документів, що зберігаються у фонді бібліотеки університету, зокрема: енциклопедії та енциклопедичні словники, довідники, монографії, підручники, статті з відповідної тематики у збірках наукових праць і науковій періодиці. У покажчику знайшли відображення бібліографічні описи книжкових видань за 1958—2009 рр., наукова періодика, опрацьована за 1998—2009 рр. Покажчик містить 1158 бібліографічних описів. Включені до покажчика видання опрацьовані de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний покажчик відкриває вступна стаття про життя Альфреда Нобеля — видатного шведського винахідника і підприємця, історію заснування та процедуру присудження Нобелів-ських премій, у тому числі і Нобелівської премії з економіки. Завершує статтю список літератури про життя і діяльність А. Нобеля та праці з економічної нобелелогії. Матеріали про лауреатів розміщено у хронологічній послідовності за роком присудження премії. Інформація про кожного лауреата подається окремо в такій послідовності: коротка довідка (роки життя, країна, визначення Нобелівським комітетом мотивів присудження премії), список праць лауреата і літератури про нього. Список праць лауреатів згруповано за прямою хронологією публікацій. Література про лауреатів — за алфавітом прізвищ авторів і назв видань.

Довідковий апарат містить:

Головна мета покажчика — зорієнтувати читачів у пошуку і використанні документів, що містять матеріали зазначеної тематики. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело. Видання розраховано на викладачів, студентів, аспірантів і широке коло читачів, що цікавляться досягненнями у галузі економічних наук. Покажчик підготовлено інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».