DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра обліку і оподаткування >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7852

Название: Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності
Другие названия: Accounting as a tool of management of business risks
Бухгалтерский учет как инструмент управления рисками предпринимательской деятельности
Авторы: Гнилицька, Лариса Володимирівна
Ключевые слова: бухгалтерський облік
облікові технології
ризики підприємницької діяльності
невизначеність
принципи визнання ризику
резервування
record-keeping
registration technologies
risks of entrepreneurial activity
vagueness
principles of confession of risk
backuping
бухгалтерский учет
риски предпринимательской деятельности
неопределенность
принципы признания риска
резервирование
Submit Date: 2015-06-15T09:07:07Z
Issue Date: 2014
Издатель: Мінінстерство фінансів України
Библиографическое описание: Гнилицька Л. В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності / Л. В. Гнилицька // Фінанси України. – 2014. – № 3. – С. 114–125.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена визначенню напрямів удосконалення теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку з метою підвищення його інформативності при визнанні ризику в системі такого обліку, оцінці ймовірності втрати економічних вигід окремими об’єктами бухгалтерського обліку під впливом ризику, управлінні ризиками підприємницької діяльності. Оскільки сучасне законодавство не визнає ризик як об’єкт бухгалтерського обліку, а передбачає відображення в системі рахунків лише інформації про факти господарської діяльності, спричинені впливом ризику, у статті встановлено взаємозв’язок ризику-причини з умовним фактом та ризику-наслідку з дійсним (реальним) фактом господарської діяльності, що дало змогу розширити методологічний інструментарій визнання ризику як об’єкта бухгалтерського обліку. Зазначене, у свою чергу, спонукало до впровадження в систему бухгалтерського обліку методик експертної оцінки ступеня ймовірності втрати економічних вигід окремими об’єктами обліку під впливом ризику, використання яких дасть змогу переглянути технології відображення окремих об’єктів обліку в системі бухгалтерських рахунків. Зокрема, об’єктом бухгалтерського обліку з подальшим відображенням у системі балансових рахунків та у фінансовій звітності підприємства слід визнавати ризик-наслідок і ризик-причину (умовний факт господарської діяльності), що має високу ймовірність настання (50-100 %). Для вдосконалення управління ризиками підприємницької діяльності доцільно переглянути можливості резервування, при цьому особливої уваги потребують два аспекти: обґрунтованість розміру резервів та фактичне забезпечення створених резервів відповідними активами. Адже резервний капітал за умови відсутності в підприємства на момент покриття наслідків ризику обігових коштів із реального інструменту управління ними перетворюється лише на облікову категорію, що віртуально характеризує джерела утворення засобів підприємства. У цьому контексті цікавою є практика окремих підприємств, котрі використовують короткотермінові депозитні рахунки для бронювання коштів із метою забезпечення своєчасного виконання вимог перед окремими групами акціонерів і кредиторів у разі прояву незапланованих ризиків.
The article states the directions of improvement of theoretical and methodological principles of accounting with the purpose to increase its informativeness under risk recognition in the system of such accounting; evaluation of probability of loss of economic values by certain accounting items under the impact of risk; management of business risks. A current legislation does not recognize a risk as an accounting item, but provides a reflection of information about the facts of economic activity, caused by influence of risk, in the system of accounts. Hence, the article sets a link between the risk and the reason under a conditional fact, between risk and effect with an actual (real) fact of economic activity, which allowed to extend the methodological tool of recognition of risk as accounting item. The aforementioned, in turn, introduced methods of peer review of probability of economic benefits’ loss by certain accounting items under the influence of risk. Application of these methods will give an opportunity to revise the technologies of reflection of certain item in the system of accounts. In particular, risk-effect and risk-reason (conditional fact of economic activity), which has considerable degree of probability of appearing (50-100 %), have to be recognized as the accounting item with its further reflection in the system of balance accounts and in the financial reporting of enterprise. It is reasonable to revise the reservation possibilities to improve management of business risks. At the same time, two aspects require special attention: relevance of the amount of reserves and actual provision of formed reserves by proper assets. A reserve capital is transformed only into an accounting category under the absence of working capital, as a real tool of risk management, at a time of discharge of risk effects. This category describes virtually the formation of finance resources of an enterprise. In this context, there is an interesting practice of some companies that use short-term deposit accounts to reserve funds in order to ensure timely compliance with the requirements to separate groups of shareholders and creditors in case of unplanned risks.
Статья посвящена определению направлений усовершенствования теоретико-методологических основ бухгалтерского учета с целью повышения его информационности при признании риска в системе бухгалтерского учета, оценке вероятности утраты экономических выгод отдельными объектами бухгалтерского учета под влиянием риска, управлении рисками предпринимательской деятельности. Поскольку современное законодательство не признает риск в качестве объекта бухгалтерского учета, а предусматривает отражение в системе счетов только информации о фактах хозяйственной деятельности, вызванных влиянием риска, в статье установлена взаимосвязь риска-причины с условным фактом и риска-следствия с действительным (реальным) фактом хозяйственной деятельности, что позволило расширить методологический инструментарий признания риска в качестве объекта бухгалтерского учета. Это, в свою очередь, побудило к внедрению в систему бухгалтерского учета методик экспертной оценки степени вероятности утраты экономических выгод отдельными объектами учета под влиянием риска, использование которых позволит пересмотреть технологии отражения отдельных объектов учета в системе бухгалтерских счетов. В частности, объектом бухгалтерского учета с последующим отражением в системе балансовых счетов и в финансовой отчетности предприятия следует признавать риск-следствие и риск-причину (условный факт хозяйственной деятельности), который имеет высокую вероятность наступления (50-100 %). Для усовершенствования управления рисками предпринимательской деятельности целесообразно пересмотреть возможности резервирования, при этом особого внимания требуют два аспекта: обоснование размера резервов и фактическое обеспечение созданных резервов соответствующими активами. Ведь резервный капитал при условии отсутствия у предприятия на момент покрытия негативных последствий рисков оборотных средств из реального инструмента управления ими превращается лишь в учетную категорию, виртуально характеризующую источники образования средств предприятия. В этом контексте представляет интерес практика отдельных предприятий, использующих краткосрочные депозитные счета для бронирования средств с целью обеспечения своевременного выполнения условий отдельных групп акционеров и кредиторов в случае проявления незапланированных рисков.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7852
Appears in Collections:Кафедра обліку і оподаткування

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Fu_2014_3_11.pdf173,58 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback