DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Фінанси, облік і аудит >
2018 рік >
Випуск № 1 (31) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27624

Название: Концепція оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Concept of capital estimation and maintenance for agricultural enterprises’ sustainable development
Авторы: Сокіл, Олег Григорійович
Sokil, Oleg
Ключевые слова: сталий розвиток
капітал
оцінка
сільськогосподарське підприємство
sustainable development
capital
evaluation
agricultural enterprise
Submit Date: 2019-04-16T08:04:57Z
Issue Date: 2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Сокіл О. Г. Концепція оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / Сокіл Олег Григорійович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 1. – С. 223–238.
Краткий осмотр (реферат): Мета дослідження. Вивчення й аналіз наукових підходів щодо окреслення концепції оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільсько господарських підприємств. Методологія. Автором були досліджені методи оцінки формування власного капіталу та його концепція збереження з позиції сталого розвитку. Використано абстрактно-логічний метод (у процесі формування висновків), метод порівняльного аналізу (у процесі дослідження різних понять) та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Було визначено, що модель контролю та обліково-аналітичного забезпечення управління інвестиціями в капітал сталого розвитку формується за рахунок оцінки інвестицій й облікового та аналітичного інструментарію. Це дало змогу обґрунтувати схему контролю та формування ефективності чистого грошового потоку сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Цінність дослідження. Доведено, що чиста вартість активів сталого розвитку сільськогосподарських підприємств — це вартісна оцінка всього майна підприємства, сформована за рахунок економічного, екологічного та соціального капіталів. Обґрунтовано, що фінансово-еколого-соціальна концепція збереження капіталу сільськогосподарського підприємства, що являє собою систему та комплекс драйверів у вигляді оперативно-технічного, статистичного, фінансового, управлінського обліків зі сталого розвитку, що дозволить здійснювати оцінку прибутку за умов порівняння суми фінансового та екосоціального капіталу на початку та на кінець року, з урахуванням оцінки ризиків можливого банкрутства та наслідків ризиків у бухгалтерському обліку.
Research objective. The research aims at investigation and analysis of scientific approaches to the concept of capital estimation and maintenance for agricultural enterprises’ sustainable development. Methodology. The author examined the methods for estimation of the equity capital formation and the concept of its maintenance in line with sustainable development. The paper used the abstract and logical method (for the research conclusions), the method of comparative analysis (in the process of various concepts investigation), and the empirical research methods. Findings. The model of control and accounting and analytical support for management of investments in the sustainable development capital is formed through the evaluation of investments and accounting and analytical tools. This justified the scheme of control and provision of the net cash flow efficiency for agricultural enterprises’ sustainable development. Value Added. The research proves that the assets net value for agricultural enterprises’ sustainable development encapsulates the valuation of the entire enterprise property formed by the economic, environmental and social capital. The author substantiates that the financial-ecological-social concept of capital maintenance for an agricultural enterprise is a system and a set of drivers in the form of operational, technical, statistical, financial, and management accounting for sustainable development that allows for the profits assessment under comparison of financial and eco-social capital at the beginning and at the end of the year taking into account the assessment of bankruptcy risks and the consequences of accounting risk.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27624
ISSN: 2310-9734
Appears in Collections:Випуск № 1 (31)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
foa_18_1_15.pdf790,24 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback