DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27621

Название: Попит на адресну інформацію та облікові можливості її пропозиції
Другие названия: Inquiry about targeted information and accounting capability to its satisfaction
Авторы: Кіндрацька, Любомира Максимівна
Kindratska, Liubomyra Maksymivna
Киндрацкая, Любомира Максимовна
Кузьмінська, Ольга Едуардівна
Kuzminska, Olha Eduardivna
Кузьминская, Ольга Эдуардовна
Ключевые слова: облік
звітність
адресна інформація
система
управління
соціальна відповідальність бізнесу
accounting
reporting
targeted information
system
management
social responsibility of business
Submit Date: 2019-04-15T11:52:13Z
Issue Date: 2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Кіндрацька Л. М. Попит на адресну інформацію та облікові можливості її пропозиції / Кіндрацька Любомира Максимівна, Кузьмінська Ольга Едуардівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 1. – С. 190–205.
Краткий осмотр (реферат): Мета дослідження. Метою публікації є намагання визначити місце і роль інформації у системі управління підприємством. Методологія. У процесі дослідження застосовані загальнонаукові та специфічні методи. Методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу використані при встановленні причинно-наслідкових зв’язків між господарськими фактами, явищами і процесами. Методи порівняння, групування використані для уточнення сутнісних ознак облікової інформації. Отримані результати. Внаслідок проведеного дослідження встановлено, що надлишковий масив інформації перешкоджає користувачам зосередитися на ключових аспектах діяльності, що призводить до пошуку певних обмежень щодо обсягу інформації, її агрегованості і рівня аналітичності. Це призводить до виникнення в обліковій системі проблеми інформаційної надмірності та інформаційної недостатності, що не знижує невизначеності у процесі прийняття управлінських рішень на основі адресної інформації. Цінність дослідження полягає в обґрунтуванні конкретних висновків та пропозицій щодо подальшої модернізації інформаційного забезпечення обліку на основі групування всіх методологічних передумов формування адресної інформації у два блоки. Перший передбачає застосування прагматичного підходу, а другий — орієнтований на вдосконалення інструментарію облікової системи як реакції на зміну запитів користувачів. Система бухгалтерського обліку через менеджмент має миттєво змінюватися відповідно до зміни попиту на інформацію з боку її користувачів. Запровадження в облікову практику МСФЗ приводить звітність суб’єктів господарювання до єдиного знаменника. Комплексний характер отримуваної інформації суттєво підсилюється інформацією управлінського обліку. Це дає змогу надавати керівникам усіх ланок управління адресні дані у будь-яких зрізах їх аналітичності і на цій основі обґрунтовувати стратегічні цілі розвитку бізнесу.
Research objective. The purpose of the publication is the endeavor to determine the place and role of information at the enterprise management system. Methodology. The author applied general scientific and specific methods of research. Methods of induction and deduction, analysis and synthesis were used to determine causal relationships between economic facts, phenomena and processes. Methods of comparison and grouping clarified the essential features of accounting information. Findings. As the result, the study founded that the overwhelming array of information prevents users from focusing on key aspects of activities, which causes the need of some restrictions on the amount of information, its aggregation, and the level of analyticity. This leads to the information redundancy and information deficiency problems emerging in the accounting systems, and does not reduce uncertainty in the decision-making process based on the targeted information. Value Added. The research value is in substantiation of conclusions and specific proposals on further modernization of the information support of accounting based on the grouping of all the methodological backgrounds for the consolidation of targeted information into two blocks. The first block applies a pragmatic approach, and the second block focuses on the improving of accounting system tools as a response to the changing user requests. The accounting system should instantaneously change through management in line with the changes in users’ inquiry about information. The introduction of IFRS into accounting practice causes the unification of reporting. The complex nature of received information is significantly strengthening by the information of managerial accounting. This allows providing for the all units’ managers with targeted data in any combination of their analyticity, and justifying on this basis the strategic goals for business development.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27621
ISSN: 2310-9734
Appears in Collections:Випуск № 1 (31)
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
foa_18_1_13.pdf542,42 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback