DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27620

Название: Методичні основи аналізу основних засобів в установах державного сектору
Другие названия: Methodological framework of fixed assets analysis at public sector institutions
Авторы: Заросило, Аркадій Петрович
Zarosilo, Arkadiy
Заросило, Аркадий Петрович
Ключевые слова: нефінансові активи
основні засоби
аналіз
ефективність
віддача
державний сектор
nonfinancial assets
fixed assets
analysis
effectiveness
returns
public sector
Submit Date: 2019-04-15T11:17:23Z
Issue Date: 2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Заросило А. П. Методичні основи аналізу основних засобів в установах державного сектору / Заросило Аркадій Петрович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 1. – С. 176–189.
Краткий осмотр (реферат): Мета дослідження. Визначити сутність і види основних засобів в установах державного сектору, дослідити структуру та динаміку основних засобів, узагальнити методичні основи аналізу основних засобів для установ державного сектору. Методологія. Автором використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: порівняння та теоретичного узагальнення — при дослідженні економічної сутності та видів основних засобів; абстрактно-логічні та описові — при проведенні структурно-динамічного аналізу основних засобів, коефіцієнтного аналізу; системний і комплексний підхід — для узагальнення та обґрунтування пропозицій щодо шляхів покращення ефективності використання основних засобів в установах державного сектору. Отримані результати. Визначено сутність і види основних засобів установ державного сектору. Проведено структурно-динамічний аналіз основних засобів, коефіцієнтний аналіз ефективності їх використання та обґрунтувані пропозиції щодо напрямів підвищення ефективності використання основних засобів для установ державного сектору. Цінність дослідження. Полягає у прикладній спрямованості визначених теоретико-методичних основ аналізу основних засобів в установах державного сектору.
Research objective. The paper aim is to identify the essence and types of fixed assets at public sector institutions, to study the structure and dynamics of fixed assets, and to generalize the methodological bases for fixed assets analysis at public sector institutions. Methodology. The author applied general scientific and special methods of research: comparative and theoretical generalization for studying of the economic essence and types of fixed assets, abstract-logical and descriptive methods at structurally-dynamic and ratio analysis of fixed assets, systematic and integrated approach for generalization and developing proposals for the improvement of fixed assets exploitation by public sector institutions. Findings. The paper determined the essence and types of public sector institutions’ fixed assets. The author implemented the structurally-dynamic and ratio analysis of fixed assets effective exploitation, and justified proposals for the improvement in the fixed assets exploitation effectiveness at public sector institutions. Value added. The research has pragmatic focus on theoretical and methodological framework of fixed assets analysis at public sector institutions.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27620
ISSN: 2310-9734
Appears in Collections:Випуск № 1 (31)
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
foa_18_1_12.pdf533,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback