DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра аудиту >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27619

Название: Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів підприємств: проблеми та перспективи
Другие названия: Regulatory and legal adjustment of enterprises’ intangible assets accounting: current state and prospects
Авторы: Дядюн, Олена Олександрівна
Diadiun, Olena
Ключевые слова: нематеріальні активи
інтелектуальна власність
нормативне регулювання
стандарти бухгалтерського обліку
оцінка
intangible assets
intellectual property
regulation
accounting standards
valuation
Submit Date: 2019-04-15T11:08:45Z
Issue Date: 2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Дядюн О. О. Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів підприємств: проблеми та перспективи / Дядюн Олена Олександрівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 1. – С. 161–175.
Краткий осмотр (реферат): Мета дослідження. Визначення сучасного стану нормативно-правового забезпечення обліку нематеріальних активів підприємств, виділення проблемних аспектів та формування пропозицій щодо можливих векторів його подальшого розвитку. Методологія. За допомогою методів аналізу та синтезу визначено сутність нормативно-правового регулювання і виділено його складові елементи, методи групування та порівняння дозволили детально дослідити вітчизняні та міжнародні стандарти з обліку нематеріальних активів. Абстрактно-логічний метод і метод інформаційного моделювання стали основою для формування узагальнень та висновків, а табличний і графічний методи — для наочного представлення результатів проведеного дослідження. Отримані результати. У статті систематизовано нормативно-правові акти, які регулюють господарські відносини у сфері інтелектуальної власності та облік нематеріальних активів. Досліджено місце нематеріальних активів у національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Розглянуто проблемні аспекти нормативного регулювання обліку нематеріальних активів та окреслено напрями його удосконалення. Цінність дослідження. На основі проведеного дослідження визначено основні недоліки нормативно-правого регулювання, які перешкоджають комплексному відображенню інформації про нематеріальні активи у системі бухгалтерського обліку та звітності вітчизняних підприємств. Окреслені напрями удосконалення системи нормативно-правового забезпечення є вкрай важливими для задоволення інформаційних потреб широкого кола внутрішніх та зовнішніх користувачів.
Research objective. The aim is to determine the current state of regulatory and legal adjustment of enterprises’ intangible assets accounting, detect the problem aspects, and formulate the proposals on possible vectors of its further development. Methodology. Based on analysis and synthesis, the author determined the essence of regulatory and legal adjustment, and its components. The study of national and international accounting standards of intangible assets used the methods of comparison and grouping. Method of abstract logic and information simulation contributed to the generalization and conclusions, and tables and graphs supported presentation of the research results. Findings. The paper systematized the regulatory framework of economic relations in the field of intellectual property and intangible assets accounting. The author examined intangible assets according to the national and international accounting standards. The study reviewed the current state of intangible assets accounting regulation and outlined directions of its improvement. Value added. Based on the study, the author defined the main shortcomings of the regulatory and legal adjustment that hinder the integrated approach to the intangible assets information in national enterprises’ accounting and reporting. The outlined directions of improving the regulatory framework are extremely important to meet the information needs of a wide range of internal and external users.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27619
ISSN: 2310-9734
Appears in Collections:Випуск № 1 (31)
Кафедра аудиту

Files in This Item:

File Description SizeFormat
foa_18_1_11.pdf542,08 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback