DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра стратегії бізнесу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27368

Название: Development of corporate social responsibility metrics based on the theory of stakeholders
Другие названия: Rozwój wskaźników społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o teorię interesariuszy
Авторы: Hrebeshkova, Olena
Гребешкова, Олена Миколаївна
Гребешкова, Елена Николаевна
Ключевые слова: corporate social responsibility
stakeholders
business strategy
performance metrics
company
enterprise
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
interesariusze
strategia biznesowa
wskaźniki efektywności
spółka
przedsiębiorstwo
Submit Date: 2019-03-04T08:30:52Z
Issue Date: 2016
Издатель: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Библиографическое описание: Hrebeshkova O. Development of corporate social responsibility metrics based on the theory of stakeholders / Olena Hrebeshkova // Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie : zb. / red. Jolanta Chluska. – Częstochowa, 2016. – № 23, t. 2. – S. 16–26.
Краткий осмотр (реферат): The article provides an overview of approaches to fixing the achievements of companies in the field of corporate social responsibility, based on international standards. A defining performance indicators are proposed for companies in the field of social responsibility in the interests of key stakeholders. Author formulates the principles of formation of social metrics as a tool for coordination purposes and advances the interests of its major stakeholder groups. The practice of Ukrainian companies in corporate social responsibility are shown. Advantages and disadvantages of statements of Ukrainian companies in the context of the requests of main stakeholders. Perspective directions of development of management accounting and general management in the corporate social responsibility of companies in Ukraine is proposed.
W artykule przedstawiono przegląd podejść do ustalenia osiągnięć firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w oparciu o międzynarodowe standardy. Definiowanie wskaźników efektywności w zakresie społecznej odpowiedzialności jest proponowane dla firm zgodnie z kluczowymi interesariuszami. Autorka formułuje zasady tworzenia wskaźników społecznych jako narzędzie do celów koordynacji skutków i postępów swoich głównych grup interesariuszy. Przedstawione zostały praktyki firm ukraińskich w stosowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zalety i wady sprawozdań ukraińskich przedsiębiorstw w kontekście żądań głównych interesariuszy. Zaproponowano perspektywiczne kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej i zarządzania w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na Ukrainie.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27368
ISSN: 2083-1560
Appears in Collections:Кафедра стратегії бізнесу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hrebeshkova_16-26.pdf684,94 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback