DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27260

Название: Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні
Другие названия: Digitalization of economy: international expirience and possibilities of development in Ukraine
Диджитализация экономики: мировой опыт и возможности развития в Украине
Авторы: Диба, Михайло Іванович
Dyba, Mykhailo
Дыба, Михаил Иванович
Гернего, Юлія Олександрівна
Gernego, Iuliia Oleksandrivna
Гернего, Юлия Александровна
Ключевые слова: діджитал-економіка
інноваційні фінансові технології
інформаційно-комунікаційні технології
грід-технології
діджиталізація суспільства
digital economy
innovative financial technologies
information and cognitive technology (ICT)
grid technologies
digitalization of society
диджитал-экономика
инновационные финансовые технологии
информационно-коммуникационные технологии
грид-технологии
диджитализация общества
Submit Date: 2019-02-15T09:09:50Z
Issue Date: 2018
Издатель: Міністерство фінансів України
Библиографическое описание: Диба М. І. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. – 2018. – № 7. – C. 50–63.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано перспективи розвитку національної економіки з урахуванням потенціалу діджиталізації. Обґрунтовано, що забезпечення соціально-економічного піднесення можливе лише за умови розгляду як суспільства загалом, так і окремих секторів економіки в контексті розбудови діджитал-економіки. Наголошено на доцільності оцінювання комплексних індикаторів рівня розвитку національної економіки (включаючи валовий внутрішній продукт, індекс людського розвитку), а також діджитал-економіки. Досліджено взаємозалежність різних груп таких індикаторів, вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на фінансові й нефінансові показники соціально-економічного розвитку. Визначено основні групи стейкхолдерів України. З метою проведення комплексної оцінки потенціалу діджиталізації вітчизняної економіки проаналізовано недоліки та переваги використання ІКТ банками, представниками бізнесу, громадськими організаціями й закладами освіти. Доведено, що в сучасному економічному просторі, який ґрунтується на мережевих зв’язках, переваги діджитал-економіки стають очевидними тільки за умови координації цілей і зусиль провідних стейкхолдерів.
The article analyzes the prospects for the development of the national economy, considering the potential of digitalization. Theoretical and practical approaches to the social and economic growth under the digital economy conditions are investigated. The importance of digital economy both for the whole society and particular sectors of economy is considered within our research. It is found that as the result of extensive research of separate economic processes and phenomena, the economic and social changes and progress depend on the information and cognitive technology use. The authors emphasize that the complex indicators of national economy development depend on the gross domestic product (GDP), indicators of human development and digital economy development. Special attention is paid to the analytical research and measures of digital economy influences. The author emphasizes the connections between different groups of national economy development indicators and the information and cognitive technology (ICT). The financial and non-financial measurements of the information and cognitive technology influence on indicators of socio-economic development are defined. The main groups of the digital economy stakeholders in Ukraine are identified. That is especially topical for the designing of recommendations how to solve the ICT problems typical for commercial business representatives, banks, non-commercial and charity organizations, as well as educational institutions. It is proved that the digital economy development results are to be studied in the framework of resilience of both the whole national economic system and the separate stakeholders of national economy.
В статье проанализированы перспективы развития национальной экономики с учетом потенциала диджитализации. Обосновано, что обеспечение социально-экономического подъема возможно лишь при условии рассмотрения как общества в целом, так и отдельных секторов экономики в контексте развития диджитал-экономики. Подчеркнута целесообразность оценки комплексных индикаторов уровня развития национальной экономики (включая валовый внутренний продукт, индекс человеческого развития), а также диджитал-экономики. Исследованы взаимозависимость различных групп таких индикаторов, влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на финансовые и нефинансовые индикаторы социально-экономического развития. Определены основные группы стейкхолдеров Украины. С целью проведения комплексной оценки потенциала диджитализации отечественной экономики проанализированы недостатки и преимущества использования ИКТ банками, представителями бизнеса, общественными организациями и учебными заведениями. Доказано, что в современном экономическом пространстве, основанном на сетевых связях, преимущества диджитал-экономики становятся очевидными только при условии координации целей и усилий ведущих стейкхолдеров.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27260
ISSN: 2305-7645
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D_18_7.pdf802,88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback