DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра обліку і оподаткування >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27198

Название: Management of corruption risks: law problems of identification and legal assessment of probability of manifestation
Другие названия: Управління корупційними ризиками: юридичні проблеми ідентифікації та правова оцінка ймовірності появи
Авторы: Gnylytska, Larysa
Гнилицька, Лариса Володимирівна
Гнилицкая, Лариса Владимировна
Ortynska, N.
Ортинська, Н. В.
Ортинская, Н. В.
Blikhar, M.
Бліхар, М. М.
Блихар, М. М.
Andrienko, V.
Андрієнко, В. М.
Андриенко, В. Н.
Ключевые слова: corruption risks
identification
legal estimation
corruption control
law
корупційні ризики
ідентифікація
правова оцінка
корупційний ризик
корупційний контроль
право
коррупционные риски
идентификация
правовая оценка
коррупционный риск
коррупционный контроль
право
Submit Date: 2019-02-07T12:22:53Z
Issue Date: 2018
Издатель: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Библиографическое описание: Management of corruption risks: law problems of identification and legal assessment of probability of manifestation / Hnylytska L. V., Ortynska N. V., Blikhar M. M., Andrienko V. M. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Харків. навч.-наук. ін-т ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [редкол.: Б. Самородов (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 4, № 27. – С. 122–130.
Краткий осмотр (реферат): The legal problems of identification and evaluations of the probability of corruption risks manifestation are analyzed in the article. Found, most of anti-corruption measures of the authorities are formal and amount to the adoption of political documents. The purpose of the article is the theoretical substantiation of the components of the process of managing corruption risks and motivating the most appropriate methods of risk assessment. The following is proposed in the article: the anti-corruption control is understood as a system of checks aimed at identifying corruption risks and assessing the implementation of anti-corruption measures at the enterprise; the corruption risk is understood as the probability that an event of a corruption offence or the offence related to corruption will occur, which will negatively influence the achievement of the enterprise’s goals and objectives. It is recommended that the reasons for corruption risks are conditions that encourage (stimulate), cause or allow a person in the course of his or her functional duties, to commit unlawful acts characterized by deceit, concealment or misuse of trust in order to obtain money, property or services, as well as to evade the payment of funds for personal gain. The realization of corruption risk is manifested in various types of corporate fraud, in particular, illegal appropriation of assets, corruption as a result of conflict of interests, fraud involving the manipulation of accounting (reporting) data. It is stated that the main criterion that determines the probability of corruption risk manifestation is the frequency of cases of committing a corruption offence, taking into account the time limits. In this regard, there are risks with a low, average and high level of manifestation probability.
Проаналізовано економічні та юридичні проблеми ідентифікації та оцінки ймовірності прояву корупційних ризиків. Установлено, що більшість антикорупційних заходів органів влади має формальний характер і зводиться до ухвалення документів політичного характеру. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні складових процесу управління корупційними ризиками та умотивовування найбільш доцільних методик оцінювання ризиків. Запропоновано: під антикорупційним контролем розуміти систему перевірок, спрямованих на ідентифікацію корупційних ризиків та оцінювання виконання антикорупційних заходів на підприємстві; під корупційним ризиком розуміти ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення підприємством визначених цілей і завдань. Рекомендовано причинами корупційних ризиків вважати умови, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння особою при виконанні нею функціональних обов’язків незаконних дій, що характеризуються обманом, приховуванням або зловживанням довірою з метою отримання грошей, власності або послуг, ухиляння від сплати грошових коштів у цілях особистої наживи. Реалізація корупційного ризику проявляється різними видами корпоративного шахрайства, зокрема: незаконне привласнення активів; корупція в результаті конфлікту інтересів; шахрайство, пов’язане з маніпулюванням обліковими (звітними) даними. Вказано на основний критерій, що визначає ймовірність прояву корупційного ризику, під яким слід розуміти частоту випадків вчинення корупційного правопорушення з урахуванням часових меж. У зв’язку з цим доцільно вирізняти ризики з низьким рівнем імовірності прояву, середнім і високим рівнями.
Проанализированы экономические и юридические проблемы идентификации и оценки вероятности проявления коррупционных рисков. Установлено, что большинство антикоррупционных мер органов власти носит формальный характер и сводится к принятию документов политического характера. Цель статьи состоит в теоретическом обосновании составляющих процесса управления коррупционными рисками и вмотивирования наиболее целесообразных методик оценки рисков. Предложено: под антикоррупционным контролем понимать систему проверок направленных на идентификацию коррупционных рисков и оценки выполнения антикоррупционных мероприятий на предприятии; под коррупционным риском понимать вероятность того, что произойдет событие коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, которая негативно повлияет на достижение предприятием определенных целей и задач. Рекомендуется причинами коррупционных рисков считать условия, поощряющие (стимулируют), вызывают или позволяют совершения лицом при исполнении им функциональных обязанностей незаконных действий, характеризующихся обманом, сокрытием или злоупотреблением доверием с целью получения денег, собственности или услуг, уклонения от уплаты денежных средств в целях личной наживы. Реализация коррупционного риска проявляется различными видами корпоративного мошенничества, в частности: незаконное присвоение активов; коррупция в результате конфликта интересов; мошенничество, связанное с манипулированием учетными (отчетным) данными. Указано на основной критерий, определяющий вероятность проявления коррупционного риска, под которым следует понимать частоту случаев совершения коррупционного правонарушения с учетом временных границ. В связи с этим целесообразно выделять риски с низким уровнем вероятности проявления, средним и высоким уровнем.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27198
ISSN: 2306-4994
Appears in Collections:Кафедра обліку і оподаткування

Files in This Item:

File Description SizeFormat
154178-G.pdf479 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback