DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25710

Название: Новації чеського законодавства про банкрутство та доцільність їх імплементації в Україні
Другие названия: The Innovations of the Czech Bankruptcy Law and Expediency of their Implementation in Ukraine
Новации чешского законодательства о банкротстве и целесообразность их имплементации в Украине
Авторы: Островська, Ольга Анатоліївна
Ostrovska, Olga
Островская, Ольга Анатольевна
Ушеренко, Світлана Василівна
Usherenko, Svitlana
Ушеренко, Светлана Васильевна
Харченко, Євгеній Юрійович
Kharchenko, Ye. Yu.
Харченко, Евгений Юрьевич
Ключевые слова: інститут банкрутства
відновлення платоспроможності
презумпція платоспроможності
institution of bankruptcy
restoration of solvency
presumption of solvency
институт банкротства
восстановление платежеспособности
презумпция платежеспособности
Submit Date: 2018-09-27T08:40:45Z
Issue Date: 2018
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Библиографическое описание: Островська О. А. Новації чеського законодавства про банкрутство та доцільність їх імплементації в Україні / Островська О. А., Ушеренко С. В., Харченко Є. Ю. // Бізнес Інформ. – 2018. – № 2. – С. 40–45.
Краткий осмотр (реферат): Рецесія в економіці та банкрутство низки фінансово-кредитних установ в Україні актуалізують дослідження зарубіжного досвіду врегулювання питань банкрутства та відновлення платоспроможності компаній у країнах ЄС, для яких характерними є стабільність економіко-правових інститутів підприємництва та фінансово-кредитної системи. Вивчення зазначених питань має на меті також гармонізацію українського законодавства з питань банкрутства з європейською правовою системою acquis communautaire. У цьому контексті заслуговує на увагу досвід Чеської Республіки (Чехії). За результатами дослідження особливостей законодавчого регулювання процедур банкрутства та відновлення платоспроможності боржників у Чехії здійснено оцінювання їх ефективності, а також сформовано висновки стосовно того, що законодавство Чехії в цілому сприяє відновленню платоспроможності боржника та здійсненню ним подальшої підприємницької діяльності. Деякі законодавчі норми, наприклад щодо визначення критеріїв банкрутства, платоспроможності боржника, а також інноваційний підхід до розкриття категорії «презумпція платоспроможності» та унормування інституту мораторію як способу швидкого відновлення платоспроможності боржника та процедури його реорганізації – мають перспективи імплементації у вітчизняну практику розробки законопроектів щодо вдосконалення чинного законодавства про банкрутство.
Recession in the economy and bankruptcy of a number of financial institutions in Ukraine actualizes research on foreign experience in the settlement of issues of bankruptcy and restoration of solvency of companies in the EU countries, which are characterized by stability of the economic-legal institutions of entrepreneurship and the financial-credit system. Researching these issues is also aimed at harmonizing Ukrainian legislation on bankruptcy with the European legal system acquis communautaire. In this context, the experience of the Czech Republic (Czechia) is noteworthy. According to the results of a study of the peculiarities of legislative regulation of bankruptcy procedures and restoration of solvency of debtors in the Czech Republic, their effectiveness has been evaluated, and the conclusions have been made about that the Czech legislation as a whole promotes restoration of the debtor’s solvency and continuation of its entrepreneurial activity further on. Certain norms, such as the determination of bankruptcy criteria, the solvency of debtor, the innovation approach to disclosure of the category of «presumption of solvency», and the settlement of the institution of moratorium as a way of a rapid recovery of solvency of debtor together with the procedures of its reorganization – have prospects of implementation in the national practice of drafting bills in order to improve the current legislation on bankruptcy.
Рецессия в экономике и банкротство ряда финансово-кредитных учреждений в Украине актуализирует исследования зарубежного опыта урегулирования вопросов банкротства и восстановления платежеспособности компаний в странах ЕС, для которых характерны стабильность экономико-правовых институтов предпринимательства и финансово-кредитной системы. Изучение указанных вопросов имеет целью также гармонизацию украинского законодательства по вопросам банкротства с европейской правовой системой acquis communautaire. В этом контексте заслуживает внимания опыт Чешской Республики (Чехии). По результатам исследования особенностей законодательного регулирования процедур банкротства и восстановления платежеспособности должников в Чехии оценена их эффективность, а также сделаны выводы о том, что законодательство Чехии в целом способствует восстановлению платежеспособности должника и осуществлению им дальнейшей предпринимательской деятельности. Некоторые нормы, например по определению критериев банкротства, платежеспособности должника, а также инновационный подход к раскрытию категории «презумпция платежеспособности» и урегулирование института моратория как способа быстрого восстановления платежеспособности должника и процедуры его реорганизации – имеют перспективы имплементации в отечественную практику разработки законопроектов по совершенствованию действующего законодательства о банкротстве.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25710
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
U_40_45.pdf324,63 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback