DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет маркетингу >
Кафедра вищої математики >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24821

Название: Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства
Авторы: Блудова, Тетяна Володимирівна
Bludova, Tatiana
Блудова, Татьяна Владимировна
Токар, Володимир Володимирович
Tokar, Volodymyr
Токарь, Владимир Владимирович
Ключевые слова: економічна безпека підприємства
інновація
інвестиція
інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
динамічна модель
диференціальне рівняння
economic security of enterprise
innovation
investment
enterprise innovation and investment activity
dynamic model
differential equation
Submit Date: 2018-06-15T12:18:59Z
Issue Date: 2013
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Блудова Т. В. Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства / Т. В. Блудова, В. В. Токар // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1826. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Авторами проведено критичний огляд підходів дослідників до визначення сутності поняття «інноваційно-інвестиційна діяльність» через призму забезпечення економічної безпеки підприємства. У статті розглянуто інноваційно-інвестиційну динамічну модель підприємства у вигляді диференціального рівняння першого порядку. Авторами адаптовано моделювання найпростішої ланки макроекономіки динамічного процесу – «динамічного елементу». У якості незалежного параметра рівняння використано функцію виробничих фондів (капіталу), а залежним параметром визначено готову продукцію як результат «фільтру» економічного процесу, аналогічно фільтру фізичної системи коливного контуру: інформація на вході у передавача і відфільтрована інформація на виході у приймача. Отримана в результаті проведених перетворень інноваційно-інвестиційна модель підприємства експоненціального типу створює необхідні підвалини для визначення у подальших дослідженнях меж динаміки інновацій підприємства як граничних рівнів загроз економічній безпеці підприємства, що залежать як від їхнього початкового рівня, так і від загального обсягу інвестицій.
Authors review approaches to definition of the essence of the concept “innovation and investment activity” through a prism of the economic security of enterprise ensuring. The article discloses a dynamic model of the enterprise innovation and investment activity as a first differential equation in consideration of economic security threats. The authors adapt modeling of the elementary unit of the macroeconomic dynamic process – “a dynamic element”. A production facilities function (capital) is used as an independent parameter of the equation. Integrated products are defined as a dependent parameter as a result of the economic process filtration, similar to the physical system of the oscillating circuit filter: information at the entrance (transmitter) and filtered information at the exit (receiver). The received innovation and investment model of an enterprise of the exponential type creates basis needed to conduct future research in enterprises’ innovations limits as threshold values of threats to the economic security of enterprise which depend on their initial level and the total investment.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24821
Appears in Collections:Кафедра вищої математики

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bludova11.pdf355,48 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback