DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра бізнес-економіки та підприємництва >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21871

Название: Цільовий підхід до визначення економічних результатів діяльності підприємств
Другие названия: Targeted approach to determining the economic results of enterprises
Авторы: Цемашко, Юлія Сергіївна
Tsemashko, J.
Ключевые слова: цілі
економічні результати
концепції управління за цілями (результатами)
VBM-моделі
цільова модель
objectives
economic results
concept of management by objectives
VBM-model
target model
Submit Date: 2017-07-05T11:17:05Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Цемашко Ю. С. Цільовий підхід до визначення економічних результатів діяльності підприємств / Цемашко Ю. С. // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. М. Рєпіна (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 36–37. – С. 187–196.
Краткий осмотр (реферат): У рамках дослідження наукової проблематики визначення економічних результатів діяльності підприємства обрано цільовий підхід, як такий, що в найбільшому ступені розкриває економічну логіку функціонування та розвитку сучасних підприємств з урахуванням специфіки бізнес-середовища. Досліджено взаємозв’язок категорій «цілі» та «результати» в теорії прийняття рішень, що відбувається в контексті трьох основаній і формує основу для розвитку концепцій управління за цілями, відхиленнями та результатами. Розвиток теорії синергетики, стратегічного та фінансового менеджменту зумовили розширення спектру теоретичних конструкт, які пояснюють взаємозв’язок цілей і результатів. Узагальнення наукових джерел дозволило автору дійти висновку, що цілі представляють собою єдність мотивів, інтересів, засобів, поведінки та результатів. При цьому, контекстуально економічні результати є наслідком не лише реалізації цілей, а й підсумком функціонування та розвитку підприємства з урахуванням неконтрольованих впливів бізнес-середовища. Доведено, що економічний результат діяльності підприємства можна визначити як приведення до загального знаменника досягнення цілей підприємства, що означає, перш за все, урахування протилежних інтересів. На прикладі факторної інтерпретації показника EVA в рамках вартісної цільової моделі підприємства продемонстрована логіка нейтралізації «конфлікту» цілей у процесі їх конкретизації та формалізації на основі економічного оцінювання результатів.
In the process of studying scientific problems of determining the economic results of the company chosen target approach as being in the greatest degree reveals the economic logic of functioning and development of modern enterprises with specific business environment. The interrelation between the categories of «objectives» and «results» in decision theory, which is based in the context of three and forms the basis for the development of concepts of management by objectives, deviations and results. The development of the theory of synergy, strategic and financial management led to expansion of theoretical constructs that explain the relationship of goals and results. Summary of scientific sources allowed the author to conclude that the objectives are the unity of motives, interests, assets, behavior and results. Thus, contextually economic result is the result of not only achieving the goals, but also the result of the operation and development of the company in view of uncontrollable influences the business environment. It is proved that the economic results of a company can be defined as a reduction to a common denominator achieve the objectives of the company, which means, above all, considering the conflicting interests. For example, factorial interpretation EVA index as part of the value of the target company demonstrated logic models neutralize ‘the conflict’ goals in their specificity and formalization based economic evaluation results.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21871
Appears in Collections:Випуск № 36–37
Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Files in This Item:

File Description SizeFormat
187-196.pdf424,16 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback