DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра стратегії бізнесу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21812

Название: Впровадження системи бюджетування на підприємствах АПК: методичні положення та специфіка
Другие названия: Budgeting system implementation on agicultural enterprises: methodological aspects and features
Авторы: Верба, Вероніка Анатоліївна
Verba, Veronika
Верба, Вероника Анатольевна
Шипуля, І. С.
Shypulia, Iryna
Ключевые слова: бюджетування
бюджетне управління
бюджет
система бюджетування
підприємства АПК
budgeting
budget management
budget
budgeting system
agricultural business companies
Submit Date: 2017-06-29T08:06:22Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Верба В. А. Впровадження системи бюджетування на підприємствах АПК: методичні положення та специфіка / Верба В. А., Шипуля І. С. // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. М. Рєпіна (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 36–37. – С. 40–51.
Краткий осмотр (реферат): Фрагментарність дослідження методичних аспектів формування системи бюджетного управління на підприємствах агропромислового комплексу, відсутність аналізу впливу галузевої специфіки на окремі елементи системи бюджетування потребує висвітлення специфічних параметрів розробки та впровадження системи бюджетного управління на підприємствах. Мета статті полягає у визначенні сутності бюджетування, його місця у системі управління підприємством, ідентифікації складових системи бюджетного управління та особливостей його формування на підприємствах агропромислового комплексу. Обґрунтовано методичні принципи розробки системи бюджетування на підприємствах АПК з урахуванням особливостей його операційної діяльності. Виявлено специфіку розробки бюджетів виробництва і продажів сільгосппідприємств, впливу сезонності, тривалості виробничого циклу та кліматичних умов на систему планування діяльності підприємства АПК. Обґрунтована доцільність впровадження системи бюджетування на основі виявлення вигід, визначення наслідків, що обумовлюють підвищення управлінського потенціалу комплексного застосування технологій розвитку підприємства.
Fragmented research of methodological aspects of budgeting management system formation at agricultural enterprises, absence of the industry specifics impact on individual elements of budgeting system analysis requires specific parameters of development and budget management implementation at enterprises coverage. The purpose of the article is to determine the nature of budgeting, its place in the management system, and budget management components and features identification in agricultural enterprises formation. Methodological principles of budgeting system development on agricultural enterprises with the peculiarities of its operations are grounded. Specifics of production budget and agricultural enterprise sales development, impact of seasonality, production cycle length and climatic conditions impact on agricultural business planning system are determined. Budgeting system implementation reasonability based on identifying benefits, determining effects that contribute to management capacity improvement of integrated application technology development is explained.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21812
Appears in Collections:Випуск № 36–37
Кафедра стратегії бізнесу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
40-51.pdf443,98 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback