DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21766

Название: Підвищення рівня міжкультурної комунікації підростаючого покоління
Авторы: Шпильківська, Лариса Степанівна
Шпильковская, Лариса Степановна
Ключевые слова: міжкультурна комунікація
культурний рівень
потік інформації
висококваліфікований спеціаліст
людське спілкування
колосальний
розвиток особистості
цікавий співрозмовник
іноземні мови
комунікативна компетенція
взаєморозуміння
вишукані манери
мистецтво ввічливості
партнерські контакти
епоха глобалізації
intercultural communication
cultural level
highly qualified specialist
human communication
huge flow of information
personal development
interesting companion
foreign languages
communicative competence
understanding
refined manners
art of the courtesy
partner contacts
era of the globalization
Submit Date: 2017-06-13T11:36:59Z
Issue Date: 21-Mar-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Шпильківська Л. С. Підвищення рівня міжкультурної комунікації підростаючого покоління / Л. С. Шпильківська // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (21 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 332–336. – (До 110-річчя КНЕУ, до 25-річчя факультету МЕіМ). – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У даній статті мова йде про підвищення рівня міжкультурної комунікації підростаючого покоління. В основі міжкультурної комунікації лежить загальний культурний рівень кожної людини. Викладачі нашого університету не тільки систематично готують висококваліфікованих спеціалістів, вчать студентів спілкуватись іноземною мовою, але й постійно дбають про духовний і культурний рівень студентів, готують молоде покоління до майбутнього життя. Економічна освіта, знання іноземних мов, високий рівень міжкультурної комунікації дозволяють нашим випускникам зустрічатись з представниками багатьох країн, встановлювати офіційні, ділові та партнерські контакти з різними підприємствами й компаніями.
In this article we are talking about the raising of the level of the intercultural communication of the younger generation. The basis of the intercultural communication is the overall level of each person. The teachers of our university don’t only prepare systematically highly qualified specialists and teach students to communicate in a foreign language, but also constantly take care of the spiritual and cultural level of students, preparing the younger generation to the future life. The economic education, language skills, the high level of the intercultural communication allow our graduates to meet with representatives of many countries, establish formal, business and partnership contacts with various enterprises and companies.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21766
ISBN: 978-966-956-090-1
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
332-336.pdf622,9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback