DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної економіки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21668

Название: Конкурентний розвиток Китаю в 21 столітті
Авторы: Антонюк, Лариса Леонтьевна
Антонюк, Лариса Леонтіївна
Ключевые слова: Китай
інновації
конкурентні переваги
міжнародна конкурентоспроможність
innovation
competitive advantage
international competitiveness
Китай
инновации
конкурентные преимущества
международная конкурентоспособность
Submit Date: 2017-06-06T06:46:05Z
Issue Date: 22-Sep-2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Антонюк Л. Л. Конкурентний розвиток Китаю в 21 столітті / Л. Л. Антонюк // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті [Електронний ресурс] : матеріали IX наук. конф. (22 верес. 2015 р.) / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [відп. за вип.: Л. Л. Антонюк, В. О. Кіктенко]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ ; ІВО, 2015. – С. 3–6. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Проаналізовано міжнародну конкурентоспроможність Китаю та досліджено механізми забезпечення його високого конкурентного статусу на світовій арені, а також проаналізовано фактори його стратегічного лідерства у 21 столітті. Виявлено, що виважена політика уряду дозволила Китаю перейти до політики відкритої економіки, заснованої на експортно-орієнтованій моделі розвитку таким чином, що зростання валютної виручки від продажів направляється на інвестування техно- i наукоємності економіки, освоєння новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження сучасних схем промислової логістики тощо. Саме інноваційний шлях розвитку Китаю, нарощення темпів витрат на НДДКР, кількості дослідників, підтримка та стимулювання інноваційного розвитку може забезпечити подальший стрімкий розвиток Китаю та досягнення глобального економічного лідерства в майбутньому.
The article analyzes the international competitiveness of China and studies the mechanisms of ensuring its high competitive status on the world stage, as well as analyzes the factors of its strategic leadership in the 21st century. The work reveals that a well-considered government policy has enabled China to move towards an open-ended economy based on an export-oriented development model in such a way that the growth of foreign exchange earnings from sales is directed towards investing in technology and knowledge-intensive economics, the development of the latest information and communication technologies, the introduction of modern schemes of industrial logistics, etc. It is the innovative way of China's development, the growth of R & D expenditures, the number of researchers, the support and stimulation of innovation development, which can ensure China's further rapid development and the achievement of global economic leadership in the future.
Проанализировано международную конкурентоспособность Китая и исследованы механизмы обеспечения его высокого конкурентного статуса на мировой арене, а также проанализированы факторы его стратегического лидерства в 21 веке. Выявлено, что взвешенная политика правительства позволила Китаю перейти к политике открытой экономики, основанной на экспортно-ориентированной модели развития таким образом, что рост валютной выручки от продаж направляется на инвестирование техно- i наукоемкости экономики, освоение новейших информационно-коммуникационных технологий, внедрение современных схем промышленной логистики и тому подобное. Именно инновационный путь развития Китая, наращивание темпов расходов на НИОКР, количества исследователей, поддержка и стимулирование инновационного развития может обеспечить дальнейшее стремительное развитие Китая и достижения глобального экономического лидерства в будущем.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21668
ISBN: 978-966-926-168-7
Appears in Collections:Кафедра міжнародної економіки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3-6.pdf243,51 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback