DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Матеріали конференцій >
2016 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21049

Название: Сучасні виклики стратегічному і корпоративному менеджменту в умовах розвитку євроінтеграційних процесів і поглиблення системної кризи в Україні
Другие названия: Current Challenges Strategic and Corporate Management in the Development and Deepening of the Systemic Crisis in Ukraine
Авторы: Мних, Ольга Б.
Mnykh, Olga
Далик, Володимир П.
Dalyk, Volodymyr
Брицький, Руслан М.
Brytskyy, Ruslan
Ключевые слова: Стратегічний менеджмент
корпоративний менеджмент
капіталізація
соціальна відповідальність бізнесу
державний капітал
приватний капітал
інституція
криза
реструктуризація боргу
економічна безпека
Strategic management
corporate management
capitalization
corporate social responsibility
state capital
private capital institution crisis
restructuring debt
economic security
Submit Date: 2017-04-04T07:53:45Z
Issue Date: Mar-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Мних О. Б. Сучасні виклики стратегічному і корпоративному менеджменту в умовах розвитку євроінтеграційних процесів і поглиблення системної кризи в Україні / О. Б. Мних, В. П. Далик, Р. М. Брицький // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. М. Соболь (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Ч. 2. – С. 126–133.
Краткий осмотр (реферат): Виявлено актуальні проблеми та висвітлено особливості розвитку корпоративного сектору в Україні в умовах євроінтеграційних процесів і поглиблення кризи. Дано різносторонню характеристику емітента на фондовому ринку та оцінено якісні зміни завдяки впровадженню в корпоративну практику сучасних європейських стандартів стосовно фінансової прозорості бізнесу і застосування нових комунікаційних технологій. Проблеми стратегічного та корпоративного менеджменту висвітлено через вплив політико-правових факторів і взаємодію державного і приватного капіталу. Доведено необхідність підвищення якості інституціонального середовища та діяльності регуляторів фондового ринку, яка розглянута у контексті зміцнення економічної безпеки та покращення соціальних результатів корпоративного сектору економіки.
Identified problems and the peculiarities of the corporate sector in Ukraine in terms of European integration processes and deepening crisis. Given the wide-ranging description of the issuer’s stock market and assessed quality changes due to implementation of the corporate practice of modern European standards on financial transparency of business and the use of new communication technologies. Issues of strategic and corporate management highlighted by the impact of political and legal factors and the interaction of public and private capital. The necessity of improving the quality of the institutional environment and stock market regulators, which is considered in the context of strengthening economic security and improve social outcomes corporate sector.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21049
ISBN: 978-966-926-069-7
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
126-133.pdf400,43 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback