DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19211

Название: Ratio analysis of financial statements for decision making in risk management
Другие названия: Коефіцієнтний аналіз фінансової звітності для прийняття рішень в сфері управління ризиками
Коэффициентный анализ финансовой отчетности для принятия решений в сфере управления рисками
Авторы: Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna
Калабухова, Світлана Вікторівна
Калабухова, Светлана Викторовна
Kuzminska, Olga Eduardivna
Кузьмінська, Ольга Едуардівна
Кузьминская, Ольга Эдуардовна
Ключевые слова: financial statements analysis
risk assessment
liquidity ratios
coverage ratios
leverage ratios
operating ratios
specific expense ratios
аналіз фінансової звітності
оцінка ризику
коефіцієнти ліквідності
коефіцієнти покриття
коефіцієнти левереджу
віддача операційної діяльності
специфічні коефіцієнти віддачі витрат
анализ финансовой отчетности
оценка риска
коэффициенты ликвидности
коэффициенты покрытия
коэффициенты левереджа
отдача операционной деятельности
специфические коэффициенты отдачи расходов
Submit Date: 2016-09-12T07:26:56Z
Issue Date: Dec-2015
Издатель: Чернігівський національний технологічний університет
Библиографическое описание: Kalabukhova S. V. Ratio analysis of financial statements for decision making in risk management / S. V. Kalabukhova, O. E. Kuzminska // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доп. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Чернігів, 11 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технолог. ун-т [та ін.] ; редкол.: С. М. Шкарлет (голова) [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 79–80.
Краткий осмотр (реферат): In the article, it is determined that the American Risk Management Association is divided into five main categories: liquidity, coverage, leverage, and the impact of operational and specific costs. The paper summarizes the method of calculation and interpretation of each financial factor used in risk assessment.
Визначено, що Американською асоціацією з управління ризиками показники аналізу фінансової звітності згруповані в п'ять основних категорій: ліквідності, покриття, левереджу, віддачі операційних та специфічних витрат. Узагальнено методику розрахунку та інтерпретацію кожного фінансового коефіцієнта, який використовується при оцінці ризику.
Определено, что Американской ассоциацией по управлению рисками показатели анализа финансовой отчетности сгруппированы в пять основных категорий: ликвидности, покрытия, левереджа, отдачи операционных и специфических расходов. Обобщена методику расчета и интерпретацию каждого финансового коэффициента, который используется при оценке риска.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19211
Appears in Collections:Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
79-80.pdf276,28 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback