DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Формування ринкової економіки >
2011 рік >
Спеціальні випуски >
Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій (частина 1) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1134

Название: Efficiency analysis of organic farming systems — an overview on joint topics, results and conclusions
Авторы: Lakner, S.
Stephan von Cramon-Taubadel
Ключевые слова: technical efficiency
organic farming
literature review
технічна ефективність
органічне фермерство
огляд літератури
техническая эффективность
органическое фермерство
обзор литературы
Submit Date: 2012-02-20T13:49:01Z
Issue Date: 20-Apr-2011
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Lakner S. Efficiency analysis of organic farming systems — an overview on joint topics, results and conclusions / S. Lakner, Stephan von Cramon-Taubadel // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 11–32.
Краткий осмотр (реферат): The following paper summarizes existing literature dedicated to efficiency and productivity of organic farming systems. We can distinguish between studies that aim to compare conventional and organic farming and studies that just model samples of organic farms. Sample selection issues seem to be a major problem in some studies, since the organic farming group is often relatively small. Also the structural difference between the groups of organic and conventional farms within the data-sets is seldom discussed in detail. Comparing organic and conventional farms, organic farms perform slightly worse than conventional farms. The inclusion of a sample selection model shows that the conversion to organic farming is not driven by inefficiency. The degree of specialization does not seem to be optimal, nevertheless the limits of specialization are not discussed in detail. Environmental indicators are only considered in a few studies, which show that organic farming might be more efficient when the environmental dimension of production (such as landscape elements and diversity in the crop-rotation) is taken into account. However, finding appropriate data sets with enough observation for modelling is a problem in these analyses. Investigation shows that technical efficiency depends on the farm focus and varies substantially across the different regions in Germany. Technical efficiency during the conversion period is lower, but converting farms achieve the same efficiency level as established organic farms after 6—10 years.
Стаття підсумовує існуючу літературу, присвячену ефективності й продуктивності систем органічного фермерства. Ми розрізняємо дослідження, що мають за мету порівняння звичайного і органічного фермерства та дослідження, що моделюють перехід до органічного фермерства. Відбір прикладів органічного фермерства мабуть є основною проблемою в окремих дослідженнях, адже органічне фермерство часто представлене досить невеликою кількістю господарств. Також структурна диференціація між групами ферм, що займаються органічним і звичайним фермерством, в рамках наявної інформаційної бази, рідко детально дискутується. Порівнюючи ферми, що займаються органічним і звичайним виробництвом, встановлено нижчу ефективність органічного фермерства. Разом з цим моделювання показує, що перехід від звичайного до органічного фермерства не є не ефективним. При цьому рівень спеціалізації не є визначальним чинником, хоча обмеження стосовно спеціалізації не досліджені детально. Тільки окремі дослідження розглядають показники впливу органічного фермерства на навколишнє середовище (елементи ландшафту і урізноманітнення сівозмін). Однак, збір необхідної для моделювання кількісної інформації є проблемою такого моделювання. Дослідження показують, що технічна ефективність залежить від спеціалізації ферм і змінних моделі залежно від регіонів Німеччини. Технічна ефективність протягом перехідного періоду є нижчою, але ферми, що трансформуються в органічні, досягають такої ефективності як і ферми, що давно займаються органічним виробництвом, після 6—10 років.
Статья подытоживает существующую литературу, посвященную эффективности и производительности систем органического фермерства. Мы различаем исследования, которые имеют по цель сравнения обычного и органического фермерства и исследования, которые моделируют переход к органическому фермерству. Отбор примеров органического фермерства по-видимому является основной проблемой в отдельных исследованиях, ведь органическое фермерство часто представлено достаточно небольшим количеством хозяйств. Также структурная дифференциация между группами ферм, которые занимаются органическим и обычным фермерством, в рамках имеющейся информационной базы редко детально дискутируется. Сравнивая фермы, которые занимаются органическим и обычным производством, установлена низшая эффективность органического фермерства. Вместе с этим моделирование показывает, что переход от обычного к органическому фермерству не является не эффективным. При этом уровень специализации не является определяющим фактором, хотя ограничения относительно специализации не исследованы детально. Только отдельные исследования рассматривают показатели влияния органического фермерства на окружающую среду (элементы ландшафта и разнообразие севооборотов). Однако, сбор необходимой для моделирования количественной информации является проблемой такого моделирования. Исследования показывают, что техническая эффективность зависит от специализации ферм и переменных модели в зависимости от регионов Германии. Техническая эффективность в течение переходного периода является ниже, но фермы, которые трансформируются в органические, достигают такой эффективности как и фермы, которые давно занимаются органическим производством, после 6—10 лет.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1134
Appears in Collections:Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій (частина 1)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lakner.pdf428,69 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback