Відмінності між версіями «Мартос Борис Миколайович»

Матеріал з Економічна думка України
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 123: Рядок 123:
 
<li>'''Аліман М.''' Борис Мартос (1879–1977) / М. Аліман // Українські кооператори : (історичні нариси) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Коопосвіта, 1999. – Кн. 1. – С. 273–280.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Б307099-1'''
 
<li>'''Аліман М.''' Борис Мартос (1879–1977) / М. Аліман // Українські кооператори : (історичні нариси) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Коопосвіта, 1999. – Кн. 1. – С. 273–280.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Б307099-1'''
 
<li>'''Аліман М. В'''. Борис Мартос і його кооперативна діяльність на Полтавщині в 1913–1917 роках [Електронний ресурс] / Мирослав Васильович Аліман // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. – Електрон. текст. дані. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Випуск 10. – С. 224–230. – Режим доступу: '''http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-gumanitar/'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Аліман М. В'''. Борис Мартос і його кооперативна діяльність на Полтавщині в 1913–1917 роках [Електронний ресурс] / Мирослав Васильович Аліман // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. – Електрон. текст. дані. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Випуск 10. – С. 224–230. – Режим доступу: '''http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-gumanitar/'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
 +
<li>'''Аліман М. В.''' Борис Мартос і його праця «Організація й ведення зібрань» / М. В. Аліман, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля // Організація й модернізація зібрань у праці Бориса Мартоса : присвяч. 140-річчю від дня народж. Бориса Мартоса / [авт.-упоряд.:] М. В. Аліман, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля ; за заг. ред. О. О. Нестулі ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі», Навч.-наук. ін-т лідерства. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 12–60. – (Серія: Постать лідера. Борис Мартос). – Присвяч. 140-річчю від дня народження Бориса Мартоса. – Парал. тит. арк. англ. <br>
 +
''Шифр зберігання книги:'' '''323 А50'''
 
<li>'''Аліман М. В.''' Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Донецьк : Проект, 2000. – С. 234–238.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''А600792'''
 
<li>'''Аліман М. В.''' Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Донецьк : Проект, 2000. – С. 234–238.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''А600792'''
 
<li>'''Аліман М. В.''' Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії / М. В. Аліман // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 3 (42). – С. 107–112. – Режим доступу: '''http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/aliman.htm'''. – Дата звернення: 06.04.2017.<br>
 
<li>'''Аліман М. В.''' Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії / М. В. Аліман // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 3 (42). – С. 107–112. – Режим доступу: '''http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/aliman.htm'''. – Дата звернення: 06.04.2017.<br>
 
''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70791/2010/3'''
 
''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж70791/2010/3'''
 
<li>'''Аліман М. В.''' Погляд історіографів зарубіжжя на споживчу кооперацію України в умовах НЕПу [Електронний ресурс] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. – Електрон. текст. дані. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Випуск 8. – С. 220–232. – Режим доступу: '''[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2010_3_18 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/]'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Аліман М. В.''' Погляд історіографів зарубіжжя на споживчу кооперацію України в умовах НЕПу [Електронний ресурс] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. – Електрон. текст. дані. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Випуск 8. – С. 220–232. – Режим доступу: '''[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvpusk_2010_3_18 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/]'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
 +
<li>'''Аліман М. В.''' Праці Бориса Мартоса про кооперацію та їх значення / М. В. Аліман // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки / Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – Вип. 16. – С. 132–144. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2019_16_17'''. – Дата звернення: 26.04.2021.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Бп15364-16'''
 
<li>'''Біда М.''' Професор Борис Мартос… [Електронний ресурс] / М. Біда // Український історик / голов. ред.: Л. Винар ; редкол.: М. Антонович [та ін.] ; Українське Історичне Товариство. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1977. – Вип. 3–4 (55–56). – С. 101–105. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/periodika/3334-ukrayinskiy-istorik-1977-ch-3-4'''/. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Біда М.''' Професор Борис Мартос… [Електронний ресурс] / М. Біда // Український історик / голов. ред.: Л. Винар ; редкол.: М. Антонович [та ін.] ; Українське Історичне Товариство. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1977. – Вип. 3–4 (55–56). – С. 101–105. – Режим доступу: '''http://diasporiana.org.ua/periodika/3334-ukrayinskiy-istorik-1977-ch-3-4'''/. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Вербова О. С.''' Борис Мартос про соціально-економічні підвалини кооперації та її класифікацію [Електронний ресурс] / О. С. Вербова // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-тех. пр. – Електрон. текст. дані. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.3. – С. 310–313.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж68985/2005/15/3'''
 
<li>'''Вербова О. С.''' Борис Мартос про соціально-економічні підвалини кооперації та її класифікацію [Електронний ресурс] / О. С. Вербова // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-тех. пр. – Електрон. текст. дані. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.3. – С. 310–313.<br>''Шифр зберігання книги в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Ж68985/2005/15/3'''
Рядок 158: Рядок 161:
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336.1 Н39'''
 
''Шифр зберігання книги:'' '''336.1 Н39'''
 
<li>'''Нестуля О. О.''' Борис Мартос і кооперація : монографія : [у 2 кн.] / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : ПУЕТ, 2017. – Кн. 1 : Кооперативна діяльність Б. Мартоса. – 233 с.<br>''Шифр зберігання книги :''  '''334 Н56'''
 
<li>'''Нестуля О. О.''' Борис Мартос і кооперація : монографія : [у 2 кн.] / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : ПУЕТ, 2017. – Кн. 1 : Кооперативна діяльність Б. Мартоса. – 233 с.<br>''Шифр зберігання книги :''  '''334 Н56'''
 +
<li>'''Нестуля О. О.''' Борис Мартос і кооперація : монографія : [у 2 кн.] / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – Кн. 2 : Б. Мартос про кооперацію і кооператорів. – 244 с. : іл.
 +
<br>''Шифр зберігання книги :''  '''334 Н56'''
 +
<li>'''Нестуля О. О.''' Життєпис Бориса Мартоса та його праця про ревізію / О. О. Нестуля, М. В. Аліман, Ю. А. Верига // Борис Мартос і його праця про ревізію / [авт.-упоряд.:] О. О. Нестуля, М. В. Аліман, Ю. А. Верига ; за заг. ред. О. О. Нестулі ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 8–54. – Присвяч. 140-річчю від дня народження Бориса Мартоса.
 +
<br>''Шифр зберігання книги :'' '''334 Н56'''
 +
<li>'''Нестуля О. О.''' Кооперативна та науково-педагогічна діяльність Бориса Мартоса / О. О. Нестуля, М. В. Аліман // Теорія кооперації Бориса Мартоса / [авт.-упоряд.:] О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за заг. ред. О. О. Нестулі ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 7–28. – Присвяч. 140-річчю від дня народження Бориса Мартоса.
 +
<br>''Шифр зберігання книги :'' '''334 Н56'''
 
<li>'''Оніпко Т. В'''. Борис Мартос: маловідомі сторінки біографії [Електронний ресурс] / Т. В. Оніпко // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2014. – Вип. 9. – С. 63–67. – Режим доступу: '''http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3412'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Оніпко Т. В'''. Борис Мартос: маловідомі сторінки біографії [Електронний ресурс] / Т. В. Оніпко // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2014. – Вип. 9. – С. 63–67. – Режим доступу: '''http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3412'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Оніпко Т. В.''' Борис Мартос як науковець [Електронний ресурс] / Т. В. Оніпко // Матеріали ХІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присвяченої 85-річчю Національної академії аграрних наук України «Історія освіти, науки і техніки в Україні», м. Київ, 16 травня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – Київ : Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2016 р. – С. 193–195. – Режим доступу: '''http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5102'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Оніпко Т. В.''' Борис Мартос як науковець [Електронний ресурс] / Т. В. Оніпко // Матеріали ХІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присвяченої 85-річчю Національної академії аграрних наук України «Історія освіти, науки і техніки в Україні», м. Київ, 16 травня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – Київ : Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, 2016 р. – С. 193–195. – Режим доступу: '''http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5102'''. – Дата звернення: 06.04.2017.
Рядок 165: Рядок 174:
 
<li>'''Уряди Центральної Ради''', Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України = Tsenranlna Rada governments, the ukrainian state governments, governments of ukrainian people’s republic under directory, the west ukrainian people’s republic, governments of the covernments of the Crimea and Carpathian Ukraine / за заг. ред. Н. К. Дніпренко ; [упоряд. Г. В. Папакін]. – Київ : ТОВ «Вістка», 2008. – С. 36–37.<br>
 
<li>'''Уряди Центральної Ради''', Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України = Tsenranlna Rada governments, the ukrainian state governments, governments of ukrainian people’s republic under directory, the west ukrainian people’s republic, governments of the covernments of the Crimea and Carpathian Ukraine / за заг. ред. Н. К. Дніпренко ; [упоряд. Г. В. Папакін]. – Київ : ТОВ «Вістка», 2008. – С. 36–37.<br>
 
''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) У73'''  
 
''Шифр зберігання книги:'' '''94(477) У73'''  
 +
<li>'''Шульський М. Г.''' Праця Бориса Мартоса «Теорія кооперації» і сучасний кооперативний рух / М. Г. Шульський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. – Львів, 2020. – Т. 22, № 94. – С. 9–16. – Режим доступу: '''http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2020_22_94_4'''. – Дата звернення: 22.04.2021.
 +
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nbuv.gov.ua/ НБУВ]</span>''':'' '''Екон.н./2020/22/94'''
 +
<br>''Шифр зберігання журналу в '''<span class="plainlinks">[http://www.nplu.org/ НБУ ім. Ярослава Мудрого]</span>''':'' '''Бп15223-22/94'''
 
<li>'''Мартос Борис Миколайович''' [Електронний ресурс] // Урядовий портал : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=1228152&cat_id=661216'''. – Назва з екрана. – Дата звернення: 06.04.2017.
 
<li>'''Мартос Борис Миколайович''' [Електронний ресурс] // Урядовий портал : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: '''http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=1228152&cat_id=661216'''. – Назва з екрана. – Дата звернення: 06.04.2017.
  

Поточна версія на 11:36, 20 травня 2021

Martos.jpg

Борис Миколайович Мартос

(20 травня 1879 – 19 вересня 1977) –
державний, громадський і політичний діяч,
вчений-економіст, кооперативний діяч.Життя та діяльність


Відомі вчені та авторитетні джерела про Бориса Миколайовича Мартоса


Твори


Література

Фотогалерея